We houden je op de hoogte

ASGB-BERICHT 2020.166

 

 

PERSBERICHT : 15 september 2020

 

BVAS en Kartel willen deftig loon voor ASO ’s

 

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de BVAS en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO ‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

 

1
ASGB-BERICHT 2020.165

 

Op 25 juni keurde het parlement een budgetverhoging goed van 200 miljoen euro op jaarbasis, voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.169

 

Het gaat hier om een nieuwe commissie binnen het RIZIV die opgericht wordt ingevolge een wet van 13 februari 2020.

Deze commissie zal in de toekomst de Technische Farmaceutische Raad en de Technische raad voor diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen vervangen.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 15 oktober.

1
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.168

 

 

De app Coronalert is één van de middelen die ingezet worden om de coronapandemie in te dijken.

Coronalert waarschuwt als iemand langer dan 15 minuten op minder dan twee meter afstand in contact is geweest met een patiënt, die positief testte op Covid-19.

Het gebruik ervan is vrijwillig.

Omdat nu een test in real life met een pilootgroep van 10.000 personen van start is gegaan, is het mogelijk dat een huisarts van een patiënt de vraag krijgt om te testen, naar aanleiding van een melding op de app.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.167

 

Naar jaarlijkse gewoonte moest aan het RIZIV een lijst bezorgd worden voor het "vaststellen van de financiële middelen die onontbeerlijk zijn voor de financiering van de sector" in het kader van de begroting 2021, de z.g. "behoeften".

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.164

 

De mandaten van de leden van de Planningscommissie – Medisch aanbod zijn verstreken. ASGB/Kartel kan opnieuw kandidaten voordragen.

Wij hebben al een kandidatuur van een huisarts en willen graag nog één van een specialist.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be 

Graag reactie vóór 27 september

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.163

 

Ingevolge een wet van 22 april 2019 werd in de schoot van de FOD Volksgezondheid een nieuw adviesorgaan, de Federale Raad voor apothekers, opgericht dat onder meer moet zorgen voor overleg tussen apothekers en artsen. In dit orgaan zullen dus beide beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

In de pdf als bijlage vindt u meer informatie over de bedoelingen van dit orgaan.

Wij ontvingen de oproep om kandidaten vanuit het ASGB/Kartel voor te dragen. Dat kunnen zowel artsen als apothekers-biologen zijn.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.162

 

Het RIZIV verzocht ons om kandidaten voor te dragen voor de volgende werkgroepen:

- werkgroep medische hulpmiddelen

- werkgroep magistrale bereidingen 

Meer informatie hieromtrent vindt u in de bijlagen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

Indien interesse, graag zo spoedig mogelijk uw reactie aan ons secretariaat  info@asgb.be


Geachte

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.161

 

Tijdens de vergadering van de NCAZ van 24/8/2020 werd bijgevoegde evaluatie van de zorgtrajecten voorgesteld.

In een notedop:

-gunstig effect op intermediaire en surrogaatparameters

-er zijn helaas geen harde outcomedata (bv. amputaties,  start dialyse, hospitalisaties, …)

-het grote aantal ontbrekende gegevens is jammer; een van de (maar allicht niet de enige) verklaringen is het verloren gaan van gestructureerde gegevens bij het omschakelen naar een ander software programma

-ondergebruik van diëtistenadvies (al heeft niet iedereen dat nodig)

0
Icoon theme huisartsen
ASGB-BERICHT 2020.160

Wie op dit moment zijn GMD’s nog niet via MyCarenet beheert, heeft er alle belang bij om zich daar nog vóór 30 september a.s. wel op in te schrijven. Als u tijdig inschrijft, kunt u er immers voor zorgen dat u GMD-erelonen voor 2020 zal ontvangen die u anders niet zou krijgen.

Dit heeft te maken met de overgang naar het nieuwe systeem van automatische verlenging van het GMD (zonder verplicht jaarlijks patiëntencontact) dat op 1 januari 2021 in werking treedt. In dit systeem is immers ook al sprake van een automatisme voor GMD-erelonen van 2020.

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.159

 

In het BS van 31/8/2020 verschenen 2 KB’s i.v.m. de terugbetaling van contraceptiva.


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FILIP, Koning der Belgen,9 AUGUSTUS 2020. - Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 september 2013 ter vaststelling van een specifieke tegemoetkoming in de kostprijs van contraceptiva voor vrouwen, jonger dan 25 jaar, teneinde noodanticonceptie financieel toegankelijker te maken voor vrouwen (1)

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.158

 

In de FRZV wordt een werkgroep Pay for Performance opgericht.

