Archief

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2018.050

Vanaf 1 juni 2018 zal elke (ambulant voorschrijvende) arts in België zijn voorschriften verplicht elektronisch op moeten stellen via Recip-e.

Er zijn echter een aantal uitzonderingen op deze verplichting.

Alle uitleg vindt u onder ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze website.

Heel wat artsen zien door de bomen het bos niet meer of weten niet welke keuze zij moeten maken rond voorschrijfsoftware.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2018.049

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2018.048

Om de overconsumptie van chinolonen (en antibiotica) een halt toe te roepen heeft de regering besloten de vergoedingsvoorwaarden voor de chinolones te wijzigen en deze in te schrijven in Hoofdstuk IV, met a posteriori controle. Alle details kunt u lezen in de rubriek ‘hoe kunnen we u helpen’ op onze vernieuwde website.

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.047

NCAZ 2018-36_Sociale voordelen - assimilatiecategorieën + KB

Geachte collega

 

Zoals u weet werden vanaf 2017 aan de toekenning van de Riziv sociale voordelen bijkomende voorwaarden gesteld i.v.m. het al dan niet bereiken van een (volledige of verlaagde) activiteitsdrempel per discipline.

Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.046

 

 

Beste Collega,

 

Tijdens de medicomut van maandag 23 april 2018 kregen we eindelijk uitsluitsel over de vraag of het gebruik van eAttest en eFact geen problemen zou opleveren met de fiscus, doordat er geen papieren bewijsstukken zijn en alle gegevens zich bevinden in onze huisartsensoftware.

 

We werden gerustgesteld:

 

er is gecontroleerd of alle softwareprogramma’s op dit vlak doen wat ze moeten doen, en dat is nu gegarandeerd in orde.

 

bovendien werden afspraken gemaakt met de FOD financiën.

 

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.045

NCAZ 2017-12_Urgentietarief bevallingen

NCAZ 2017-12add_Actua_Urgentietarief bevallingen

Geachte collega

 

In het BS van 16/4/2018 verscheen een KB i.v.m. het urgentietarief voor bevallingen.

Het betreft een laattijdige uitvoering van het vorige akkoord.

Of de conventioneringsgraad hierdoor zal toenemen blijft voorlopig een open vraag.

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.043

Geachte collega

 

In het BS van 9/4/2018 verscheen een interpretatieregel i.v.m. stomatologie.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-04-09

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.042

Geachte collega

 

In het BS van 9/4/2018 verscheen een interpretatieregel i.v.m. nomenclatuur neurochirurgie.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-04-09

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.040

NCAZ 2018-30_ wijzigingen mammografienom NL def

 

Geachte collega

 

In verband met de opschorting van de nomenclatuur voor mammografie (ASGB-bericht 2018.027) vindt u bijgevoegd een verduidelijkende nota die de lange voorgeschiedenis samenvat.

  

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.039

Geachte collega

 

In het BS van 6/4/2018 verscheen een Besluit i.v.m. de programmatie van MRI-toestellen.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-04-06

VLAAMSE OVERHEID

9 MAART 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van aanvullende programmatienormen voor bijkomende diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.038

Geachte collega

 

In het BS van 6/4/2018 verscheen een KB i.v.m. de subsidie aan bloedinstellingen.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-04-06

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN

25 MAART 2018. - Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedinstellingen voor het jaar 2017

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.037

Geachte collega

 

In het BS van 29/3/2018 verscheen een Wet i.v.m. de verdeling van beroepstitels over de gemeenschappen.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-29

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

22 MAART 2018. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (1)

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.036

Geachte collega

 

In het BS van 28/3/2018 verscheen een MB i.v.m. het huishoudelijk reglement van de CTG.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 


Publicatie: 2018-03-28

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie tegemoetkoming geneesmiddelen

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.035

Geachte collega

In het BS van 22/3/2018 verscheen een KB i.v.m. de uitvoering van artikel 128 van de Wet op de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-22

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
 
11 MAART 2018. - Koninklijk besluit betreffende de inwerkingstelling van artikel 128, 3°, 4°, 8° en 11°, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.034

Geachte collega

 

In het BS van 20/3/2018 verscheen een KB i.v.m. de zorgtrajecten.

Het persbericht daarover ontving u vroeger al.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-20

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

1 MAART 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 tot uitvoering van artikel 36 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat betreft de zorgtrajecten

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.033

Geachte collega

In het BS van 13/3/2018 verscheen een KB i.v.m. benoemingen in de NPCGZ.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 201803-13

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

23 FEBRUARI 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 1987 houdende benoeming van de voorzitter, ondervoorzitter en leden van de Nationale Paritaire Commissie geneesheren-ziekenhuizen

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.032

Geachte collega

In het BS van 8/3/2018 verscheen een MB i.v.m. implantaten hartchirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-08

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.031

Geachte collega

 

In het BS van 8/3/2018 verscheen een MB i.v.m. implantaten vaatheelkunde.

  

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-08

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.030

Geachte collega

 

In het BS van 7/3/2018 verscheen een KB i.v.m. geneesmiddelen die door vroedvrouwen autonoom mogen worden voorgeschreven.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-07

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU