We houden je op de hoogte

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.087

ASGB-voorzitters beoordelen de ‘new deal’ voor huisartsen

Opnieuw geeft Frank Vandenbroucke blijk van een duidelijke visie op de manier waarop de huisartsgeneeskunde in de toekomst gestalte gegeven moet worden.

Tijdens zijn eerste passage op de FOD Volksgezondheid (1999-2003) herwaardeerde hij de honoraria van de huisartsen en introduceerde het GMD. Nu heeft hij op vrijdag 17 juni 2022 jl. zijn New Deal voor de Huisarts(praktijk) voorgesteld.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.090

Geen Doktr aan de onderhandelingstafel over teleconsultaties

Vanaf 1 augustus 2022 zal zoals al gemeld een nieuwe (tijdelijke) regeling voor teleconsultaties in voege treden. Een belangrijke voorwaarde voor ASGB/Kartel is dat er een voorafgaandelijke therapeutische relatie tussen arts en patiënt vereist is opdat deze laatste recht op terugbetaling zou hebben. Zie ook ons bericht van 15 juni jl. via deze link: https://www.asgb.be/node/28377

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.089

AL 2.000 blauwe krokodillen de deur uit !

De stuurgroep Kafka, waar ook ASGB deel vanuit maakt, probeert al 2 jaar de administratieve overlast voor huisartsen terug te dringen. 

Om de overheid wakker te maken, probeert ze zo veel mogelijk collega's te overtuigen om een blauwe krokodil te stempelen op de (zinloze) attesten.

Niet zonder enige fierheid kunnen we zeggen dat al 2.000 huisartsen zich zo'n stempel aangeschaft hebben (voor € 10,45). Zie ook het persbericht als bijlage.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.088

KB gepubliceerd inzake twee nieuwe schijven voor beschermingsmateriaal

 

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht gekregen op een financiële tegemoetkoming voor de kosten die ze (hebben) moeten maken om beschermingsmateriaal aan te kopen.

U heeft daarvan al drie schijven ontvangen, respectievelijk in december 2020, augustus 2021 en februari 2022. Deze werden gestort door het NIC (Nationaal Intermutualistisch College) op een rekeningnummer dat u opgegeven heeft in MyRiziv.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2022.086

‘New deal’ voor huisartsen: ASGB/Kartel kan niet wachten om eraan te beginnen

Vrijdag 17 juni jl. heeft minister Vandenbroucke de vertegenwoordigers van de huisartsen, waaronder ASGB/Kartel, uitgenodigd op zijn kabinet.

Een nota met vijf pijlers ‘ter ondersteuning van de huisartsen’ werd er voorgesteld. Deze vijf pijlers zijn:

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.085

Oncologisch zorgprogramma borstkanker: beschikbaarheid van anatoom patholoog volstaat

Op 16 juni 2022 is een Vlaams Besluit verschenen dat de normen voor de erkenning van oncologische zorgprogramma’s voor borstkanker versoepelt vanaf 1 juli 2022.

Het betreft meer bepaald de al of niet aanwezigheid/beschikbaarheid van een anatoom patholoog tijdens een operatie.

In het federale KB van 2007 was nog opgenomen dat de patholoog aanwezig moest zijn in het ziekenhuis, vanaf 1 juli a.s.  zal zijn/haar beschikbaarheid volstaan.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.084

Nieuwe, tijdelijke regeling voor teleconsultaties goedgekeurd

Het Verzekeringscomité van het RIZIV heeft op 13 juni 2022 een aangepaste regeling voor de terugbetaling van teleconsultaties goedgekeurd die in de plaats moet komen van de Covid-regeling. De ambitie is dat deze regeling in werking treedt op 1 augustus 2022 maar dan zal de wetgevende molen voldoende snel moeten draaien.

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2022.083

Ook tussentijdse indexatie met 2% voor ASO

Door de NPCAZ (nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen) is deze week een addendum bij de collectieve overeenkomst (CO) van 19 mei 2021 goedgekeurd.

Dat addendum bepaalt dat de minimumlonen uit de voormelde CO met 2% geïndexeerd worden op 1 juni 2022, dit naar het voorbeeld van de erelonen als een voorafname op de index van januari 2023.

Het Kartel had deze vraag begin mei op de agenda gezet van de Medicomut waarna het dossier doorgeschoven werd naar de NPCAZ. Wij zijn verheugd dat deze laatste onze vraag gehonoreerd heeft.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.082

Wet diverse bepalingen wijzigt bepalingen over de DGEC

De op 30 mei 2022 gepubliceerde Wet diverse bepalingen gezondheid heeft ook het deel over de DGEC (dienst voor geneeskundige evaluatie en controle) dat in de GVU-wet staat, aangepast. Deze aanpassingen zijn ingegaan 10 dagen na publicatie, dus op 9 juni 2022.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.081

Verlenging tot eind 2022 van Covid-maatregelen inzake zuurstoftherapie

Op 9 juni 2022 is een KB verschenen dat de maatregelen verlengt om te voorzien in de dringende behoefte aan oxyconcentratoren.

Daar waar deze maatregelen eerst afliepen op 31 december 2021, is dat nu 31 december 2022 geworden.

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB.

