De verdeling van 'het miljard': omzendbrief DGGS + begeleidend schrijven t.a.v. de minister

ASGB-BERICHT 2020.105
coronascrabble

 

Bijgevoegd vindt u een omzendbrief vanwege het Riziv en de FOD i.v.m. de verdeling van het miljard euro dat vorige week aan de ziekenhuizen werd overgemaakt, evenals een begeleidende brief aan de minister.

Wij hebben de tekst niet goedgekeurd om diverse redenen:

 - met de huidige formulering is en blijft dit een voorschot, terwijl een eventuele ‘regularisatie’ pas later zal behandeld worden. Het blijft te gek voor woorden dat het voorschot dat moet dienen om voldoende liquiditeit te voorzien, zodat de door COVID-18 bijkomende kosten kunnen gedekt worden, nadien zou kunnen worden teruggevorderd

 - idem voor de vergoeding van de bijkomende inspanningen van zorgverstrekkers, van de stagemeesters en van de ASO

 - ondanks ons herhaald aandringen blijft de formulering i.v.m. de vergoeding voor de ASO veel te vaag en laat ze alle mogelijkheden open om helemaal niets te voorzien. Overigens moeten niet alleen de ‘extra’ activiteiten vergoed worden, in vele ziekenhuizen is voor de wachtdiensten geen of een belachelijk lage vergoeding voorzien.

 - hoewel een regularisatie pas op het einde van het jaar moet worden gepland (inhaalbeweging blijft mogelijk) zouden de principes ervan toch best nu al worden verduidelijkt.

 

De verdeling van het voorschot moet o.i. gebeuren door de medische raad wat door de ziekenhuizen geweigerd werd. Zij wilden dit toevertrouwen aan de financiële commissie. Uiteindelijk staat er ‘de wettelijk bevoegde organen’ wat dus voor ons dus alleen de medische raad kan zijn.

De absolute prioriteit moet zijn om de lopende kosten, zowel deze van het ziekenhuis als deze ten laste van de honoraria, te financieren.

 

ASGB-BERICHT

2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

0
ASGB-BERICHT

2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0