We houden je op de hoogte

Afzwaaizen Reinier
ASGB-BERICHT 2021.118

 

Onze voorzitter zwaait af.

 

Reinier…                                                                                                                                           

 

Je was al die jaren een baken van rust, eenvoud en vastberadenheid.

Een dossiervreter, die letterlijk en figuurlijk vele kilometers maalde.

Onzichtbaar vaak, veel werk verzettend achter de schermen.

 

Je hebt een holistische en vooruitstrevende visie op geneeskunde.

0
Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2021.113

 

Zorg-Net Icuro lanceerde de voorbije dagen een voorstel tot hervorming van de ziekenhuisfinanciering (De Tijd, 22/06) en koppelde hier een online debat aan. Dr. Thomas Gevaert, covoorzitter van ASGB/Kartel wikt en weegt wat er werd besproken… of niet werd gezegd.

U vindt de integrale versie van zijn opiniestuk in de wordfile als bijlage.

1
ASGB-BERICHT 2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2021.135

Begin 2021 hebben we u al gemeld dat geconventioneerde artsen hun Riziv-sociaal statuut niet langer op papier dienen aan te vragen. De stortingsprocedure verloopt nu, lees: sinds premiejaar 2020, immers digitaal en automatisch. Zie ons ASGB-bericht van 6 januari 2021, https://www.asgb.be/node/17085.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.134

Sinds 22 juli jl. en tot uiterlijk 17 oktober 2021 kunt u als stagemeester van een ASO uw vergoeding voor 2020 aanvragen via MyRiziv. Zie ook ons ASGB-bericht van 22 juli 2021: https://www.asgb.be/node/22146.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.133

Het gebeurt wel meer dat een patiënt zijn e-id niet op zak heeft wanneer hij op raadpleging komt. Dat gaf in het verleden meer dan eens het probleem om hem of haar te ‘identificeren’ in het kader van de ziekteverzekering. Denk onder meer als u de derdebetaler zou willen toepassen of zijn/haar verzekerbaarheid zou willen checken.

In dat kader is het goed om te weten dat deze identificatie voortaan ook via Itsme zal kunnen. Een KB dat op 2 augustus in het Staatsblad verschenen is, heeft hiervoor gezorgd.

Hierna vindt u de integrale tekst van dit KB.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.132

Op 28 juli 2021 is het KB verschenen dat de collectieve overeenkomst voor ASO die tot stand gekomen is in de NPCAZ (Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen), algemeen verbindend verklaart voor gans de sector.

In eenvoudige woorden gezegd, betekent dit dat alle ‘werkgevers’ (ziekenhuizen/stagemeesters) vanaf het aankomende academiejaar de minimale voorwaarden uit deze collectieve overeenkomst moeten respecteren in het contract dat ze aanbieden aan een ASO.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het verschenen KB.

0
ASGB-BERICHT 2021.131

 

Voor onder meer het Riziv-sociaal statuut, het accrediteringsforfait, de geïntegreerde praktijkpremie, enz. hanteert het Riziv zgn. drempels om te bepalen of u wel/niet recht heeft op de betrokken vergoeding. Zo’n drempel kan bestaan uit een bedrag, een aantal verstrekkingen, enz.

Gezien het feit dat heel wat zorgverleners in 2020 omwille van de COVID-pandemie verplicht werden om hun activiteiten terug te schroeven, besefte het RIZIV dat het voor 2020 niet te streng mag zijn.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.130

 

Op 1 mei 2021 zijn de regels veranderd voor het aanrekenen van een PCR-test en een standaard antigeenrest. Die werden echter rijkelijk laat, lees: een maand later, door het RIZIV gepubliceerd. Nog eens een ‘dikke’ maand later (op 7 juli jl.) werd nu ook het desbetreffende KB gepubliceerd. Dit KB bevat daarnaast ook nog de voorwaarden waaronder een test wordt terugbetaald die wordt afgenomen buiten de testrichtlijnen van Sciensano (lees: voor reisdoeleinden) en dit tussen 28 juni 2021 en 30 september 2021.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.129

De samenstelling van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen werd op 13 juli jl. aangepast. ASGB/Kartel wordt hierin nu vertegenwoordigd door Prof. Dr. Wilfried De Backer en medisch oncoloog Luc Dirix. Hieronder vindt u de integrale tekst van het benoemingsbesluit.