Publicatie : 2022-06-09
Numac : 2022032238

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.080

Compenserende maatregelen voor revalidatieziekenhuizen tem juni 2022

 

Op 8 juni 2022 is een besluit van de Vlaamse regering gepubliceerd dat de COVID-compensaties voor revalidatieziekenhuizen in Vlaanderen vastlegt tem 30 juni 2022.

U vindt hieronder de integrale tekst van dit Vlaams Besluit.

Publicatie : 2022-06-08

Numac : 2022032276

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.079

MID-ID: nieuwe verplichting bij aankoop zware medische apparatuur

Een KB van 19 januari 2016 (Staatsblad 3 februari 2016) voorziet al sinds 13 februari 2016 in een meldingsplicht aan de FOD Volksgezondheid. Een KB van 18 april 2022 dat gepubliceerd werd op 1 juni jl. voegt daar een nieuwe dimensie aan toe: bij aankoop van nieuwe apparatuur moet er voortaan, voorafgaand aan de aankoop, een ‘medical imaging device identifier’ (afgekort MID-ID) aangevraagd worden. Het gaat om een ‘uniek’ nummer dat tot doel heeft om het toestel te kunnen identificeren.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2022.078

ASGB/Kartel dient nota voor pneumologische revalidatie in

Zoals u weet is ASGB/Kartel al enige tijd bezig met een dossier pneumologie.

In de tweede helft van 2021 hebben we dit programma via een teleconferentie voorgesteld aan alle geïnteresseerden.

Intussen is het raadplegingshonorarium voor de pneumoloog verhoogd, werd het consult voor een gehospitaliseerde opgewaardeerd evenals het toezichthonorarium in een D-dienst (de laatste twee projecten uiteraard ook voor de andere disciplines).

In het kader van de doelmatige zorg werd echter ook de arteriële punctie geschrapt.

 

Corona
ASGB-BERICHT 2022.077

Reactie ASGB/Kartel op akkoord rond zorgtraject post-covid patiënten

Minister Vandenbroucke heeft op 3 juni 2022 een persbericht gelanceerd over het zorgtraject long-covid. U vindt de integrale tekst van dit persbericht als bijlage bij dit bericht. Hierna leest u het ASGB/Kartel  standpunt erover.  

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.076

Vergoedingen voor euthanasie: wet diverse bepalingen legt eerste stenen

Op 30 mei 2022 is een uitgebreide Wet (van 18 mei 2022) inzake diverse gezondheidsbepalingen in het Staatsblad gepubliceerd. Daarin staan ook twee bepalingen die van belang zijn voor artsen die euthanasie toepassen: enerzijds voor het uitvoeren van de euthanasie en anderzijds voor het verstrekken van een advies inzake euthanasie.

Het is de verdienste van Dr. Reinier Hueting, ex-voorzitter van het Kartel, dat voor deze zaken nu -eindelijk na zovele jaren ervoor geijverd te hebben – de basis gelegd is.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.075

Wet diverse bepalingen breidt toepassingsgebied van het bewijsstuk uit

Het bewijsstuk is een document dat bestaat sinds 2015 en de patiënt een overzicht geeft van

  • welke prestaties er werden uitgevoerd
  • hoeveel hij er in totaal moet voor betalen
  • en voor welke prestaties en welk bedrag hij terugbetaling door het ziekenfonds zal ontvangen

 

Het bewijsstuk werd voornamelijk ingevoerd om de patiënt de nodige informatie te verschaffen in de situatie waarin er tegelijkertijd een vergoedbare en een niet-vergoedbare verstrekking wordt uitgevoerd.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2022.074

Nieuwe tarieven vanaf 1 juni 2022

We hebben u eerder al gemeld - zie https://www.asgb.be/node/28353 - dat de erelonen op 1 juni 2022 tussentijds geïndexeerd worden met 2% (als een voorafname op de index van 20223).

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.073

Twee nieuwe interpretatieregels m.b.t. geneesmiddelen

 

In het Staatsblad van 30 mei 2022 zijn twee interpretatieregels verschenen i.v.m. de terugbetaling van geneesmiddelen:

- een voor de behandeling van evolutieve tuberculose

- een voor de behandeling van gevorderd of gemetastaseerd mammacarcinoom.

Hierna vindt u de integrale tekst van de nieuwe regels.

Publicatie : 2022-05-30
Numac : 2022041137

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2022.072

Vanaf 1 juli 2022 moeten artsen ‘elektronisch betalen’ aanbieden

Een nieuwe wet die van toepassing is op alle ‘ondernemers’ voert de verplichting in om minstens één elektronisch betaalmiddel aan te bieden vanaf 1 juli 2022. Ook een arts wordt als een ondernemer in de juridische zin van het woord beschouwd. U zal uw patiënten dus ook die mogelijkheid moeten geven. Hierna lichten we aan hand van drie vragen toe wat dit concreet inhoudt.

Mag u nog cash ontvangen na 1 juli? Jazeker, er komt geen verbod op cash, u bent enkel verplicht om ook in de mogelijkheid van elektronisch te betalen te voorzien.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2022.071

Oproep tot input : ontwerp nieuwe erkenningscriteria voor truncus communis en viscerale heelkunde

Bijgevoegde documenten zullen eerstdaags in de Hoge Raad besproken worden.

ASGB-leden die hier opmerkingen of bedenkingen over hebben, kunnen deze overmaken aan het secretariaat. (info@asgb.be).