Wet diverse bepalingen breidt toepassingsgebied van het bewijsstuk uit

2022.075

Het bewijsstuk is een document dat bestaat sinds 2015 en de patiënt een overzicht geeft van

  • welke prestaties er werden uitgevoerd
  • hoeveel hij er in totaal moet voor betalen
  • en voor welke prestaties en welk bedrag hij terugbetaling door het ziekenfonds zal ontvangen

 

Het bewijsstuk werd voornamelijk ingevoerd om de patiënt de nodige informatie te verschaffen in de situatie waarin er tegelijkertijd een vergoedbare en een niet-vergoedbare verstrekking wordt uitgevoerd.

Ook wanneer de zorgverlener het getuigschrift rechtstreeks aan het ziekenfonds overmaakt, is die verplicht het bewijsstuk aan de patiënt uit te reiken.

De Wet diverse bepalingen inzake gezondheid heeft hier nu nog een derde situatie aan toegevoegd: ook wanneer u enkel een of meerdere niet-vergoedbare verstrekkingen uitvoert (zonder dat die gecombineerd wordt/worden met een vergoedbare verstrekking), is voortaan het bewijsstuk verplicht.

In een latere fase kan er door KB ook nog opgelegd worden om meer details inzake de supplementen (de verdeling en bestemming ervan) op het bewijsstuk te vermelden. In heel wat ziekenhuizen worden artsen door de beheerder onder druk gezet om (meer) supplementen te vragen waarop dan ook bijkomende inhoudingen gebeuren.

Het Kartel heeft al meermaals gevraagd dat het voor een patiënt duidelijk moet zijn waar die supplementen naartoe gaan.

 

Hierna vindt u de tekst van het artikel uit de Wet diverse dat de ZIV-wet aanpast.

Art. 64. In artikel 53 van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 21 december 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

4° in paragraaf 1/2, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in het eerste lid worden de woorden "en samen met verstrekkingen die er wel aanleiding toe geven worden verricht" opgeheven, en wordt de bepaling onder 1° aangevuld met de woorden "of in geval de zorgverlener louter verstrekkingen aanrekent aan de rechthebbende die geen aanleiding geven tot een tegemoetkoming van de verplichte verzekering";
b) paragraaf 1/2 wordt aangevuld met een lid, luidende:
"De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, voor de door Hem bepaalde verstrekkingen voorzien dat bij de vermelding van supplementen op het bewijsstuk of enig daarmee gelijkgestelde factuur, ook de verdeling, de wijze van verdeling en de bestemming van deze supplementen wordt vermeld."

Reactie toevoegen

Platte tekst

  • Geen HTML toegestaan.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.
11 + 2 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.
2022.100

Overleggen is niet gelijk aan eenzijdig erdoor duwen

Op 29 juli jl. heeft het RIZIV op zijn website informatie gepubliceerd over hoe zorgverleners (artsen, apothekers en verpleegkundigen) een COVID-vaccinatie kunnen aanrekenen wanneer die plaatsvindt buiten een vaccinatiecentrum. U vindt dit RIZIV-bericht in de link hierna: https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/covid-19-specifieke-honoraria-zorgverleners-vaccins-voorbereiden-toedienen-buiten-vaccinatiecentra.aspx

2022.099

OPROEP AAN LEDEN : behoeftenfiches voor 2023

Naar jaarlijkse gewoonte worden in deze periode de voorstellen voor prioritaire behoeften opgemaakt t.a.v. het RIZIV. Het gaat in feite om een soort wenslijst waaruit de partners in de medicomut bij de onderhandeling van het akkoord proberen tot een compromis te komen.

2022.105

Remgeld innen bij teleconsultatie: hoe moet dat dan?

Bovenstaande vraag hebben we de voorbije dagen al meermaals gekregen. En terecht! Want natuurlijk kunt u uw bankrekeningnummer naar de patiënt mailen en braaf vragen om over te schrijven, maar wat is de garantie dat hij of zij dat ook effectief zal doen?

Of nog een mogelijkheid die gesuggereerd wordt: 1, 2 of 4 euro bijvragen op de volgende raadpleging. Tja, nog een bijkomende ‘boekhouding’ die u mag aanleggen en begin dat ook maar uit te leggen aan een patiënt die bijvoorbeeld pas vier maanden later nog eens langskomt…