We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT

2021.157

Het belang van het artsenoverleg en de rol van ASGB/Kartel

Wat is het belang van het artsenoverleg en welke rol speelt ASGB/Kartel hierin ? Ex-voorzitter Dr. Reinier Hueting legt het u haarfijn uit in een paar minuten. Kijk en luister vooral zelf even in het filmpje dat u hier kunt bekijken:

0
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT

2021.168

Wanneer nog op papier medicatie voorschrijven?

Op 1 januari 2020 werd het e-voorschrift of elektronisch medicatie voorschrijven ingevoerd, toen weliswaar nog met de verplichting om een papieren bewijs mee te geven met de patiënt, dus in die zin was het nog niet ‘full-elektronisch’. Op 15 september jl. is dat laatste echter veranderd. Mits uw patiënt ermee akkoord gaat, hoeft u immers geen papieren bewijs van het e-voorschrift meer mee te geven. In die zin spreekt men sindsdien van papierloos of ‘full-elektronisch’ voorschrijven.

0
Overheid
ASGB-BERICHT

2021.167

Opinie Dr Gevaert: quo vadis overlegmodel?

N.a.v de goedkeuring van het budget 2022 in het Verzekeringscomité van het Riziv kroop voorzitter Gevaert van het Kartel nog een keer in zijn pen. De shift van afzonderlijke financiering van alle sectoren naar het zgn. transversale model mag er immers niet voor zorgen dat het artsenoverleg, dat in al die jaren zijn deugdelijkheid bewezen heeft, uitgehold zal worden.

1
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.166

Geneesmiddelen tegen Covid: toestemming minister voor invoer en gebruik

Op 4 oktober 2021 zijn twee beslissingen van de minister van Volksgezondheid in het Staatsblad gepubliceerd m.b.t. geneesmiddelen tegen Covid-19. Enerzijds gaat het om de combinatie Bamlanivimab-Etesevimab, anderzijds gaat het om Sotrovimab.

Deze beslissingen bepalen tijdelijke voorwaarden (tot 1 juni 2022) voor de invoer en het gebruik van de vermelde geneesmiddelen. Een van de voorwaarden bestaat eruit dat ze enkel door een ziekenhuisarts voorgeschreven en onder dienst toezicht toegediend kunnen worden.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT

2021.165

Riziv-begroting 2022: ja, maar met voorbehoud voor de toekomst!

Op het Verzekeringscomité van vandaag, 4 oktober 2021, werd het begrotingsvoorstel voor 2022 goedgekeurd. ASGB/Kartel heeft mee ‘voor’ gestemd, nadat er een aantal bijsturingen gebeurd zijn waarop we aangedrongen hebben.

Tegelijkertijd hebben we aan de voorzitter van het Verzekeringscomité ook heel uitdrukkelijk onze bedenkingen geuit over een aantal recente evoluties, onder meer i.v.m. de zgn. transversale zorg, het nieuwe modewoord dat door sommigen als het evangelie voor de toekomst beschouwd wordt.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT

2021.164

RIZIV-sociaal statuut 2020: geld op komst of betwisten?

In een bericht van 3 augustus 2021 (zie https://www.asgb.be/node/25068) hebben we u al gemeld dat de uitbetaling van het Riziv-sociaal statuut van 2020 digitaal verloopt via een module in MyRiziv. De voorbije maanden kon u in deze module al vernemen welk bedrag het Riziv voor u zal storten, en kon u, indien dat nodig was, tot 31 augustus jl. eventueel ontbrekende gegevens uploaden.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.163

Besluiten over COVID-tegemoetkomingen ziekenhuizen gepubliceerd

Op 16 september jl. hebben we u al gemeld dat de ministerraad de besluiten over de COVID-tegemoetkomingen aan de ziekenhuizen had goedgekeurd. Zie https://www.asgb.be/node/28209.

Deze besluiten zijn vandaag, 30 september 2021, in het Staatsblad gepubliceerd. Het gaat om een KB dat het basis-KB van 30 oktober 2020 aanpast en verfijnt, en om twee MB’s, één voor de algemene ziekenhuizen en één voor de psychiatrische ziekenhuizen, die deze KB’s verder concretiseren (en o.a. de verdeling over de ziekenhuizen regelen).

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT

2021.162

Medische verkiezingen: de spelregels zijn er voor iedereen

Om mee te kunnen doen aan de medische verkiezingen die 4-jaarlijks plaatsvinden zijn er duidelijke, wettelijke spelregels vastgelegd (KB 28 februari 2018, van toepassing op de medische verkiezingen 2022): het ontwerp-KB werd overigens goedgekeurd door de 3 syndicaten.

Zo geldt er de volgende voorwaarde:

Van de minstens 1.500 individueel aangesloten leden-artsen :

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.161

Nomenclatuur heelkunde, lateraliteit

Op 27 september verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur heelkunde.

Bij de aanrekening van alle heelkundige verstrekkingen dient voor elk lidmaat en elk paar orgaan de lateraliteit (links of rechts) vermeld te worden en dit ongeacht de wijze van aanrekenen.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf als bijlage de onderliggende beslissing van de Medicomut. 


Publicatie: 2021-09-27

Numac: 2021033221

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.160

Laboratoriumonderzoeken door niet-bevoegde personen

Op 21 september 2021 verscheen een KB en een MB  m.b.t. het verrichten van laboratoriumonderzoeken.