Bijgevoegd vindt u een reflectienota op basis van vroegere vergaderingen over dit onderwerp.

Het standpunt van het ASGB is dat we het eens zijn met het principe en het zelfs toejuichen.

Maar enkel en alleen indien de financiering gebaseerd wordt op harde, controleerbare, niet-manipuleerbare en niet op zelfrapportering berustende indicatoren.

Wat tot hiertoe voorligt komt daaraan geenszins tegemoet.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.157

Tijdens de vergadering van 24/8/2020 werd bijgevoegd dossier goedgekeurd.

Op verzoek van het ASGB werd in het akkoord 2020 ingeschreven om de nomenclatuur voor de raadplegingshonoraria op te splitsen per discipline.

De opwaardering van de raadplegingshonoraria is een van onze belangrijkste programmapunten.

Voor een aantal disciplines zijn we daar al behoorlijk in geslaagd, voor andere is er nog een hele weg te gaan.

De bedoeling van de opsplitsing is om selectiever te kunnen werken.

0
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.156

Zoals we u vroeger reeds gemeld hebben zijn diverse werkgroepen bezig met het dossier herziening/herijking van de nomenclatuur

De werkzaamheden worden nu uitgebreid naar andere disciplines die hieronder zijn opgesomd:

  • Artikel 20 - Neurologie
  • Artikel 20 - Hematologie
  • Artikel 20  - Nefrologie
  • Artikel 21 – Dermato-venereologie
  • Artikel 14 k) - Wervelkolomchirurgie
  • Artikel 14 b) - Neurochirurgie

 

Graag vernemen we of u bereid bent om hieraan mee te werken.

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.155

Middels een Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (de federale minister van Volksgezondheid én die van de deelstaten) wordt er in het kader van de huidige COVID-19-context gewezen op het belang van de vaccinatie tegen de seizoensgriep.

Omwille van die specifieke context heeft de Hoge Gezondheidsraad gekozen voor een aanpak in twee fasen:

0
ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2020.154

Sinds maandag 24/08 is er een update voorzien van het eFormulier “COVID-19: Melding en labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-CoV-2” dat geïntegreerd werd in de elektronische softwarepakketten voor huisartsen.

Er zijn 2 belangrijke veranderingen.

1. Er werd een bredere lijst met redenen van laboaanvraag toegevoegd, deze zijn:

0
ASGB-BERICHT 2020.153

Het Interfederaal Comité Tracing en Testing Covid-19 stelde een nieuwe website samen met alle mogelijke informatie in verband met testen en tracen.

 

Het adres is: www.corona-tracking.info/

 

U vindt er ook meer informatie over het testen van b.v. reizigers, die terugkeren uit een rode zone, en hoog risicocontacten. Die hoeven niet noodzakelijk via hun huisarts te passeren, want zij ontvangen per SMS een code van 16 cijfers (geen QR-code!) waarmee zij direct naar een testcentrum kunnen gaan.

 

Het ASGB heeft er wel op gewezen dat er dan veel meer informatie aan de terugkerende reiziger moet worden gegeven (o.a. over quarantaine, ook na negatieve test) en dat er dan moet worden voorzien hoe een patiënt zelf een afspraak kan regelen voor zijn test.

 

 

 

1
ASGB-BERICHT 2020.152

 

De teststrategie en de definitie van nauwe contacten bij kinderen werden aangepast. Zo werd de teststrategie voor kinderen jonger dan 3 jaar uitgebreid naar de leeftijdsgroep 3 tot 6 jaar. Deze wijzigingen werden aangebracht in de procedure voor kinderen.

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.151

 

Geachte collega

De mandaten van de leden van de Federale Raad voor vroedvrouwen van de FOD Volksgezondheid zijn verstreken. ASGB/Kartel kan opnieuw kandidaten voordragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 27 september.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2020.150

 

Geachte collega

De mandaten van de leden van de Planningscommissie – Medisch aanbod van de FOD Volksgezondheid zijn verstreken. ASGB/Kartel kan opnieuw kandidaten voordragen.

Bij deze de vraag wie van onze leden hierin geïnteresseerd is.

U kunt het secretariaat contacteren op info@asgb.be

Graag reactie vóór 27 september.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0