Publicatie : 2021-07-13

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2021.128

 

Tijdens de ministerraad van 9 juli werd de collectieve overeenkomst i.v.m. de arbeidsvoorwaarden van de ASO goedgekeurd.

Ze gaat in bij het begin van volgend academiejaar.

De FOD publiceerde zopas het modelcontract en de FAQ i.v.m. deze collectieve overeenkomst.

Een tweejaarlijkse evaluatie wordt voorzien, eventuele problemen of hiaten kunnen ons steeds gemeld worden.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2021.127

Vanaf 22 juli en tot uiterlijk 17 oktober 2021 kan u uw stagemeestervergoeding voor de opleiding van ASO aanvragen via MyRiziv.

Bijgevoegd vindt u nogmaals de procedure zoals weergegeven op de website van het Riziv.


Vergoeding voor de stagemeesters van artsen-specialisten in opleiding

Als stagemeester van artsen-specialisten in opleiding (ASO) kunt u, onder bepaalde voorwaarden, een vergoeding ontvangen.

Op deze pagina:

1
Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2021.126

 

ASGB onderhandelde voor de ASO's samen met de andere artsensyndicaten.

www.artsenkrant.com

De ministerraad keurde de collectieve overeenkomst goed voor aso's die half mei werd bereikt in de Nationale Paritaire Commissie Artsen-Ziekenhuizen. De tekst, in een KB gegoten, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.126

 

Op 14 mei 2019 al werd de zgn. Kwaliteitswet, voluit de Wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg, in het Staatsblad gepubliceerd. Zij zou normaal gezien in werking treden op 1 juli 2021.

Deze wet voorziet onder meer

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.124

 

Op maandag 28 juni 2021 jl. is de Vlaamse planningscommissie van start gegaan. Ook ASGB is hierin vertegenwoordigd: in de eerste kamer door medisch oncoloog Dr. Luc Dirix en professor Dr. Wilfried De Backer en in de derde kamer door huisarts Gerda Smets.

Als bijlage vindt u de integrale tekst van het benoemingsbesluit.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.123

 

Op 14 juni 2021 is een KB in het Staatsblad verschenen waardoor de elastografie van de lever in voege kan treden. De verstrekking kan alleen in een aantal specifieke indicaties worden terugbetaald.

Dit was onderdeel van het akkoord 2020.

Volgens de tekst van het KB zal dit gebeuren op 1 augustus 2021.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB. In bijlage vindt u de ondersteunende nota van de NCAZ

Publicatie : 2021-06-14

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.122

 

Ingevolge een besluit van de Vlaamse regering van 26 april 2019 diende elk locoregionaal samenwerkingsinitiatief een regionaal zorgstrategisch plan en een thematisch zorgstrategisch plan op te maken. De deelnemende ziekenhuizen moesten een individueel zorgstrategisch plan opmaken.

De initiële datum van inwerkingtreding van 1 januari 2021 werd al eens opgeschoven, met zes maanden tot 1 juli 2021, en dat gebeurt nu opnieuw, ditmaal met 9 maanden, tot 1 april 2022, aldus een Besluit van de Vlaamse regering uit het Staatsblad van 28 juni 2021.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.121

 

In het Staatsblad van 25 juni 2021 is een KB verschenen dat een aantal maatregelen uit de wet van 4 november 2020 verlengt.

Enerzijds gaat het om maatregelen voor de opname van COVID-patiënten in het ziekenhuis, zoals bv. de maatregel die de hoofdartsen tijdens de COVID-crisis het gezag verleent om transfers van patiënten naar een ander ziekenhuis steeds doorgang te laten vinden om plaats te maken voor andere, ziekere patiënten. Deze maatregelen zullen nu pas buiten werking treden op 1 oktober 2021.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.120

 

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht gekregen op een financiële tegemoetkoming voor de kosten die ze moeten maken om beschermingsmateriaal aan te kopen. Een eerste keer heeft u in dat verband een betaling ontvangen in december 2020 en dit bedrag had betrekking op de periode mei t.e.m. augustus 2020.

0