We houden je op de hoogte

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.139

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.138

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 3 december 2018 werd overeenstemming bereikt over de verdeling van de indexmassa voor 2019.

Zoals alle jaren stelde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om de index van 1,45% niet lineair toe te wijzen, maar om de indexmassa te herverdelen ten voordele van de intellectuele akten, het principe van herijking.

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2018.137

 

Op de NCAZ van 3/12/2018 werd op onze vraag van enkele maanden geleden, het dossier van de pensioenopbouw van ASO/HAIO terug besproken.

Het Riziv heeft hierover een ontwerpnota opgemaakt waarmee wij ons in dit stadium, in belang van de ASO/HAIO, moeilijk kunnen akkoord verklaren.

Wij zijn al jaren absoluut vragende en eisende partij om de sociale bescherming van ASO/HAIO, in het bijzonder hun pensioenopbouw, te verbeteren.

Maar dit voorstel zal o.i. paradoxaal genoeg resulteren in een lager i.p.v. in een hoger (wettelijk + VAPZ) pensioen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.136

 

In het BS van 13/11/2018 verscheen een KB i.v.m. het BFM der ziekenhuizen.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.135

 

In het BS van 14/11/2018 verscheen een MB i.v.m. de huisartsenzones.

VLAAMSE OVERHEID

Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

17 OKTOBER 2018. - Ministerieel besluit betreffende de huisartsenzones

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.134

 

In het BS van 16/11/2018 verscheen een vuilbakwet inzake gezondheid.

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 OKTOBER 2018. - Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (1)

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.133

 

In het BS van 20/11/2018 verscheen een KB i.v.m. de criteria voor een palliatieve patiënt.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

21 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria om een palliatieve patiënt te definiëren

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.132

 

In het BS van 28/11/2018 verscheen een Besluit i.v.m. de erkenningsnormen voor een MUG.

VLAAMSE OVERHEID

19 OKTOBER 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.131

 

In het BS van 28/11/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur cardiologie.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

30 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.130

In het BS van 30/11/2018 verscheen het KB i.v.m. de regeling van de Riziv sociale voordelen voor 2018.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.129

 

Geachte Collega,

Hierbij de nieuwe tarieven voor medische beeldvorming geldig vanaf 01-12-2018.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2018.128

 

Naar aanleiding van de artikelenreeks over specialisteninkomens publiceerde 'De Morgen' op 3/12/2018 het volgende opniestuk van Reinier Hueting.

 

Verdienen specialisten echt te veel?

Komt het daardoor dat de gezondheidszorg onbetaalbaar dreigt te worden? Dat zijn mogelijk de eerste vragen die je hebt als je de ruwe cijfers over specialisteninkomens leest.

Maar zoals meestal is het verhaal veel genuanceerder.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.127

 

Geachte Collega,

Bijgevoegd vindt u ook nieuwe tarieven voor: raadplegingen kinderneurologie, klinische biologie en fysiotherapie

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2018.126

 

Geachte Collega,

Bijgevoegd vindt u nieuwe tarieven die op 1/12/2018 in voege treden (oftalmologie, heelkundige raadpleging lange duur, inspanningsproef, stomatologie).

U ontving de aangekondigde dossiers al via onze vorige berichten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2018.125

 

Bijgevoegd een voorstel ontwerptekst i.v.m. de erkenning van artsen specialisten in de infectiologie.

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2018.124

 

Goed nieuws voor degenen die moedig verder blijven werken ondanks het statuut van gepensioneerde.

In principe zal u binnenkort kunnen beschikken over de RIZIV-premies voor het sociaal statuut van geconventioneerden voor de jaren 2016/2017.

“Binnenkort”, wanneer is dat? Dat is “weldra” heeft men ons laten weten zonder verdere precisering. Maar in het licht van de snelheid waarmee dit dossier werd behandeld, kan dat dus spijtig genoeg nog meerdere maanden duren.

 

Chronologie van de gebeurtenissen

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2018.123

 

Het RIZIV deelt mee dat de aanvraagperiode voor de geïntegreerde praktijkpremie huisartsgeneeskunde (telematicapremie) is verlengd tot 18 december 2018.

Hoe u de premie moet aanvragen via MyRIZIV vindt u in 'Hoe kunnen we u helpen' op onze website.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.122

 

In het BS van 31/10/2018 verscheen een KB i.v.m. immunohematologie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2018.121

 

In het BS van 30/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor een langdurige raadpleging na majeure oncologische ingreep.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen