Interpretatieregel over art. 24 nomenclatuur gepubliceerd

ASGB-BERICHT 2021.188
Icoon thema staatsblad

Op 26 november 2021 is in het Staatsblad een interpretatieregel over art. 24 van de nomenclatuur verschenen.

Hieronder vindt u de integrale tekst terug.

Publicatie : 2021-11-26
Numac : 2021022401

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 22 juni 2021 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de Verzekering voor geneeskundige verzorging op 20 september 2021 de volgende beslissing genomen:
Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 24 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen:
INTERPRETATIEREGEL 07
VRAAG
Volgens diagnoseregel 155 kan de 25-hydroxyvitamine D bepaling in de meeste gevallen slechts één keer worden aangerekend. Kan in de uitzonderlijke situaties van chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie of bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose) de dosering van 25-hydroxyvitamine D drie maal per jaar via de verstrekking 434490-434501 en drie maal via de verstrekking 559311-559322 worden aangerekend?
ANTWOORD
Neen, de verstrekkingen 434490-434501 en 559311-559322 mogen in de situaties van chronische nierinsufficiëntie vanaf stadium IIIb, bij nierdialyse, na niertransplantatie of bij gedocumenteerde malabsorptie (chronisch inflammatoir darmlijden, coeliakie, na bariatrische chirurgie, mucoviscidose) samen maximaal 3 maal per kalenderjaar worden aangerekend.
Bovenvermelde interpretatieregel heeft uitwerking met ingang van 1 april 2021.
De Leidend ambtenaar,
Brieuc VAN DAMME,
Directeur-generaal geneeskundige verzorging
De Voorzitster,
Anne KIRSCH

 

2021.212

ASGB/Kartel weegt op akkoord voor 2022-2023

 

Op 21 december 2021 hebben we met alle partners van het overlegmodel binnen de Medicomut een nieuw akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over 2 jaar, dus 2022-2023.

Zoals vaak hebben we, ondanks onze minderheidspositie, erg kunnen wegen op dit akkoord. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ons hechte onderhandelingsteam én onze uitgebreide amendementen op de tekst.

2022.006

Nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging

Op 18 januari 2022 zijn drie KB’s gepubliceerd  i.v.m. een nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging. Het betreft een -andermaal laattijdige- uitvoering van het akkoord 2020. Er werd een budget van 6 miljoen voorzien.

De uitwerking in de TGR en in de NCAZ heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Meerdere anesthesisten vinden dat de termijn van 8 dagen te lang is en dat elke patiënt recht heeft op een preoperatieve raadpleging.

2022.005

Derdebetaler mogelijk voor alle verstrekkingen

Op 14 januari 2021 heeft het Riziv via een websitebericht (zie https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/derdebetalersregeling-mogelijk-alle-geneeskundige-verstrekkingen-januari-2022.aspx) bekend gemaakt dat het verbod op de derdebetaler afgeschaft werd met (retroactieve) ingang vanaf 1 januari 2022. Ook al zijn de wetswijzigingen daartoe (aanpassing van art.