De verdeling van 'het miljard': omzendbrief DGGS + begeleidend schrijven t.a.v. de minister

ASGB-BERICHT 2020.105
coronascrabble

 

Bijgevoegd vindt u een omzendbrief vanwege het Riziv en de FOD i.v.m. de verdeling van het miljard euro dat vorige week aan de ziekenhuizen werd overgemaakt, evenals een begeleidende brief aan de minister.

Wij hebben de tekst niet goedgekeurd om diverse redenen:

 - met de huidige formulering is en blijft dit een voorschot, terwijl een eventuele ‘regularisatie’ pas later zal behandeld worden. Het blijft te gek voor woorden dat het voorschot dat moet dienen om voldoende liquiditeit te voorzien, zodat de door COVID-18 bijkomende kosten kunnen gedekt worden, nadien zou kunnen worden teruggevorderd

 - idem voor de vergoeding van de bijkomende inspanningen van zorgverstrekkers, van de stagemeesters en van de ASO

 - ondanks ons herhaald aandringen blijft de formulering i.v.m. de vergoeding voor de ASO veel te vaag en laat ze alle mogelijkheden open om helemaal niets te voorzien. Overigens moeten niet alleen de ‘extra’ activiteiten vergoed worden, in vele ziekenhuizen is voor de wachtdiensten geen of een belachelijk lage vergoeding voorzien.

 - hoewel een regularisatie pas op het einde van het jaar moet worden gepland (inhaalbeweging blijft mogelijk) zouden de principes ervan toch best nu al worden verduidelijkt.

 

De verdeling van het voorschot moet o.i. gebeuren door de medische raad wat door de ziekenhuizen geweigerd werd. Zij wilden dit toevertrouwen aan de financiële commissie. Uiteindelijk staat er ‘de wettelijk bevoegde organen’ wat dus voor ons dus alleen de medische raad kan zijn.

De absolute prioriteit moet zijn om de lopende kosten, zowel deze van het ziekenhuis als deze ten laste van de honoraria, te financieren.

 

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0