Verlenging tot eind 2022 van Covid-maatregelen inzake zuurstoftherapie

2022.081

Op 9 juni 2022 is een KB verschenen dat de maatregelen verlengt om te voorzien in de dringende behoefte aan oxyconcentratoren.

Daar waar deze maatregelen eerst afliepen op 31 december 2021, is dat nu 31 december 2022 geworden.

Hierna vindt u de integrale tekst van het nieuwe KB.

Publicatie : 2022-06-09
Numac : 2022032238

18 MEI 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2021 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat oxyconcentratoren voor zuurstoftherapie gedurende de COVID-19 crisis betreft

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, ingevoegd bij de Programmawet (I) van 27 december 2006, en vierde lid, ingevoegd bij de Programmawet (I) van 27 december 2006 en gewijzigd bij de wet van 11 augustus 2017.
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 20 december 2021;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 januari 2022;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 12 april 2022;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het niet mogelijk is te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn, onder meer omwille van de noodzaak van de verlenging van de maatregelen die gegrond zijn op epidemiologische resultaten die sterk evolueren, dat de maatregelen in dit koninklijk besluit moeten worden genomen teneinde de patiënt verder te helpen in deze ongunstige epidemiologische context, dat er in het veld een grote vraag is naar oxyconcentratoren en dat dit besluit tegemoetkomt in de dringende behoeften veroorzaakt door de COVID-19-infecties;
Overwegende de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 6 van het koninklijk besluit van 26 januari 2021 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat oxyconcentratoren voor zuurstoftherapie gedurende de COVID-19 crisis betreft worden de woorden "en treedt buiten werking op 31 december 2021" door de woorden "en treedt buiten werking op 31 december 2022 » vervangen.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 18 mei 2022.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
F. VANDENBROUCKE

 

 

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
2 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…