We houden je op de hoogte

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.120

 

Geachte collega

In het BS van 21/10/2019 verscheen eindelijk het KB i.v.m. het aanvragen van het sociaal statuut.

Ook de activiteitsdrempels en de assimilaties zijn toegevoegd.

Deze drempels gelden niet wanneer u minder dan 5 jaar actief bent of wanneer u ASO of HAIO bent.

Bijgevoegd vindt u de volledige procedure zoals die door het Riziv gepubliceerd werd, evenals de aanvraagformulieren.

Icoon thema telematica
ASGB-BERICHT 2019.130

 

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2020 wordt de eHealthMonitor gelanceerd.

Dit is uw kans om te laten weten wat u denkt over de beschikbaarheid, het gebruik en uw verwachtingen van de Health-toepassingen.

Ga via deze link naar het onderzoek.

Hopelijk wordt met de uitkomsten van dit onderzoek rekening gehouden bij de toekomstige verdere ontwikkeling van eHealth.

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.129

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een ASGB-brief aan het Riziv i.v.m. het sociaal statuut van de collega’s hematologen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon ziekenhuis
ASGB-BERICHT 2019.128

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de nieuwe forfaitaire honoraria per opneming voor medische beeldvorming die op 1/11/2019 in voege gingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.127

 

Geachte collega

In ons ledenbericht ASGB.2019.120 hebben we de procedure uitgelegd volgens dewelke gepensioneerde artsen vooralsnog de Rizivpremie voor geconventioneerden kunnen aanvragen. De formulering zoals ze op de website van het Riziv staat is echter onvolledig. 

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen genieten, moet u aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

ASGB-BERICHT 2019.126

 

Geachte collega

Bij deze vragen we wie van onze leden uit de disciplines pathologische anatomie, radiotherapie, klinische biologie en nucleaire geneeskunde kandidaat is om aan dit project van de hervorming van de nomenclatuur mee te werken.

Medesturing door de beroepsgroep is essentieel om dit project op het juiste spoor te houden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Onderwerp: Herziening van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen: programma Möbius

Geachte,

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.125

 

Geachte collega

In het BS van 22/10/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor anesthesie bij de behandeling van een naevus flammeus.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.124

 

Geachte collega

In het BS van 15/10/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur klinische biologie, botmerkers.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.123

 

Geachte collega

In het BS van 10/10/2019 verscheen een KB i.v.m. een erratum in de vaststelling van het BFM.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

8 SEPTEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen. - Erratum

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.122

 

Geachte collega

In het BS van 7/10/2019 verscheen een interpretatieregel i.v.m. de vergoeding van implantaten orthopedie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

Icoon thema staatsblad
ASGB-BERICHT 2019.121

 

Geachte collega

In het BS van 4/10/2019 verscheen een verordening i.v.m. het elektronisch voorschrift.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

9 SEPTEMBER 2019. - Verordening tot wijziging van de verordening van 19 december 2016 betreffende het elektronisch voorschrift

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.119

 

Eindelijk werd het KB gepubliceerd, waardoor artsen die hun pensioen hebben opgenomen na 1 januari 2016, en die hun parktijk nog verder zetten en voldoen aan alle conventievoorwaarden, een premie kunnen aanvragen, ter compensatie van het Sociaal Statuut. De premie wordt rechtstreeks door het RIZIV op een door u opgegeven rekeningnummer gestort en is even hoog als het bedrag van het RIZIV Sociaal Statuut voor het desbetreffende jaar.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.118

 

Vandaag 21 oktober 2019 werd in de Algemene Raad van het RIZIV gestemd over de begrotingsdoelstelling voor 2020. Twee weken geleden werd door het Verzekeringscomité een voorstel unaniem goedgekeurd (zie ASGB-bericht 2019.115). Ook de vertegenwoordigers van het Kartel ASGB/GBO/MoDeS stemden voor. Dit voorstel lag nu ter stemming in de Algemene Raad. In de Algemene Raad hebben de artsenvertegenwoordigers alleen een adviserende stem.

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.117

 

Geachte collega

De voorbije maanden werden we geregeld gecontacteerd door diverse diabetologen die heel wat kritiek hadden op de samenstelling en de werking van de Diabetes Akkoordraad.

De samenstelling is inderdaad al geruime tijd niet meer in overeenstemming met de regelgeving waardoor beslissingen ook zouden kunnen worden aangevochten.

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2019.116

 

Geachte collega

Tijdens de vergadering van de Hoge Raad van 10/10/2019 werd deze nota over de apothekers klinisch biologen besproken.

De werkgroep waarvan sprake zal eerstdaags gereactiveerd worden.

De hangende problemen werden enkele maanden geleden door het ASGB bij de bevoegde instanties aangekaart.

Indien onze leden bijkomende opmerkingen hebben dan vernemen we die graag.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

Icoon vergadering/medicomut
ASGB-BERICHT 2019.115

 

Vandaag, 7 oktober 2019, werd tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van het RIZIV het voorstel voor de begroting voor de gezondheidszorg 2020 bijna unaniem goedgekeurd. Ook onze vertegenwoordigers stemden voor.

Naar aanleiding daarvan stelden de drie artsensyndicaten samen bijgaande persmededeling op.

PERSMEDEDELING

ASGB-BERICHT 2019.114

 

Is het loslaten van de federale artsenquota het juiste antwoord op de grote problemen, die zich actueel stellen?

Een aantal artsen-specialisten in opleiding maakt zich terecht thans al grote zorgen over de toekomst, omdat men heeft af te rekenen met een overschot aan nieuw erkende specialisten in hun discipline. Hun vraag naar een toekomstige werkloosheidsregeling onderstreept dit probleem.

Icoon thema financiering
ASGB-BERICHT 2019.113

 

Volgende weken wordt beslist over de begrotingsdoelstelling 2020. Traditiegetrouw wordt rond deze tijd aan de syndicaten gevraagd voorstellen te formuleren voor nieuwe initiatieven, de z.g. 'behoeften' en hiervoor fiches op te stellen.

Icoon thema honorarium
ASGB-BERICHT 2019.112

 

Op 25/9/2019 werd het officiële startschot gegeven voor de structurele hervorming van de nomenclatuur.

Het ASGB/kartel is verheugd dat nu eindelijk wordt gestart met dit belangrijke project.

De ambities zijn niet gering.

In een persbericht van het RIZIV lezen we:

De structurele hervorming heeft verschillende doelen, onder meer:

Icoon thema specialisten
ASGB-BERICHT 2019.111

 

Om een inventaris op te maken van alle bekommernissen, projecten, ideeën, die er leven bij de hematologen en kinderhematologen/oncologen, organiseert het ASGB/kartel een overleg op

donderdag 17 oktober 2019, om 19:30 

in ons secretariaat: Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich.

We willen op die manier komen tot een goed onderbouwd en gestoffeerd dossier, waar we dan hopelijk iets mee kunnen doen tijdens de onderhandelingen voor een volgend tarievenakkoord.