Nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging

ASGB-BERICHT 2022.006
Icoon thema staatsblad

Op 18 januari 2022 zijn drie KB’s gepubliceerd  i.v.m. een nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging. Het betreft een -andermaal laattijdige- uitvoering van het akkoord 2020. Er werd een budget van 6 miljoen voorzien.

De uitwerking in de TGR en in de NCAZ heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Meerdere anesthesisten vinden dat de termijn van 8 dagen te lang is en dat elke patiënt recht heeft op een preoperatieve raadpleging.

Daar zijn we het in principe volledig mee eens. Maar deze specifieke verstrekking, die nu zowel voor ingrepen in klassieke als in daghospitalisatie geldt, behelst veel meer dan een eenvoudige preoperatieve screening. Het gaat om een uitgebreide evaluatie en optimalisatie die o.m. omvat: afstemmen van anticoagulatie al dan niet met bridging, aanpassen van de medicatie, optimaliseren van de voedingstoestand, substitueren van eventuele deficiënties, hemodynamische optimalisatie, voorafgaande hygiënische maatregelen (bv. MRSA), eventuele preoperatieve dialyse, het toelichten van de anesthesietechniek, informed consent, eventuele second opinion met bv. de huisarts, keuze van postoperatief pijnbeleid, nood aan postoperatieve intensieve zorg, optimalisatie van het hemoglobine, begeleiding bij rookverbod, ademhalingskine, enz.

Het is uiteraard onmogelijk om dit alles op een kortere termijn te realiseren. De termijn van 8 dagen is daarvoor zelfs erg kort en het resultaat van een compromis. Daar waren alle anesthesisten in de TGR het overigens mee eens.

We denken dat in de toekomst eerder aan een opwaardering van deze complexe verstrekking moet gedacht worden dan aan het inkorten van de termijn. Het zal van de collega’s chirurgen de nodige medewerking vragen om de anesthesist tijdig van de geplande ingreep te verwittigen en de mogelijkheid te laten om de patiënt optimaal voor te bereiden.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de nieuwe KB’s (wordfile) en de nota hierover van de Medicomut (pdf).

2022.064

Akkoord over standstill inzake ereloonsupplementen

ASGB/Kartel heeft de finale tekst rond de standstill van de supplementen goedgekeurd. Er zitten zeker goede elementen in, al betreuren we een aantal gemiste kansen.

2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).