We houden je op de hoogte

financiering
ASGB-BERICHT 2020.174

ASGB is gematigd positief maar ook kritisch over het hoofdstuk gezondheidszorg.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.177

 

De Covidbarometer van Sciensano wil de komende 6 maanden de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

 - De nieuwe barometer telt het aantal consultaties voor luchtwegklachten, die geregistreerd zijn in het elektronisch medisch dossier.

 - Uw softwarepakket berekent de nodige cijfers.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.176

 

Beschermingsmateriaal COVID: Riziv-tegemoetkoming gepubliceerd én verlengd

 

Mee op aandringen van ASGB/Kartel hebben artsen recht op een financiële tegemoetkoming gekregen voor de kosten die ze gemaakt hebben om beschermingsmateriaal aan te kopen. De wettelijke basis (KB) voor deze tegemoetkoming is op maandag 12 oktober jl. in het Staatsblad gepubliceerd.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.175

 

Door een technisch probleem kon u onze e-mail van gisteren niet volledig lezen. Klik op ‘lees meer’ en kijk hoe u kunt deelnemen aan de discussie.


Beste Collega,

Het ASGB kreeg van Jong Domus de vraag of het zich kan scharen achter hun voorstel om ziektebriefjes af te schaffen voor de eerste drie dagen ziekte.

De argumentatie en documentatie kunt u lezen in bijlage.

De Raad van Bestuur van het ASGB zou daarover graag de mening kennen van zoveel mogelijk leden huisartsen.

3
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.173

 

Op uitdrukkelijk verzoek van de artsensyndicaten werd een regeling uitgewerkt, die het mogelijk maakt dat een patiënt ouder dan 50 jaar met zijn identiteitskaart een griepvaccin kan afhalen in de apotheek zonder voorschrift van een arts.

Door een juridische spitsvondigheid worden de huisartsen op die manier verlost van veel extra papierwerk.

Bovendien is het toegestaan voor de vaccinatie de derdebetalende regeling toe te passen.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.172

 

 

Na de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad vorige week zijn er wijzigingen aangebracht in de procedures. Het betreft onder andere de definitie van nauw contact, de teststrategie en de duur van de quarantaine.

We vatten de belangrijkste wijzigingen hieronder samen:

 

 - In de definitie van contacten wordt er rekening gehouden met het al dan niet correct dragen van maskers (die de neus en de mond bedekken) door beide betrokkenen.

0
medicomut
ASGB-BERICHT 2020.171

 

Tijdens de vergadering van de medicomut van 28/09/2020 werden de 15 projecten weekwacht bestudeerd, die van start waren gegaan in het kader van de covid-maatregelen.

Er waren gegevens over de activiteit gedurende de eerste drie maanden, financiële verslagen en de antwoorden op open vragen, die aan de wachtposten waren gesteld.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.170

 

Naar aanleiding van onze brief aan minister De Block over het uitblijven van de publicatie van de herziene nomenclatuur pathologische anatomie, kregen we tijdens de e-vergadering van de NCAZ van 28/9 te horen dat de minister van Begroting zijn schuif aan het leegmaken is en het KB vandaag of morgen zal ondertekenen.

Beter laat dan nooit.

De publicatie gebeurt simultaan met de KB’s i.v.m. het rationeler gebruik van klinische biologie waardoor het benodigde budget moest worden vrijgemaakt.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.168

 

 

De app Coronalert is één van de middelen die ingezet worden om de coronapandemie in te dijken.

Coronalert waarschuwt als iemand langer dan 15 minuten op minder dan twee meter afstand in contact is geweest met een patiënt, die positief testte op Covid-19.

Het gebruik ervan is vrijwillig.

Omdat nu een test in real life met een pilootgroep van 10.000 personen van start is gegaan, is het mogelijk dat een huisarts van een patiënt de vraag krijgt om te testen, naar aanleiding van een melding op de app.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.167

 

Naar jaarlijkse gewoonte moest aan het RIZIV een lijst bezorgd worden voor het "vaststellen van de financiële middelen die onontbeerlijk zijn voor de financiering van de sector" in het kader van de begroting 2021, de z.g. "behoeften".

0
ASGB-BERICHT 2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

0
ASGB-BERICHT 2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.164

 

De mandaten van de leden van de Planningscommissie – Medisch aanbod zijn verstreken. ASGB/Kartel kan opnieuw kandidaten voordragen.

Wij hebben al een kandidatuur van een huisarts en willen graag nog één van een specialist.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be 

Graag reactie vóór 27 september

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.163

 

Ingevolge een wet van 22 april 2019 werd in de schoot van de FOD Volksgezondheid een nieuw adviesorgaan, de Federale Raad voor apothekers, opgericht dat onder meer moet zorgen voor overleg tussen apothekers en artsen. In dit orgaan zullen dus beide beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

In de pdf als bijlage vindt u meer informatie over de bedoelingen van dit orgaan.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen. Dat kunnen zowel artsen als apothekers-biologen zijn.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.162

 

Het RIZIV verzocht ons om kandidaten voor te dragen voor de volgende werkgroepen:

- werkgroep medische hulpmiddelen

- werkgroep magistrale bereidingen 

Meer informatie hieromtrent vindt u in de bijlagen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

Indien interesse, graag zo spoedig mogelijk uw reactie aan ons secretariaat  info@asgb.be


Geachte

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.161

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 24/8/2020 werd bijgevoegde evaluatie van de zorgtrajecten voorgesteld.

In een notedop:

-gunstig effect op intermediaire en surrogaatparameters

-er zijn helaas geen harde outcomedata (bv. amputaties,  start dialyse, hospitalisaties, …)

-het grote aantal ontbrekende gegevens is jammer; een van de (maar allicht niet de enige) verklaringen is het verloren gaan van gestructureerde gegevens bij het omschakelen naar een ander software programma

-ondergebruik van diëtistenadvies (al heeft niet iedereen dat nodig)

0
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2020.160

Wie op dit moment zijn GMD’s nog niet via MyCarenet beheert, heeft er alle belang bij om zich daar nog vóór 30 september a.s. wel op in te schrijven. Als u tijdig inschrijft, kunt u er immers voor zorgen dat u GMD-erelonen voor 2020 zal ontvangen die u anders niet zou krijgen.

Dit heeft te maken met de overgang naar het nieuwe systeem van automatische verlenging van het GMD (zonder verplicht jaarlijks patiëntencontact) dat op 1 januari 2021 in werking treedt. In dit systeem is immers ook al sprake van een automatisme voor GMD-erelonen van 2020.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.159

 

In het BS van 31/8/2020 verschenen 2 KB’s i.v.m. de terugbetaling van contraceptiva.


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FILIP, Koning der Belgen,9 AUGUSTUS 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, teneinde noodanticonceptie financieel toegankelijker te maken voor vrouwen (1)

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.158

 

In de FRZV wordt een werkgroep Pay for Performance opgericht.

Bijgevoegd vindt u een reflectienota op basis van vroegere vergaderingen over dit onderwerp.

Het standpunt van het ASGB is dat we het eens zijn met het principe en het zelfs toejuichen.

Maar enkel en alleen indien de financiering gebaseerd wordt op harde, controleerbare, niet-manipuleerbare en niet op zelfrapportering berustende indicatoren.

Wat tot hiertoe voorligt komt daaraan geenszins tegemoet.

0