De verdeling van 'het miljard': omzendbrief DGGS + begeleidend schrijven t.a.v. de minister

ASGB-BERICHT 2020.105
coronascrabble

 

Bijgevoegd vindt u een omzendbrief vanwege het Riziv en de FOD i.v.m. de verdeling van het miljard euro dat vorige week aan de ziekenhuizen werd overgemaakt, evenals een begeleidende brief aan de minister.

Wij hebben de tekst niet goedgekeurd om diverse redenen:

 - met de huidige formulering is en blijft dit een voorschot, terwijl een eventuele ‘regularisatie’ pas later zal behandeld worden. Het blijft te gek voor woorden dat het voorschot dat moet dienen om voldoende liquiditeit te voorzien, zodat de door COVID-18 bijkomende kosten kunnen gedekt worden, nadien zou kunnen worden teruggevorderd

 - idem voor de vergoeding van de bijkomende inspanningen van zorgverstrekkers, van de stagemeesters en van de ASO

 - ondanks ons herhaald aandringen blijft de formulering i.v.m. de vergoeding voor de ASO veel te vaag en laat ze alle mogelijkheden open om helemaal niets te voorzien. Overigens moeten niet alleen de ‘extra’ activiteiten vergoed worden, in vele ziekenhuizen is voor de wachtdiensten geen of een belachelijk lage vergoeding voorzien.

 - hoewel een regularisatie pas op het einde van het jaar moet worden gepland (inhaalbeweging blijft mogelijk) zouden de principes ervan toch best nu al worden verduidelijkt.

 

De verdeling van het voorschot moet o.i. gebeuren door de medische raad wat door de ziekenhuizen geweigerd werd. Zij wilden dit toevertrouwen aan de financiële commissie. Uiteindelijk staat er ‘de wettelijk bevoegde organen’ wat dus voor ons dus alleen de medische raad kan zijn.

De absolute prioriteit moet zijn om de lopende kosten, zowel deze van het ziekenhuis als deze ten laste van de honoraria, te financieren.

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0