We houden je op de hoogte

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.011

 

Op 18 januari 2021 is een wet inzake medische hulpmiddelen in het Staatsblad gepubliceerd. Zij legt heel wat verplichtingen op aan de fabrikanten van dergelijke hulpmiddelen. Voor zorginstellingen en artsen is het onder meer belangrijk om te weten dat er ook regels inzake de implantaatkaart ingevoerd worden.

Die vindt u terug in art. 13 van de wet waarvan u de integrale tekst als bijlage bij dit bericht vindt.

0
ASGB-BERICHT 2021.010

 

Onder impuls van ASGB/kartel trokken de representatieve artsensyndicaten samen met de Belgian Society for Thrombosis and Haemostasis (BSTH) en Belgian Society for Cardiology (BSC) begin december met een open brief aan de alarmbel inzake een tekort dat dreigde te ontstaan voor de geneesmiddelen Marevan en Marcoumar. 

Voor Marevan zorgde het FAGG al vlug voor een oplossing. De verpakking van 60 tabletten werd terug beschikbaar.

0
Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2021.009

Via diverse werkgroepen is men bezig met het dossier herziening/herijking van de nomenclatuur. Omdat de werkzaamheden in het kader van de volgende zes disciplines een versnelling hoger schakelen, is men op zoek naar deskundigen voor:

- Algemene interne geneeskunde

- Endocrinologie

- Geriatrie

- Oncologie

- Reumatologie

- Psychiatrie

De vergaderingen zullen in maart en april 2021 plaatsvinden. Meer concrete modaliteiten zijn nog niet bekend.

1
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2021.008

 

Via diverse werkgroepen is men bezig met het dossier herziening/herijking van de nomenclatuur. Omdat de werkzaamheden in het kader van de huisartsendiscipline een versnelling hoger schakelen, is men op zoek naar deskundigen-huisartsen.

De vergaderingen zullen in maart en april 2021 plaatsvinden. Meer concrete modaliteiten zijn nog niet bekend.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2021.007

 

Op 7 januari 2021 is het KB gepubliceerd dat het bedrag van de werkingskosten van de ziekenhuizen voor 2021 vastlegt op: 9.483.240.295 euro.

De integrale tekst van dit KB vindt u hieronder.


Publicatie: 2021-01-07

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2021, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2021.006

Geen aanvraag meer nodig. Tot premiejaar 2019 moest u als arts het Riziv-sociaal statuut formeel aanvragen met een papieren modelformulier dat u ontving van het Riziv en/of van uw verzekeraar of pensioeninstelling en dat u aangetekend moest opsturen naar het Riziv.

2
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.005

 

Op 5 januari 2021 heeft het Riziv de nieuwe, geïndexeerde bedragen van het beschikbaarheidshonorarium voor artsen-specialisten en van het permanentiehonorarium voor pediaters bekend gemaakt.

Hieronder vindt u de nieuwe bedragen (indexatie met 1,01%) die van toepassing zijn sinds 1 januari 2021:

Beschikbaarheidshonoraria voor artsen-specialisten:

- Weekend € 383,45

- Wettelijke feestdag die niet in het weekend valt € 230,07

- Wettelijke feestdag die valt op een vrijdag of maandag  € 153,37

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.004

 

Naast de eenmalige premie van € 985 euro voor een voltijdse werknemer heeft het ziekenhuispersoneel en sommige andere zorgpersoneelsleden (o.a. van wijkgezondheidscentra, diensten voor thuisverpleging, e.a) als compensatie voor de geleverde COVID-inspanningen ook nog recht op zgn. consumptiecheques ter waarde van in principe € 300 per persoon. Met dit systeem ontvangt men € 300 netto in de vorm van cheques die men kan (en moet) aanwenden in de zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca- en de evenementensector.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.003

 

Het ziekenhuispersoneel heeft in december 2020 een eenmalige aanmoedigingspremie voor hun uitzonderlijke COVID-inspanningen ontvangen. Voor een voltijdse werknemer ging het om € 985 bruto. Wat de financiering van deze premie betreft, zijn er eind december twee koninklijke besluiten gepubliceerd:

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.002

 

Op 12 november 2020 werd het KB inzake de regularisatie van de COVID-voorschotten gepubliceerd. Het was echter nog wachten op een besluit dat het bedrag van de voorschotten over de verschillende ziekenhuizen zou verdelen (in functie van het aantal COVID-bedden).

Dat Ministerieel besluit (MB) is gepubliceerd op 30 december 2020. U vindt de integrale tekst ervan, incl. de tabel met de verdeling over de ziekenhuizen, als bijlage bij dit bericht.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.001

Ingevolge een wet van 6 november 2020 werd het mogelijk om een eventueel tekort aan verplegend personeel tijdens de duur van COVID-crisis op te vangen. Deze wet laat immers toe dat verpleegkundige taken tijdelijk (voorlopig tot 1 april 2021) uitgeoefend worden door personen die daar wettelijk (nog) niet voor bevoegd zijn. Denk bv. aan studenten verpleegkunde.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.228

 

Hierbij vindt u de nieuwe tariefkaart van het ASGB met honoraria geldig vanaf 1 januari 2021.

Leden zullen eerstdaags een aantal geplastificeerde tariefkaarten per post toegestuurd krijgen.

1
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.227

 

Bijgevoegd vindt u de tarieven per 1/1/2021 voor heelkunde, orthopedie, stomatologie, transplantaties, aanwezigheid bij heelkundige bewerking, operatieve hulp, radiotherapie en radiumtherapie, inwendige geneeskunde, dermato-venereologie, pathologische anatomie, bijkomend honorarium voor de 's nachts, tijdens het weekend of op een feestdag verrichte dringende technische verstrekkingen, genetische onderzoeken, percutane interventionele verstrekkingen onder medische beeldvormingscontrole.

De vermelde bedragen zijn pas definitief na publicatie op de Rizivwebsite.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.226

 

Bijgevoegd vindt u de tarieven per 1/1/2021 voor medische beeldvorming, klinische biologie, fysische geneeskunde en revalidatie.

De vermelde bedragen zijn pas definitief na publicatie op de Rizivwebsite.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.225

 

Bijgevoegd vindt u de tarieven per 1/1/2021 voor gewone geneeskundige hulp, verlossingen door een arts, algemene speciale verstrekkingen, anesthesiologie, reanimatie, algemene heelkunde, neurochirurgie, plastische heelkunde, heelkunde op het abdomen, heelkunde op de thorax, bloedvatenheelkunde, gynaecologie – verloskunde, oftalmologie, otorhinolaryngologie, urologie.

De vermelde bedragen zijn pas definitief na publicatie op de Rizivwebsite.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.224

 

Bijgevoegd vindt u de tarieven per 1/1/2021 voor raadplegingen, bezoeken, toezicht, reiskosten, GMD.

De vermelde bedragen zijn pas definitief na publicatie op de Rizivwebsite.

 

0
ASGB-BERICHT 2020.223

In het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2020 was opgenomen dat er vanaf 1 januari 2021 heel wat zou veranderen inzake de verlenging van een gmd en de betaling van het ermee overeenstemmend ereloon (nomenclatuurnummer 102771). Nu we zo ver zijn, zetten we alles nog eens op een rijtje.

1