We houden je op de hoogte

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.212

ASGB/Kartel weegt op akkoord voor 2022-2023

 

Op 21 december 2021 hebben we met alle partners van het overlegmodel binnen de Medicomut een nieuw akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over 2 jaar, dus 2022-2023.

Zoals vaak hebben we, ondanks onze minderheidspositie, erg kunnen wegen op dit akkoord. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ons hechte onderhandelingsteam én onze uitgebreide amendementen op de tekst.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.006

Nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging

Op 18 januari 2022 zijn drie KB’s gepubliceerd  i.v.m. een nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging. Het betreft een -andermaal laattijdige- uitvoering van het akkoord 2020. Er werd een budget van 6 miljoen voorzien.

De uitwerking in de TGR en in de NCAZ heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Meerdere anesthesisten vinden dat de termijn van 8 dagen te lang is en dat elke patiënt recht heeft op een preoperatieve raadpleging.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.005

Derdebetaler mogelijk voor alle verstrekkingen

Op 14 januari 2021 heeft het Riziv via een websitebericht (zie https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/derdebetalersregeling-mogelijk-alle-geneeskundige-verstrekkingen-januari-2022.aspx) bekend gemaakt dat het verbod op de derdebetaler afgeschaft werd met (retroactieve) ingang vanaf 1 januari 2022. Ook al zijn de wetswijzigingen daartoe (aanpassing van art.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.004

Managementcursus voor artsen

De Permanente Interuniversitaire Vorming organiseert een zesdaagse opleiding “management en leadership voor artsen”. Het gaat om zes zaterdagen en de prijs bedraagt € 3.950.

Wie interesse heeft om zich in te schrijven, vindt al de benodigde informatie in de brochure als bijlage bij dit bericht.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.003

Verlengde en nieuwe ‘sociale’ maatregelen in het kader van COVID

In het Staatsblad van 31 december 2021 is een wet verschenen die een aantal maatregelen uit de wet van 4 november 2020 verlengt. Deze maatregelen zullen nu gelden tot 1 juli 2022.

Enerzijds gaat het om maatregelen voor de opname van COVID-patiënten in het ziekenhuis, zoals bv. de maatregel die de hoofdartsen tijdens de COVID-crisis het gezag verleent om transfers van patiënten naar een ander ziekenhuis steeds doorgang te laten vinden om plaats te maken voor andere, ziekere patiënten.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.002

KB werkingskosten ziekenhuizen voor dienstjaar 2022 gepubliceerd

Jaarlijks wordt een KB gepubliceerd inzake de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.

Op 31 december 2021 is het KB voor dienstjaar 2022 verschenen.

Hierna vindt u de integrale tekst van dit KB.

 

Publicatie : 2021-12-31
Numac : 2021034470

21 DECEMBER 2021. - Koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2022, van het globaal budget van het Rijk voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.001

Tariefkaart huisartsen 2022

Hierbij vindt u de nieuwe tariefkaart van het ASGB met honoraria geldig vanaf 1 januari 2022.

Leden zullen eerstdaags een aantal geplastificeerde tariefkaarten per post toegestuurd krijgen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.221

Wet betreffende ASO gepubliceerd

Op 29 december 2021 jl. werd een wet in het Staatsblad gepubliceerd die twee verschillende zaken voor de ASO regelt:

  • Enerzijds krijgen zij een afzonderlijke vertegenwoordiging in de NPCAZ (Nationale Paritaire Commissie Artsen Ziekenhuizen); hetzelfde geldt overigens voor de universitaire ziekenhuizen
  • Anderzijds wordt de einddatum met een jaar opgeschoven (van 1 oktober 2021 tot 30 september 2022) van de periode waarbinnen een klinische activiteit ingevolge Covid geassimileerd kan worden met een deel van de stage

 

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.220

ASGB-seminarie over btw en artsen

Seminarie over btw en artsen

Datum: woensdag 12 januari 2022 van 20u tot 22u.Online via Zoom

Voor huisartsen en specialisten. Deelname is gratis maar inschrijven is verplicht.

 

Programma

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.219

Nieuwe nomenclatuur inzake TAVI

Op 28 december 2021 is een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor transkatheter aortaklepimplantatie (TAVI) gepubliceerd, evenals een KB voor de bijhorende preoperatieve CT.

Het betreft een laattijdige uitvoering van het akkoord 2020.

Hieronder vindt u de integrale tekst van de betrokken KB’s (art 17 en 34 van de nomenclatuur).

