We houden je op de hoogte

rita cuypers
ASGB-BERICHT 2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT 2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.149

Geachte collega,

Huisartsen konden in principe hun praktijkpremie voor 2019 aanvragen sinds 1 juli 2020. Door een ‘technisch probleem’ bij het Riziv bleek dit de voorbije weken echter onmogelijk.

Het Riziv meldt nu dat het technisch probleem opgelost is. Het is dus terug mogelijk uw aanvraag in te dienen via MyRiziv.

Hieronder vindt u het bericht vanop de website van het Riziv.     

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.148

Geachte collega,

Naar jaarlijkse gewoonte moeten de zorgverstrekkers rond deze tijd de behoeftenfiches voor het volgende akkoord indienen.

Het gaat in feite om een wenslijstje waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

De wenslijst is altijd veel langer dan wat het budget toelaat. Het hoeft geen betoog dat met de huidige economische situatie de hoop niet te hoog moet worden gesteld. De begroting wordt overigens pas in het najaar opgemaakt.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.147

Geachte collega 

In het BS van 29/7/2020 verscheen een KB i.v.m. tijdelijke maatregelen voor de COVID-19 pandemie, met name de financiering van de afname- en triagecentra.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.145

Geachte collega

Vanwege de FOD Volksgezondheid en de Vlaamse gemeenschap ontvingen we dit bericht.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Beste contactpersonen voor de Antwerpse triage- en staalafnamecentra,

Cc: betrokken overheidsorganisaties en experten,

Cc: gouverneur Antwerpen

(Ik informeer vervolgens apart ook nog de huisartsenverenigingen en -syndicaten)

 

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.144

Geachte collega

In het lopende akkoord 2020 zijn pilootprojecten voor telegeneeskunde voorzien.

5.3. Telegeneeskunde De toepassing en financiering van telegeneeskunde (teleconsultatie en tele-expertise) zal worden voorbereid in een werkgroep met leden van de NCAZ. Bovendien wordt voorgesteld een aantal pilootprojecten op te starten.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.143

Geachte collega

In het BS van 15/7/2020 verscheen een KB i.v.m. de vergoeding voor weefseltypering.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

6 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.142

Geachte collega

In het BS van 14/7/2020 verscheen een KB i.v.m. de verkiezing van de medische raad.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.141

Geachte collega

In het BS van 13/7/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor een PICC.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

3 JULI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.140

 

Geachte collega

In het BS van 13/7/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten ORL.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.139

Geachte collega

In het BS van 13/7/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten orthopedie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.138

Geachte collega

In het BS van 30/6/2020 verscheen een Besluit van de Vlaamse regering i.v.m. een aanpassing van het Impulsfonds, met name de afschaffing van de vestigingspremie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

VLAAMSE OVERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.137

Geachte collega

In het BS van 16/7/2020 verscheen een wijziging aan de Nationale overeenkomst met de psychiatrische ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

 

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

0
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2020.136

Contact tracing is een opdracht waarin de eerste lijn een cruciale rol zou kunnen spelen.
Eerstelijnsgezondheidswerkers zijn het best geplaatst om patiënten, wanneer ze besmet zijn met het COVID-19 virus, te informeren over hun gezondheidsprobleem, de opvolging en behandeling ervan, én hen te overtuigen om de personen met wie ze zijn omgegaan in risicovolle omstandigheden (duur en plaats van het contact) te verwittigen.
De huisarts, als spilfiguur in die eerste lijn en als vertrouwenspersoon van de patiënt, moet hierbij een sleutelrol hebben.

1
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.135

 Geachte collega

Na het invoeren van de nieuwe beroepstitels klinische infectiologie en medische microbiologie moet daarvoor nu ook de erkennings- en expertencommissie worden samengesteld.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kan het secretariaat contacteren op asgb@telenet.be

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.134

 

Geachte collega

In het BS van 6/7/2020 verscheen een KB i.v.m. de triage- en afnamecentra.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.133

 

Geachte collega

In het BS van 29/6/2020 verscheen het KB i.v.m. het eerste voorschot aan de algemene ziekenhuizen waarover we vroeger al bericht hadden.

Een KB i.v.m. de ‘regularisatie’ van dit en van de volgende voorschotten (die ook voor de psychiatrische ziekenhuizen zullen gelden) is nog in onderhandeling.

met collegiale groeten,het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.132

 

Geachte collega

In het BS van 19/6/2020 verscheen het KB i.v.m. implantaten urologie.

met collegiale groeten,het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0