Archief

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT

2021.155

Opinie Dr. Gevaert - artsen verenigt u

In Artsenkrant van 15 september verscheen een opiniestuk van onze voorzitter Thomas Gevaert 'artsen verenigt u'.

'We moeten ons organiseren als artsen, zoals ziekenhuizen en mutualiteiten dit doen'

U kan dit artikel lezen via deze link : https://www.artsenkrant.com/actueel/artsen-verenigt-u/article-opinion-56843.html

Het volledige artikel vindt u eveneens hieronder.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT

2021.154

Covid-19 tegemoetkomingen aan de ziekenhuizen, vervolg

Tijdens de ministerraad van 10 september werd een ontwerp KB goedgekeurd i.v.m. de Covid-19 tegemoetkomingen aan de ziekenhuizen. Het brengt een aantal wijzigingen en verduidelijkingen aan aan het KB van 30 oktober 2020.

Tijdens een Zoomvergadering op 15 september werd tekst en uitleg verschaft aan de vertegenwoordigers van artsen, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT

2021.153

Hematologen wachten op hun honorarium

Zoals al gemeld in ons ledenbericht van 6 september jl. (zie https://www.asgb.be/node/28204) hebben de drie artsensyndicaten - op initiatief van ASGB/Kartel - samen een brief naar de regeringsleiders geschreven om aan te klagen dat de uitvoering van binnen het Riziv genomen beslissingen vaak nodeloos vertraagd wordt.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.152

Nieuw besluit i.v.m. terugbetalingscriteria materiaal bij ‘leverdialyse’

Op 8 september 2021 is een MB in het Staatsblad gepubliceerd inzake nomenclatuur i.v.m. implantaten voor pathologie van het spijsverteringsstelsel.

Dit besluit regelt meer bepaald de terugbetalingscriteria voor het materiaal bij ‘leverdialyse’

U vindt hieronder de integrale tekst van het besluit.

 

Publicatie : 2021-09-08

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2021.151

ASGB zoekt een secretariaatsmedewerker (m/v)

ASGB is op zoek naar een bijkomende kracht voor het secretariaat, onder meer voor het beheer van de Impulseo-aanvragen. Het kantoor is gevestigd te Kontich. Bij deze willen we een oproep doen om eventuele geïnteresseerden uit uw omgeving hiervan in kennis te stellen.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de job-advertentie met meer uitleg.

0
Overheid
ASGB-BERICHT

2021.150

Voorwaarden bekend voor de terugbetaling Conebeam CT-onderzoek

Op 6 september 2021 heeft het RIZIV middels een bericht op haar website meegedeeld onder welke voorwaarden en volgens welke modaliteiten een Conebeam CT-onderzoek terugbetaald wordt.

U kunt alle detalis terugvinden in de hierna volgende link :   

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/individuelezorgverleners/artsen/verzorging/Paginas/terugbetaling-Conebeam-CT-onderzoek-faciaal-massief.aspx

 

0
Overheid
ASGB-BERICHT

2021.149

Artsensyndicaten klagen trein der traagheid aan

Op initiatief van ASGB/Kartel hebben de drie erkende artsensyndicaten samen een brief gestuurd naar de regering met de vraag om de procedure te herzien volgens dewelke gemaakte conventie-afspraken uitgevoerd worden.

In de huidige procedure blijken genomen beslissingen immers maanden en zelfs jaren stof te liggen vergaren bij de minister of staatssecretaris van begroting en dit terwijl elk binnen het RIZIV goedgekeurd dossier reeds een uitvoerige begrotingscontrole ondergaan heeft.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT

2021.148

Medicomut en doelmatige zorg: niet alleen besparen maar ook herbesteden

Waarover gaat het? In het akkoord artsen-ziekenfondsen van 2021 werd opgenomen dat het de bedoeling moest zijn om de middelen doelmatiger aan te wenden ten belope van 40 miljoen euro. Enerzijds wou dat zeggen dat er 40 miljoen bespaard moest worden, dat was helaas niks nieuw, maar anderzijds wou dat ook zeggen dat de NCAZ diezelfde 40 miljoen direct ook elders kon toewijzen, …en dat was wel de eerste keer.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT

2021.147

Advies Federale Planningscommissie over quota 2027

Op 23 augustus 2021 zijn twee KB’s in het Staatsblad gepubliceerd die de quota voor 2027 omschrijven. De tekst van de KB’s is gebaseerd op het advies van de Federale Planningscommissie, al wensen de leden van ASGB/Kartel in deze commissie erop te wijzen dat er ook meer aandacht voor het huisartsenaanbod zou moeten komen. Bovendien dienen de subquota, die tot de bevoegdheid van de gemeenschappen behoren, rekening te houden met de knelpuntberoepen die ook in het advies van de Federale Planningscommissie werden genoemd.

Hieronder vindt u een overzicht van alle quota.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT

2021.146

ASGB-leden: welke zijn uw prioritaire behoeften inzake honoraria?

Eerstdaags start de regering met de opmaak van de begroting voor 2022. Voor de ziekteverzekering zou het in principe om een meerjarenbegroting gaan. Later in het najaar starten de onderhandelingen voor een nieuw nationaal akkoord dat vermoedelijk ook meer dan één jaar zal omvatten.

Bij deze vragen we u om ons te informeren welke u als prioritaire behoeften in de honorariasector aanziet.

U kunt daarvoor een mail sturen naar info@asgb.be met vermelding in het onderwerp van ‘prioritaire behoeften inzake honoraria’.

0