In de pdf’s als bijlage vindt u de ondersteunende nota’s van de NCAZ en in de wordfile als bijlage nog twee KB’s die de voorwaarden inzake de TAVI definiëren.

 

Publicatie : 2021-12-28
Numac : 2021034269

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.218

Nieuwe tarieven, deel 4

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die op 1/1/2022 in voege gaan voor:

-raadplegingen, psychotherapie, bezoeken, toezicht, reiskosten en urgentietoeslag op spoedhonoraria.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.217

Nieuwe tarieven, deel 3

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die op 1/1/2022 in voege gaan voor:

-klinische biologie

-medische beeldvorming

-fysiotherapie

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.216

Nieuwe tarieven, deel 2

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die op 1/1/2022 in voege gaan voor:

-orthopedie, stomatologie, transplantaties, operatieve hulp, radiotherapie

-inwendige geneeskunde, pediatrie, dermatologie, pathologische anatomie

-urgentietoeslag

-genetica, percutane interventies

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.215

Nieuwe tarieven, deel 1

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die op 1/1/2022 in voege gaan voor:

-gewone verstrekkingen, bevallingen, algemene speciale verstrekkingen, anesthesie, reanimatie

-heelkunde, urologie

-gynaecologie, oftalmologie, ORL

 

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2021.214

Nieuwe loonbarema's ASO voor 2022

Artikel 1 van de collectieve overeenkomst voor de ASO van 19 mei 2021 bepaalt dat de minimumbedragen voor het maandelijks basisloon van de arts-specialist in opleiding jaarlijks worden geïndexeerd.

De index is voor het jaar 2022 op 0,79% bepaald.

In de pdf als bijlage vindt u een overzicht van de minimum brutobedragen voor 2022.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.213

De btw-circulaire is gearriveerd: wat wordt wel nog / niet meer vrijgesteld?

De btw-administratie heeft eindelijk de lang verwachte circulaire gepubliceerd (Circulaire 2021/C/114) die moet omschrijven welke medische prestaties nog worden vrijgesteld en welke niet meer worden vrijgesteld en dus aan btw onderworpen worden vanaf 1 januari 2022 a.s.

Het gaat om een zeer uitgebreid document van meer dan 50 blzn. In eerste instantie is voor u nu belangrijk wat er verandert qua ‘materieel toepassingsgebied’. Dat zijn de eerste 13 blzn van de circulaire, waarvan u de integrale tekst kunt vinden via de hiernavolgende link:

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.211

De ene index is de andere niet…

De besprekingen over het akkoord artsen-ziekenfondsen zijn nog volop aan de gang, maar we krijgen toch al veel ongeruste vragen over de indexering van de erelonen die op tafel ligt. Het RIZIV vertrekt van een beschikbare index van 0,79% waarvan na aftrek van de engagementen uit het vorige akkoord en de verplichte indexeringen volgens een aantal KB’s, nog 0,73% overblijft die lineair zal verdeeld worden.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.210

Interpretatieregel inzake combinatie van azacitidine en venetoclax

Op 21 december 2021 werd een interpretatieregel over deze combinatie gepubliceerd.

Deze regel gaat in vanaf 1 januari 2022.

Hieronder vindt u de integrale tekst ervan.

 

Publicatie : 2021-12-21
Numac : 2021043409

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.209

Aanpassingen van de huisartsenzones vanaf 2022

Op 20 december 2021 jl. is een MB gepubliceerd dat de huisartsenzones aanpast vanaf 1 januari 2022.

Vooreerst worden een aantal zones geschrapt, nl. HA-kring 49 ’t Vlaemsch Hooft – Antwerpen Linkeroever en HA-kring 53 Wervik – Geluwe. De gemeenten die tot die zones behoorden, worden elders ondergebracht:

  • Antwerpen 2050 behoort nu tot de HA-kring Antwerpen Zuid
  • Zwijndrecht behoort nu tot de HA-koepel Waasland
  • Wervik behoort nu tot de HA-kring Zuid-West Vlaanderen

 

Overheid
ASGB-BERICHT 2021.208

Wat minister VDB doet om de zorg te steunen

Minister Vandenbroucke laat weten dat hij beseft dat een set steunmaatregelen en extra investeringen nodig zijn om de druk te verlichten en onze zorgverstrekkers zuurstof te bieden op een duurzame manier. Zodat ook op de lange termijn werken in de zorg weer écht aantrekkelijk en werkbaar wordt. In dat verband werd een algemeen overzicht opgemaakt van de concrete maatregelen die dit hard moeten maken.

In de pdf als bijlage bij dit bericht vindt u dit overzicht in extenso terug.