De verdeling van 'het miljard': omzendbrief DGGS + begeleidend schrijven t.a.v. de minister

ASGB-BERICHT 2020.105
coronascrabble

 

Bijgevoegd vindt u een omzendbrief vanwege het Riziv en de FOD i.v.m. de verdeling van het miljard euro dat vorige week aan de ziekenhuizen werd overgemaakt, evenals een begeleidende brief aan de minister.

Wij hebben de tekst niet goedgekeurd om diverse redenen:

 - met de huidige formulering is en blijft dit een voorschot, terwijl een eventuele ‘regularisatie’ pas later zal behandeld worden. Het blijft te gek voor woorden dat het voorschot dat moet dienen om voldoende liquiditeit te voorzien, zodat de door COVID-18 bijkomende kosten kunnen gedekt worden, nadien zou kunnen worden teruggevorderd

 - idem voor de vergoeding van de bijkomende inspanningen van zorgverstrekkers, van de stagemeesters en van de ASO

 - ondanks ons herhaald aandringen blijft de formulering i.v.m. de vergoeding voor de ASO veel te vaag en laat ze alle mogelijkheden open om helemaal niets te voorzien. Overigens moeten niet alleen de ‘extra’ activiteiten vergoed worden, in vele ziekenhuizen is voor de wachtdiensten geen of een belachelijk lage vergoeding voorzien.

 - hoewel een regularisatie pas op het einde van het jaar moet worden gepland (inhaalbeweging blijft mogelijk) zouden de principes ervan toch best nu al worden verduidelijkt.

 

De verdeling van het voorschot moet o.i. gebeuren door de medische raad wat door de ziekenhuizen geweigerd werd. Zij wilden dit toevertrouwen aan de financiële commissie. Uiteindelijk staat er ‘de wettelijk bevoegde organen’ wat dus voor ons dus alleen de medische raad kan zijn.

De absolute prioriteit moet zijn om de lopende kosten, zowel deze van het ziekenhuis als deze ten laste van de honoraria, te financieren.

 

ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

0
ASGB-BERICHT

2020.208

Minister Vandenbroucke beloont terecht het ziekenhuispersoneel met een premie van € 975 (voor wie voltijds werkt). Deze premie zal in principe ook gelden voor het personeel van de medisch-technische diensten en de poliklinieken.

0
ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0