Bevraging van Vlaamse CRA’s over hun rol in WZC

ASGB-BERICHT 2021.187
Icoon theme huisartsen

Door de actuele Covid-19-context en recente wijzigingen in de financiering en regelgeving op het vlak van de CRA-functie in de woonzorgcentra werd door een ad hoc-werkgroep beslist om de directies en de coördinerend en raadgevend artsen (CRA’s) in alle Vlaamse woonzorgcentra (WZC) te bevragen.

Doel is u te betrekken en te verkennen of en hoe de regelgeving momenteel spoort met de praktijk en op welke wijze deze moet evolueren.

Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het kabinet van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, artsenverenigingen, koepelorganisaties van de woonzorgcentra, de Vlaamse Ouderenraad en het Agentschap Zorg en Gezondheid.  Zij zullen kennisnemen van de resultaten van deze bevraging, deze bespreken en zonodig hieruit voorstellen tot aanpassing van de regelgeving en de toepassing ervan destilleren.

Deelnemen aan de bevraging is niet verplicht.  Alle leden van de werkgroep rekenen natuurlijk op uw deelname, ondanks en doorheen de megadrukke tijden. We ramen de nodige tijdsbesteding op een half uur.  Om technische redenen is het helaas niet mogelijk de vragenlijst op te slaan en in meerdere keren in te vullen.  Onze excuses daarvoor.  Als u contact wil leggen i.v.m. deze bevraging, kunt u mailen naar chris.rogier@vlaanderen.be of ouderenzorg@vlaanderen.be .

Er is een specifieke en tegelijk erg op elkaar lijkende vragenlijst voor enerzijds de directie en anderzijds de CRA zelf. Het agentschap bezorgt de juiste versie aan de juiste contactpersoon op basis van de gegevens die bekend zijn via het e-loket van Zorg en Gezondheid. Als u oordeelt dat de CRA-functie in het erkende centrum voor kortverblijf type 1 anders wordt ingevuld dan in het woonzorgcentrum waar u werkt, kunt u hiervoor een specifieke vragenlijst verkrijgen (“CRA in CVK”).

Tip: het is handig dat u vooraf uw ondernemingscontract en het algemeen reglement van de medische activiteit bij u neemt.

Hier is de link naar de vragenlijst waarmee u uw inbreng als CRA in de bespreking kan verzekeren:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pjgDDGGV6E641k6Jy9UgoDIW8iEGjc9IlTSIafI3LoZUNEs2RDZNOTlKT1c4NVRSVzkwRERMMTJYRi4u  

We verwachten uw antwoord ten laatste op 19 december 2021.

2021.212

ASGB/Kartel weegt op akkoord voor 2022-2023

 

Op 21 december 2021 hebben we met alle partners van het overlegmodel binnen de Medicomut een nieuw akkoord gesloten. Dit akkoord gaat over 2 jaar, dus 2022-2023.

Zoals vaak hebben we, ondanks onze minderheidspositie, erg kunnen wegen op dit akkoord. De belangrijkste redenen hiervoor zijn ons hechte onderhandelingsteam én onze uitgebreide amendementen op de tekst.

2022.006

Nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging

Op 18 januari 2022 zijn drie KB’s gepubliceerd  i.v.m. een nieuwe verstrekking voor de preanesthesieraadpleging. Het betreft een -andermaal laattijdige- uitvoering van het akkoord 2020. Er werd een budget van 6 miljoen voorzien.

De uitwerking in de TGR en in de NCAZ heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Meerdere anesthesisten vinden dat de termijn van 8 dagen te lang is en dat elke patiënt recht heeft op een preoperatieve raadpleging.

2022.005

Derdebetaler mogelijk voor alle verstrekkingen

Op 14 januari 2021 heeft het Riziv via een websitebericht (zie https://www.riziv.fgov.be/nl/nieuws/Paginas/derdebetalersregeling-mogelijk-alle-geneeskundige-verstrekkingen-januari-2022.aspx) bekend gemaakt dat het verbod op de derdebetaler afgeschaft werd met (retroactieve) ingang vanaf 1 januari 2022. Ook al zijn de wetswijzigingen daartoe (aanpassing van art.