We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.096

 

Geachte collega

Ter herinnering:

De aanvraagperiode voor het sociaal statuut voor het jaar 2019 is uitzonderlijk verlengd van 30 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019. De artsen die geheel of gedeeltelijk tot het akkoord artsenziekenfondsen van 02.02.2018 zijn toegetreden dienen, om het sociaal statuut 2019 te genieten, dus vóór 31 augustus hun aanvraag daartoe terug te sturen.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.095

 

Geachte collega

In het BS van 9/8/2019 verscheen een KB i.v.m. het rekeningstelsel en de jaarrekening van de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.094

 

Geachte collega

In het BS van 12/7/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor echografische cardiale stresstest die voorbehouden wordt aan cardiologen en pediaters.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.093

 

Geachte collega

In het BS van 19/7/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten ORL.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.092

 

Geachte collega

In het BS van 7/8/2019 verscheen KB i.v.m. de dotatie voor het KCE voor 2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

12 JULI 2019. - Koninklijk besluit betreffende het bedrag ten laste van de administratiekosten van het RIZIV bestemd voor de financiering van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg in 2019

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.091

 

Geachte collega

In het BS van 8/8/2019 verschenen 2 Besluiten over de audit i.v.m. radioprotectie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE

19 JULI 2019. - Besluit houdende de modaliteiten voor de klinische audits in radiologische installaties waar radiologische handelingen onder de medische verantwoordelijkheid van een nuclearist worden uitgevoerd

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.090

 

Geachte collega

In opdracht van het Verzekeringscomité wordt een herziening van de nomenclatuur aangekondigd. Niets te vroeg wat ons betreft.

We vragen u wie van onze leden uit de aangehaalde disciplines bereid is om aan de validatie mee te werken.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2019.089

 

Geachte collega

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het maximale aantal gespecialiseerde zorgprogramma's ‘acute beroertezorg met invasieve procedures’ verdeelt onder de voor erkenning bevoegde overheden.

De volgende verdeling werd voorgesteld:

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.088

 

Geachte Collega

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat zorgt voor voordelen aan zorgverleners die het wettelijk rustpensioen hebben opgenomen en geconventioneerd zijn.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.087

Geachte collega

In het BS van 1/7/2019 verscheen een KB i.v.m. het BFM der ziekenhuizen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

23 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.086

Geachte collega

In het BS van 24/6/2019 verscheen een protocolakkoord i.v.m. de programmatie van gespecialiseerde zorgprogramma's acute beroertezorg met invasieve procedures.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.085

Geachte collega

In het BS van 24/6/2019 verscheen een protocolakkoord i.v.m. de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.084

Geachte collega

In het BS van 20/6/2019 verscheen een KB i.v.m. het BFM der universitaire ziekenhuizen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

12 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.083

Geachte collega

In het BS van 20/6/2019 verschenen interpretatieregels i.v.m. de vergoeding van implantaten bij thoraco-abdominale heelkunde.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

 

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.082

Geachte collega

In het BS van 19/6/2019 verschenen benoemingen in de NRKP.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.081

Geachte collega

In het BS van 17/6/2019 verscheen een KB i.v.m. de verdeling van de administratiekosten van de landsbonden.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 JUNI 2019. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze van de administratiekosten onder de landsbonden

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.080

Geachte collega

 

In het BS van 14/6/2019 verscheen de schrapping van een interpretatieregel i.v.m. implantaten.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2019.079

 

De geïntegreerde praktijkpremie (telematicapremie) voor 2018 kan nog niet worden aangevraagd vanaf 1 juli 2019!

Dit deelt het RIZIV mee op de website. De oorzaak is het feit dat de regelgeving voor 2018 nog niet is verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Nog eens voor alle duidelijkheid: omdat de parameter 'opladen van medicatieschema's' niet uitvoerbaar was voor Franstalige huisartsen, wordt aan iedereen automatisch 1 punt toegekend voor dit item.

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.078

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.077

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen