We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT 2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

2
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.135

 Geachte collega

Na het invoeren van de nieuwe beroepstitels klinische infectiologie en medische microbiologie moet daarvoor nu ook de erkennings- en expertencommissie worden samengesteld.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kan het secretariaat contacteren op asgb@telenet.be

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.134

 

Geachte collega

In het BS van 6/7/2020 verscheen een KB i.v.m. de triage- en afnamecentra.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.133

 

Geachte collega

In het BS van 29/6/2020 verscheen het KB i.v.m. het eerste voorschot aan de algemene ziekenhuizen waarover we vroeger al bericht hadden.

Een KB i.v.m. de ‘regularisatie’ van dit en van de volgende voorschotten (die ook voor de psychiatrische ziekenhuizen zullen gelden) is nog in onderhandeling.

met collegiale groeten,het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.132

 

Geachte collega

In het BS van 19/6/2020 verscheen het KB i.v.m. implantaten urologie.

met collegiale groeten,het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.131

 

Geachte collega

Het nationaal akkoord 2020 bevat op ons verzoek een verhoogde Rizivpremie voor ASO en HAIO als eerste stap in een betere sociale bescherming.

Tijdens de e-vergadering van de NCAZ van 6/7/2020 kreeg de administratie opdracht om het hiervoor noodzakelijke KB op te stellen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.130

 

Geachte collega

Ingevolge bijgevoegde beslissing zullen patiënten die na een telefonische consultatie bij de huisarts naar een gespecialiseerde functie spoedgevallen verwezen worden (en dus niet in het bezit zijn van een fysieke verwijsbrief) tijdens de COVID-19 pandemie eveneens kunnen genieten van een verlaagd remgeld.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.129

 

De indicaties voor het testen van kinderen jonger dan 3 jaar zijn beperkt en de te nemen maatregelen voor de kinderopvang zijn gewijzigd: zie de procedure voor kinderen.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.128

 

Geachte collega

U vernam ongetwijfeld al dat op 7/7/2020 een nieuw sociaal akkoord werd afgesloten waarbij voor al het ziekenhuispersoneel een substantiële loonsverhoging (van 3 tot 15%) bedongen werd.

We hopen dat daarbij enige selectiviteit gehanteerd wordt zodat het in de eerste plaats de verpleegkundigen zijn die worden opgewaardeerd. Het is vooral de aantrekkelijkheid van hun beroep die moet verbeteren.

1
Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.125

 

Geachte Collega

Op 26 juni 2020 besliste de Vlaamse Regering om de voorwaarden van het impulsfonds voor ondersteuning van huisartsen te wijzigen.

Vanaf 01 juli 2020 worden de verschillende tegemoetkomingen in de kosten bij installatie van huisartsen gewijzigd:

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.124

 

 

Op 23/06/2020 werden de testcriteria nog maar eens aangepast.

 

Alle hoog-risico contacten kunnen (maar moeten niet) vanaf nu twee keer getest worden: aan het begin en aan het einde van de quarantaine.

 

Het belang van de test verschilt naargelang de situatie. Een onderscheid wordt gemaakt op basis van het beroep: komt de contactpersoon wel of niet beroepshalve in aanraking met personen met een risico op een ernstige vorm van COVID-19.

 

0
ASGB-BERICHT 2020.123

Op aandringen van het ASGB/kartel werd het onderwerp tele-LOK besproken tijdens de vergadering van de  Accrediteringsstuurgroep van het RIZIV op 17 juni.

 

Er werd besloten het organiseren van een LOK op afstand via teleconferentie toe te staan t/m 31 december 2020, en met terugwerkende kracht vanaf 13/03/20.

 

De NRKP (Nationale Raad voor Kwaliteits Promotie) wordt belast met een evaluatie van de voor- en nadelen.

 

 

 

0
ASGB-BERICHT 2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.121

 

Geachte collega

In uitvoering van het nationaal akkoord 2020 werd tijdens de vergadering van de NCAZ van 8/6/2020 dit dossier i.v.m. het toezichthonorarium in de dagkliniek voor (pediatrische) hematologen en medisch oncologen goedgekeurd.

De administratieve weg wordt vervolgd.

De omzendbrief die officieel moet goedkeuren dat, in afwachting van deze opwaardering het huidige toezichthonorarium (598404-598146) mag worden aangerekend, is nog steeds niet verstuurd (zie ASGB-bericht.2019.156).

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.120

 

Geachte collega

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 8/6/2020 werd dit dossier i.v.m. de vergoeding van de stagemeesters goedgekeurd.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.118

 

Er werden wijzigingen aangebracht in de procedure voor huisartsen in verband met het testen van asymptomatische hoog-risico contacten. Ook de procedures voor contacten, de test-indicaties en de informatie voor huisgenoten van COVID-19 patiënten en hoog-risico contacten werden gewijzigd met dezelfde info. Het call-center voor contact tracing heeft deze wijzigingen reeds ingevoerd.

 · Om gevallen tussen de asymptomatische contacten te kunnen opsporen, zullen vanaf nu alle nauwe contacten getest worden.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.117

 

Geachte collega

In het BS van 5/6/2020 verscheen een KB i.v.m. de implicaties van de COVID-19 crisis op de opleiding van de ASO.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.116

 

Geachte collega

In het BS van 3/6/2020 en 5/6/2020 verschenen enkele KB's i.v.m.  serologische testen voor COVID-19.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

29 MEI 2020. - Koninklijk besluit tot uitvoering van het artikel 70, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

0