We houden je op de hoogte

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2021.067

Als ASGB/kartel onderschrijven we de vraag van de Belgische beroepsvereniging voor Intensieve Zorgen naar een billijke verdeling van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. (KB 20/10/2020)
Het KB voorziet in een billijke verdeling van deze bedragen, waarbij de Medische Raad een centrale rol heeft, en waarbij ziekenhuisartsen en ASO’s die Covid-zorg hebben geleverd prioritair dienen te worden vergoed.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.066

 

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor endocrinologie-inwendige geneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.065

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor intensieve zorg en spoedgeneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte,

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.065

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor intensieve zorg en spoedgeneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte,

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.064

Vanaf 2 april 2021 kan een selectie worden gemaakt van patiënten met comorbiditeiten, waardoor zij prioriteit krijgen bij de vaccinatie tegen Covid-19. Huisartsen kunnen lijsten doorsturen naar de Vaccination Codes data base. De mutualiteiten doen hetzelfde in een complementair systeem.

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.063

 

De VVK, Vlaamse Vereniging Kinder-Jeugdpsychiatrie, wil de aandacht te trekken op het feit dat steeds meer jongeren met klachten van anorexia, dwang en ernstig zelf verwondend gedrag kampt, en/of zelfs met doodswensen worstelt.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.062

Op 31 maart 2021 werd een KB gepubliceerd dat een bestaand nomenclatuurnummer toevoegt aan art 32 §1 van de nomenclatuur. Dit was per vergetelheid niet mee opgenomen in het vernieuwde art 32.

Het gaat om nummer 589875-589886: een honorarium voor het ter beschikking stellen van het representatief tumorweefsel voor moleculair onderzoek in het kader van het voorschrijven van tumorspecifieke medicatie bij oncologische patiënten.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB.


Publicatie: 2021-03-31

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.061

Op 31 maart 2021 werden drie interpretatieregels in het Staatsblad over de terugbetaling van geneesmiddelen gepubliceerd.

Het gaat om farmaceutische specialiteiten die Bevacizumab of Nab-paclitaxel als actief bestanddeel hebben.

U vindt hieronder de integrale tekst van deze beslissingen.


Publicatie: 2021-03-31

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.060

 

Ingevolge een wet van 6 november 2020 is het tijdens de COVID-crisis mogelijk om verpleegkundige taken te laten uitoefenen door personen die daar wettelijk (nog) niet voor bevoegd zijn. Denk bv. aan studenten verpleegkunde.

Deze uitzondering zou normaal gezien buiten werking treden op 1 april 2021, maar de wet voorzag al dat ze bij KB verlengd kon worden. Dat is nu gebeurd met een KB dat op 30 maart 2021 gepubliceerd is. De nieuwe datum waarop de uitzondering buiten werking zal treden, is nu 1 oktober 2021.

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.059

 

In een ▶️ persbericht stelde minister Frank Vandenbroucke op 29 maart 2021 het "testbeleid 2.0" voor.

Hierin wordt beschreven welke rol telkens is weggelegd voor de klassieke PCR-test, de snelle antigeentest en de antigeen zelftest.

De zelftesten zullen vanaf 6 april vrij te koop zijn in de apotheek.

0
ASGB-BERICHT 2021.058

Op 26 maart 2021 is er een KB in het Staatsblad gepubliceerd dat art 18§2 en art 24§1 van de nomenclatuur aanpast. U vindt hieronder de integrale tekst van dit KB.


Publicatie: 2021-03-26

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

18 MAART 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B., e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.057

 

CRA’s die de bewoners van een WZC hebben gevaccineerd, mochten daarvoor geen nomenclatuur aanrekenen van het Riziv. Het werd aan de regio’s overgelaten om daar een vergoeding voor te voorzien.

In Vlaanderen is daarover een beslissing gevallen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid voorziet in een vergoeding van € 80,34 per uur, waarbij men ervan uitgaat dat er 20 vaccins per uur gezet kunnen worden.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.056

 

Op 24 maart 2021 is een KB gepubliceerd dat de voorwaarden bepaalt waaronder de kosten van een hadrontherapie terugbetaald kunnen worden.

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder terug.


Publicatie: 2021-03-24

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema huisartsenwachtpost
ASGB-BERICHT 2021.055

Volgens het Koninklijk Besluit van 10 september 2020 zouden de huisartsenwachtposten vanaf 1 juli 2021 binnen de dertig dagen hun aanvragen moeten indienen om erkend te worden binnen een functioneel samenwerkingsverband.
Het ASGB/kartel stuurde op 18 maart 2021 samen met AADM een brief naar de voorzitter van de medicomut met het voorstel om alles met twee jaar uit te stellen.

0
Icoon thema netwerk
ASGB-BERICHT 2021.054

 

Afgelopen vrijdag 19 maart 2021 is een wet goedgekeurd door het parlement die de ziekenhuisnetwerken uitsluit van het toepassingsgebied van de voorafgaande concentratiecontrole door de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA).

Dat werd meegedeeld in een gezamenlijk persbericht van de ministers van Volksgezondheid (Vandenbroucke) en Economie (Dermagne).

De wet moet weliswaar nog gepubliceerd worden, maar hierbij beschikken de netwerken nu toch al over de zekerheid dat ze geen (zware) kennisgevingsprocedure zullen moeten doorlopen.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2021.053

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van 15 maart 2021 werd een belangrijke beslissing genomen i.v.m. het gelijkstellen van het Riziv sociaal statuut tussen apothekers-klinisch biologen en artsen-klinisch biologen. Zowel voor het bedrag als voor de activiteitsdrempels.

1
Corona
ASGB-BERICHT 2021.052

Sciensano organiseert een tweede nationale studie 'Power to Care', die peilt naar het welzijn van zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers.

U hebt nog tot a.s. dinsdag 23 maart 2021 de tijd om de vragenlijst in te vullen.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2021.051

 

In het BS van 17/3/2021 verscheen een KB dat beperkingen oplegt i.v.m. het aanrekenen van vitamine D-dosages.

0
Corona
ASGB-BERICHT 2021.050

 

De coronamaatregelen hebben veel invloed gehad op ons leven, en ook op de zorg. Veel zorg werd uitgesteld of opgeschort, ook die voor psychische problemen. Hiervoor was er een alternatief: consultatie op afstand via telefoon of beeldbellen. Maar was dat nu een goed alternatief ? Wij willen het graag vernemen van de zorggebruikers zelf.

Via onderstaande link kunnen uw patiënten de vragenlijst beantwoorden.

https://thomasmore.qualtrics.com/jfe/form/SV_1YcV8laBfT1PI6a

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2021.049

 

In het BS van 15 maart 2021 is eindelijk de nieuwe nomenclatuur voor pathologische anatomie verschenen.

Deze werd mede met inbreng van een aantal ASGB-patholoog anatomen voorbereid in de TGR en goedgekeurd in de NCAZ en het VC resp. op 15/1/2019, 4/2/2019 en 25/2/2019.

Sedertdien lag het dossier stof te vergaren bij de vorige minister van Begroting wiens belangrijkste functie in deze er lijkt in te bestaan om voor zo veel mogelijk vertraging te zorgen.

0