De verdeling van 'het miljard': omzendbrief DGGS + begeleidend schrijven t.a.v. de minister

ASGB-BERICHT 2020.105
coronascrabble

 

Bijgevoegd vindt u een omzendbrief vanwege het Riziv en de FOD i.v.m. de verdeling van het miljard euro dat vorige week aan de ziekenhuizen werd overgemaakt, evenals een begeleidende brief aan de minister.

Wij hebben de tekst niet goedgekeurd om diverse redenen:

 - met de huidige formulering is en blijft dit een voorschot, terwijl een eventuele ‘regularisatie’ pas later zal behandeld worden. Het blijft te gek voor woorden dat het voorschot dat moet dienen om voldoende liquiditeit te voorzien, zodat de door COVID-18 bijkomende kosten kunnen gedekt worden, nadien zou kunnen worden teruggevorderd

 - idem voor de vergoeding van de bijkomende inspanningen van zorgverstrekkers, van de stagemeesters en van de ASO

 - ondanks ons herhaald aandringen blijft de formulering i.v.m. de vergoeding voor de ASO veel te vaag en laat ze alle mogelijkheden open om helemaal niets te voorzien. Overigens moeten niet alleen de ‘extra’ activiteiten vergoed worden, in vele ziekenhuizen is voor de wachtdiensten geen of een belachelijk lage vergoeding voorzien.

 - hoewel een regularisatie pas op het einde van het jaar moet worden gepland (inhaalbeweging blijft mogelijk) zouden de principes ervan toch best nu al worden verduidelijkt.

 

De verdeling van het voorschot moet o.i. gebeuren door de medische raad wat door de ziekenhuizen geweigerd werd. Zij wilden dit toevertrouwen aan de financiële commissie. Uiteindelijk staat er ‘de wettelijk bevoegde organen’ wat dus voor ons dus alleen de medische raad kan zijn.

De absolute prioriteit moet zijn om de lopende kosten, zowel deze van het ziekenhuis als deze ten laste van de honoraria, te financieren.

 

ASGB-BERICHT

2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
ASGB-BERICHT

2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1