We houden je op de hoogte

coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.062

 

Omdat enkele praktische zaken in het kader van de coronacrisis nog op een oplossing wachten, stuurde het ASGB/kartel samen met AADM een brief naar de heer Jo De Cock, administrateur-generaal van het RIZIV.

Er is ons beloofd dat over deze zaken de komende dagen meer duidelijkheid komt.

Lees de inhoud van de brief via deze link.

1
Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2020.060

 

Minister De Block maakte bekend dat de regering beslist heeft de terugbetaling van psychologische zorg, zoals die geregeld is in de overeenkomst 'eerstelijns psychologische zorg' nu ook uit te breiden naar min-achttienjarigen en vijfenzestigplussers.

Ook zijn nu videoconsultaties toegestaan.

Ook de voorwaarden rond verwijzing zijn versoepeld: naast huisartsen mogen preventie- en bedrijfsartsen nu mensen verwijzen naar een klinisch psycholoog of een orthopedagoog.

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.059

Het RIZIV publiceerde vandaag de principes voor de vergoeding van de triagecentra Covid-19.

Over het gebruik van de verzamelstaten vanaf 23/03/2020 berichtten we u al in het ASGB-bericht 2020.049.

Er is een tegemoetkoming voorzien voor de opstart van een centrum, om daarmee de collega's te vergoeden, die tijd en energie hebben gestoken in het uit de grond stampen van deze centra.

Verder zijn er vergoedingen voor medische coördinatie, verpleegkundig en administratief personeel.

0
ASGB-BERICHT 2020.058

 

Vanaf 1 april 2020 staat de medicatie voor astma en COPD (SABA, SAMA, LABA, LAMA, ICS, alle vaste combinaties, leukotrieenantagonisten en theophylline) in Hoofdstuk I. Dat wil dus zeggen dat er geen machtiging van de adviserend arts meer nodig is en dat er geen controle a posteriori meer kan gebeuren.

Alleen de monoclonale antilichamen voor de behandeling van astma blijven in Hoofdstuk IV, maar de vergoedingsvoorwaarden en de benodigde bijlagen werden aangepast.

0
ASGB-BERICHT 2020.056

 

 

Er werd opnieuw een nieuwe versie van de procedure voor huisartsen gepubliceerd op de website van Sciensano.

De wijzigingen zijn in het geel aangeduid.

Het gaat vooral om wijzigen van de richtlijnen rond terugkeer naar het werk voor COVID+ zorgverleners en het verduidelijken van de test-strategie in woon-zorgcentra en andere residentiële collectiviteiten.

 

0
ASGB-BERICHT 2020.055

 

Op de website van het RIZIV verscheen een aantal nieuwe uitzonderlijke maatregelen i.v.m. de corornacrisis.

 - De vergoedingsvoorwaarden van bepaalde geneesmiddelen en zuurstof worden aangepast

 - MOC is uitzonderlijk mogelijk via videoconferentie

0
ASGB-BERICHT 2020.054

Dit is de reactie van het ASGB/kartel op het persbericht van VASO (Vlaamse Vereniging voor arts-specialisten in opleiding):

De resultaten van de recente enquête door VASO waren al ontluisterend genoeg.

Indien onderstaande juist is dan is dit zonder meer verwerpelijk. Net in deze periode draaien kritieke diensten nog meer dan anders op de inzet van ASO. Daarom heeft het ASGB/kartel tijdens het recente e-overleg met het Riziv voorgesteld om voor hen een extra wachtvergoeding per shift van 12 uur in te voeren.

1
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.053

 

Geachte collega

In het BS van 9/3/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten pneumologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.052

 

Geachte collega

In het BS van 9/3/2020 verschenen 2 KB’s i.v.m. de programmatie van MRI-toestellen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.051

 

Geachte collega

In het BS van 6/3/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. radioprotectie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2020.050

 

Geachte collega

In het BS van 5/3/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten pneumologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
coronascrabble
ASGB-BERICHT 2020.049

 

Zaterdagmorgen 21 maart 2020 vond voor de eerste maal in de geschiedenis een vergadering op afstand plaats via teleconferentie tussen het RIZIV en vertegenwoordigers van de drie artsensyndicaten.

De bedoeling was om snel een aantal concrete beslissingen te nemen en voorstellen te doen, die te maken hebben met allerlei praktische regelingen, die nodig zijn bij de aanpak van de coronacrisis.

Over de triagecentra publiceerde het RIZIV inmiddels een bericht op de eigen website.

0
ASGB-BERICHT 2020.048

 

Op de website van Sciensano verschenen richtlijnen voor de ambulante zorgverstrekking in een privé praktijk.

Lees de procedure via deze link.

 

0
ASGB-BERICHT 2020.047

De FOD Volksgezondheid zond bijgaand bericht:

AANBEVELINGEN VOOR HET JUISTE GEBRUIK VAN BESCHERMINGSMIDDELEN

Zoals u waarschijnlijk al gehoord heeft, is er gisteravond een grote levering van beschermingsmaskers in België aangekomen.

Ook de thuisverplegingssector zal hiervan profiteren, wat een zeer goede zaak is.

Het transport wordt georganiseerd...

U zult ook zeker het belang begrijpen van het juiste gebruik van deze beschermingsmiddelen (het vermijden van contaminatie, maar ook het vermijden van verspilling...!!).

0
Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2020.046

 

De APB (Algemene Pharmaceutische Bond) maakte een overzicht van aanbevelingen m.b.t. het afleveren van geneesmiddelenvoorschriften na een teleconsultatie.

Het is duidelijk dat het opstellen van een elektronisch voorschrift, dat naar de patiënt wordt doorgestuurd, de voorkeur geniet.

0
ASGB-BERICHT 2020.045

 

Om de negatieve gevolgen van het uitstellen van niet-dringende zorg voor patiënten en zorginstellingen te beperken, verlengt het RIZIV de periodes waarin de ziekteverzekering voor deze zorg betaalt, en die revalidatieprogramma's met een beperkte, niet-verlengbare duur.

Verplichte contacten worden teruggebracht tot 1 per jaar.

Lees het volledig bericht via deze link.

 

 

0
ASGB-BERICHT 2020.044

 

Het RIZIV heeft een aantal maatregelen genomen i.v.m. de coronacrisis.

Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid voor het ziekenfonds werd aangepast voor een advies na telefonische triage. Lees het bericht via deze link.

N.B. De arts bezorgt het getuigschrift aan de patiënt. De patiënt bezorgt het aan zijn ziekenfonds.

0