Aangepast testbeleid volgt voorstel huisartsen

ASGB-BERICHT 2021.192
Corona

Op uitdrukkelijk aandringen van onder meer ASGB/Kartel werd gisterenavond, 1 december 2021, beslist om het testbeleid bij te sturen. Wij danken de minister en het coronasecretariaat om ons te ontvangen en naar onze grieven, die van de huisartsen op het veld, te luisteren.

Het compromis dat uit de bus gekomen is, bevat de volgende krachtlijnen:

  • 1 test op dag 5 van asymptomatische gevaccineerde hoogrisicocontacten
  • Quarantaine tot de uitslag van de test, maar met de mogelijkheid om die te verbreken vanaf dag 4 op voorwaarde van een dagelijkse zelftest die negatief is en mits het respecteren van afstands- en voorzorgsmaatregelen
  • Lancering van nieuwe tools die het mogelijk maken dat Covid-positieve indexpatiënten zelf hun hoogrisicocontacten kunnen ingeven om een testcode te bekomen

 

Als bijlage bij dit bericht vindt u een stroomdiagram dat het nieuwe testbeleid illustreert.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het gezamenlijke persbericht van de wetenschappelijke vereniging Domus Medica en de erkende artsensyndicaten BVAS en Kartel.

Persbericht 2.12.2021

Gisteren heeft de Interministeriële Conferentie (IMC) zich opnieuw gebogen over de teststrategie. Na de confrontatie tussen de huisartsen en de politiek in het weekeinde zijn er de voorbije dagen meerdere contacten geweest tussen de kabinetten, het Coronacommissariaat en de vertegenwoordigers van de verschillende artsenorganisaties. De gezamenlijke actie van de verschillende artsenverenigingen na de beslissing over de teststrategie op de IMC van 27/11/2021 was vrij uniek maar maakte dat de huisartsen met één stem konden spreken. Wij zijn dan ook blij dat er naar de huisartsen geluisterd is en dat de teststrategie die wij vorige week hadden neergelegd, ook in grote lijnen overgenomen is.

De nieuwe teststrategie stelt duidelijk dat asymptomatische gevaccineerde hoogrisicocontacten één test zullen krijgen op dag 5. Dit is belangrijk om voldoende hoogrisicocontacten die besmet geraken, te detecteren om zo de ketens van besmettingen te stoppen. Ook de quarantaine tot de uitslag van de test is in het voorstel opgenomen. Ook wij begrepen dat het niet voor iedereen haalbaar is om de volledige quarantaine vol te maken. Wij denken dat een goed compromis gevonden is door de mogelijkheid te bieden om de quarantaine vanaf dag 4 te verbreken op voorwaarde dat dagelijks een zelftest wordt afgenomen die vanzelfsprekend negatief moet zijn. Wij willen hierbij absoluut onderschrijven dat het belangrijk is dat burgers, indien zij de quarantaine verbreken vanaf dag 4, de gekende voorzorgsmaatregelen (mondmasker, afstand houden, handhygiëne, …) blijven respecteren en hun contacten tot het absolute minimum beperken om mogelijke verdere transmissie te vermijden.

Wij zijn ook blij om te vernemen dat nieuwe tools in werking treden die het mogelijk moeten maken voor Covid-positieve indexpatiënten om zonder contact met de huisarts hun hoogrisicocontacten in te geven die dan automatisch een testcode en een quarantaineattest verkrijgen. Wij roepen dan ook elke burger op om hiervan maximaal gebruik te maken.

Ten slotte willen wij benadrukken dat het belangrijk is dat we zowel vanuit de artsen als vanuit de politiek terug dezelfde boodschap kunnen geven aan de burgers. In een vierde golf, die een enorme belasting legt op de zorg en de maatschappij, is het voor de burgers niet evident om te weten wat ze moeten doen. Duidelijke, uniforme en eenvoudige communicatie vanuit alle geledingen (politiek, wetenschap, experten, artsen, administraties, media…) is daarom heel belangrijk. We zijn tevreden dat we een overeenstemming hebben gevonden.

Domus Medica: Dr. Roel Van Giel

KARTEL: Dr. Thomas Gevaert, Dr. Michel Creemers, Dr. Paul De Munck

ABSYM-BVAS: Dr. Luc Herry, Dr. Jos Vanhoof, Dr. Marc Moens

 

 

2021.212

ASGB/Kartel weegt op akkoord voor 2022-2023

 

Op 21 december 2021 hebben we met alle partners van het overlegmodel binnen de Medicomut een nieuw akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over 2 jaar, dus 2022-2023.

Zoals vaak hebben we, ondanks onze minderheidspositie, erg kunnen wegen op dit akkoord. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ons hechte onderhandelingsteam én onze uitgebreide amendementen op de tekst.

2022.006

Nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging

Op 18 januari 2022 zijn drie KB’s gepubliceerd  i.v.m. een nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging. Het betreft een -andermaal laattijdige- uitvoering van het akkoord 2020. Er werd een budget van 6 miljoen voorzien.

De uitwerking in de TGR en in de NCAZ heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Meerdere anesthesisten vinden dat de termijn van 8 dagen te lang is en dat elke patiënt recht heeft op een preoperatieve raadpleging.

2022.005

Derdebetaler mogelijk voor alle verstrekkingen

Op 14 januari 2021 heeft het Riziv via een websitebericht (zie https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/derdebetalersregeling-mogelijk-alle-geneeskundige-verstrekkingen-januari-2022.aspx) bekend gemaakt dat het verbod op de derdebetaler afgeschaft werd met (retroactieve) ingang vanaf 1 januari 2022. Ook al zijn de wetswijzigingen daartoe (aanpassing van art.