Toch sociaal statuut voor BAG-artsen na interventie ASGB/Kartel

ASGB-BERICHT 2021.193
Icoon vergadering/medicomut

Om recht te hebben op een Riziv-sociaal statuut moet men een erkenning hebben in de “respectievelijke beroepsgroep”, aldus het KB van 5 mei 2020. Hieronder verstond het Riziv een erkenning als huisarts of specialist of in het bezit van een erkend stageplan.

In een brief van 17 aug 2021 (zie bijlage briefASGB) heeft ASGB/Kartel laten weten aan het Riziv dat men dit niet ‘te letterlijk’ mag interpreteren. Anders zouden bv. BAG-artsen (artsen met een brevet acute geneeskunde) uit de boot vallen voor een sociaal statuut, terwijl zij wel degelijk over een specifieke erkenning beschikken (conform het MB van 14/02/2015 en het KB van 05/03/2006) en er ook specifieke nomenclatuur voor hen bestaat.

Het verzoek van ASGB/Kartel werd maandag jl. (29 november 2021) ook gehoord, toen op de NCAZ groen licht werd gegeven (zie bijlage beslissingNCAZ) om het KB van 5 mei 2020 aan te passen én in afwachting daarvan de BAG-artsen te assimileren voor het sociaal statuut van 2020. 

Voor andere artsen met Rizivnummer 009 heeft de voorzitter van de NCAZ verdere studie van de problematiek beloofd.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de brief van ASGB/Kartel waarin verzocht wordt om een sociaal statuut toe te kennen aan de BAG-artsen en de goedgekeurde nota.

2021.212

ASGB/Kartel weegt op akkoord voor 2022-2023

 

Op 21 december 2021 hebben we met alle partners van het overlegmodel binnen de Medicomut een nieuw akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over 2 jaar, dus 2022-2023.

Zoals vaak hebben we, ondanks onze minderheidspositie, erg kunnen wegen op dit akkoord. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ons hechte onderhandelingsteam én onze uitgebreide amendementen op de tekst.

2022.006

Nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging

Op 18 januari 2022 zijn drie KB’s gepubliceerd  i.v.m. een nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging. Het betreft een -andermaal laattijdige- uitvoering van het akkoord 2020. Er werd een budget van 6 miljoen voorzien.

De uitwerking in de TGR en in de NCAZ heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Meerdere anesthesisten vinden dat de termijn van 8 dagen te lang is en dat elke patiënt recht heeft op een preoperatieve raadpleging.

2022.005

Derdebetaler mogelijk voor alle verstrekkingen

Op 14 januari 2021 heeft het Riziv via een websitebericht (zie https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/derdebetalersregeling-mogelijk-alle-geneeskundige-verstrekkingen-januari-2022.aspx) bekend gemaakt dat het verbod op de derdebetaler afgeschaft werd met (retroactieve) ingang vanaf 1 januari 2022. Ook al zijn de wetswijzigingen daartoe (aanpassing van art.