Deze besluiten verlengen met 6 maanden de toelating aan personen die niet wettig bevoegd zijn om de geneeskunde te beoefenen, om laboratoriumonderzoeken te verrichten  in het kader van de COVID-19 pandemie.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB en van het MB.

 

Publicatie: 2021-09-21

Numac: 2021032954

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.159

Correctie nomenclatuur klinische biologie

Op 13 september 2021 is een KB i.v.m. nomenclatuur klinische biologie gepubliceerd. Het betreft een aanpassing van forfaitaire honoraria bij ambulante patiënten in uitvoering van het akkoord 2020. De bedoeling is om de scheeftrekkingen in de vergoeding voor de accreditering geleidelijk aan recht te trekken.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf als bijlage de onderliggende beslissing van de Medicomut. 

Publicatie : 2021-09-13
Numac : 2021032767

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.158

Aanpassing nomenclatuur voor elektroconvulsieve therapie

Op 10 september 2021 is een KB i.v.m. nomenclatuur voor elektroconvulsieve therapie gepubliceerd. Het betreft een opwaardering van de bestaande verstrekking. Het geraamde budget bedraagt nagenoeg 2 miljoen. De goedkeuring van het dossier in de Medicomut en in het Verzekeringscomité dateert echter al van 18/3/2019 resp. 29/4/2019…

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf als bijlage de onderliggende Riziv-documenten.

 

Publicatie : 2021-09-10
Numac : 2021032733

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Corona
ASGB-BERICHT

2021.156

COVID-premie HAIO goedgekeurd door ministerraad

De artsensyndicaten, en niet in het minst het Kartel, hebben begin 2021 aangedrongen opdat niet alleen de ASO die veel COVID-werk verricht hebben in 2020 daarvoor beloond zouden worden, maar evenzeer de HAIO. Via de link hierna kunt u het persbericht van toen nalezen https://www.asgb.be/node/17115.

Enkele maanden later is er schot in de zaak gekomen, toen diezelfde artsensyndicaten, een voorstel daartoe op 26 april 2021 door de Medicomut hebben gehaald, zie https://www.asgb.be/node/17166.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT

2021.155

Opinie Dr. Gevaert - artsen verenigt u

In Artsenkrant van 15 september verscheen een opiniestuk van onze voorzitter Thomas Gevaert 'artsen verenigt u'.

'We moeten ons organiseren als artsen, zoals ziekenhuizen en mutualiteiten dit doen'

U kan dit artikel lezen via deze link : https://www.artsenkrant.com/actueel/artsen-verenigt-u/article-opinion-56843.html

Het volledige artikel vindt u eveneens hieronder.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT

2021.154

Covid-19 tegemoetkomingen aan de ziekenhuizen, vervolg

Tijdens de ministerraad van 10 september werd een ontwerp KB goedgekeurd i.v.m. de Covid-19 tegemoetkomingen aan de ziekenhuizen. Het brengt een aantal wijzigingen en verduidelijkingen aan aan het KB van 30 oktober 2020.

Tijdens een Zoomvergadering op 15 september werd tekst en uitleg verschaft aan de vertegenwoordigers van artsen, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT

2021.153

Hematologen wachten op hun honorarium

Zoals al gemeld in ons ledenbericht van 6 september jl. (zie https://www.asgb.be/node/28204) hebben de drie artsensyndicaten - op initiatief van ASGB/Kartel - samen een brief naar de regeringsleiders geschreven om aan te klagen dat de uitvoering van binnen het Riziv genomen beslissingen vaak nodeloos vertraagd wordt.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.152

Nieuw besluit i.v.m. terugbetalingscriteria materiaal bij ‘leverdialyse’

Op 8 september 2021 is een MB in het Staatsblad gepubliceerd inzake nomenclatuur i.v.m. implantaten voor pathologie van het spijsverteringsstelsel.

Dit besluit regelt meer bepaald de terugbetalingscriteria voor het materiaal bij ‘leverdialyse’

U vindt hieronder de integrale tekst van het besluit.

 

Publicatie : 2021-09-08

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2021.151

ASGB zoekt een secretariaatsmedewerker (m/v)

ASGB is op zoek naar een bijkomende kracht voor het secretariaat, onder meer voor het beheer van de Impulseo-aanvragen. Het kantoor is gevestigd te Kontich. Bij deze willen we een oproep doen om eventuele geïnteresseerden uit uw omgeving hiervan in kennis te stellen.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de job-advertentie met meer uitleg.

0
Overheid
ASGB-BERICHT

2021.150

Voorwaarden bekend voor de terugbetaling Conebeam CT-onderzoek

Op 6 september 2021 heeft het RIZIV middels een bericht op haar website meegedeeld onder welke voorwaarden en volgens welke modaliteiten een Conebeam CT-onderzoek terugbetaald wordt.

U kunt alle detalis terugvinden in de hierna volgende link :   

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/terugbetaling-Conebeam-CT-onderzoek-faciaal-massief.aspx

 

0
Overheid
ASGB-BERICHT

2021.149

Artsensyndicaten klagen trein der traagheid aan

Op initiatief van ASGB/Kartel hebben de drie erkende artsensyndicaten samen een brief gestuurd naar de regering met de vraag om de procedure te herzien volgens dewelke gemaakte conventie-afspraken uitgevoerd worden.

In de huidige procedure blijken genomen beslissingen immers maanden en zelfs jaren stof te liggen vergaren bij de minister of staatssecretaris van begroting en dit terwijl elk binnen het RIZIV goedgekeurd dossier reeds een uitvoerige begrotingscontrole ondergaan heeft.

0