Ook verlenging overgangsperiode Spoed en MUG in Wallonië

ASGB-BERICHT 2021.182
Icoon thema staatsblad

De erkenningscriteria voor de functies gespecialiseerde spoedgevallen en MUG worden bepaald door twee KB’s van 1998. Beide voorzagen in een overgangsregeling die sindsdien telkens maar verlengd werd, ook nog toen de bevoegdheid ervoor naar de regio’s verhuisde

De laatste verlenging liep al ten einde op 31 december 2020 en moest dus dringend verlengd worden. In Brussel en Vlaanderen was dat al gebeurd (verlenging tot 31 december 2024), zie het ASGB-bericht hierna https://www.asgb.be/node/17180, met twee besluiten die op 23 november 2021 jl. gepubliceerd zijn, is dat nu ook in Wallonië het geval.

Hieronder vindt u de integrale tekst van beide besluiten.

 

Publicatie : 2021-11-23
Numac : 2021205473

12 NOVEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden

De Waalse Regering,
Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op artikel 412, vervangen bij het decreet van 12 december 2019;
Gelet op het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden;
Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan, gegeven op 24 februari 2021;
Gelet op het verslag van het Rekenhof, opgesteld op 15 september 2021;
Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 17 juni 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het advies van de "Commission wallonne de la santé" (Waalse gezondheidscommissie), gegeven op 26 februari 2021;
Overwegende dat dit besluit terugwerkende kracht op 1 januari 2021 moet krijgen;
Dat de terugwerkende kracht van de administratieve akten aanvaard wordt wanneer ze noodzakelijk is voor de continuïteit van de openbare dienst of voor de regularisatie van een feitelijke of juridische toestand en voor zover daarbij rekening wordt gehouden met de eisen inzake rechtszekerheid en individuele rechten;
Dat de aanneming in casu van een besluit met terugwerkende kracht tot doel heeft te voorkomen dat er een discontinuïteit ontstaat in de toepassing van de overgangsbepalingen op grond waarvan artsen die specialist zijn in andere disciplines of kandidaat-artsen die specialist zijn in die disciplines, onder de voorwaarden van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden, de medische permanentie in de functies "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" van de ziekenhuizen kunnen waarborgen;
Dat de terugwerkende kracht dus voordeel voor de betrokkenen oplevert en, in die zin, gerechtvaardigd wordt;

Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;
Na beraadslaging,
Besluit :
artDit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 ervan.
Artikel 1. In artikel 13 van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" moet voldoen om erkend te worden, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 worden de woorden "Tot en met 31 december 2020" vervangen door de woorden "Tot en met 31 december 2024";
3° in paragraaf 3 worden de woorden "Tot en met 31 december 2020" vervangen door de woorden "Tot en met 31 december 2024".
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.
Art. 3. De Minister van Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 12 november 2021.
Voor de Regering:
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,
Ch. MORREALE

 

Publicatie : 2021-11-23
Numac : 2021205474

12 NOVEMBER 2021. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend

De Waalse Regering,
Gelet op het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid, inzonderheid op artikel 412, vervangen bij het decreet van 12 december 2019;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend;
Gelet op het advies van het inter-Franstalig overlegorgaan, gegeven op 24 februari 2021;
Gelet op het verslag van het Rekenhof, opgesteld op 15 september 2021;
Gelet op het verzoek om adviesverlening binnen een termijn van dertig dagen, gericht aan de Raad van State op 17 juni 2021, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het gebrek aan adviesverlening binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Gelet op het advies van de "Commission wallonne de la santé" (Waalse gezondheidscommissie), gegeven op 26 februari 2021;
Overwegende dat dit besluit terugwerkende kracht op 1 januari 2021 moet krijgen;
Dat de terugwerkende kracht van de administratieve akten aanvaard wordt wanneer ze noodzakelijk is voor de continuïteit van de openbare dienst of voor de regularisatie van een feitelijke of juridische toestand en voor zover daarbij rekening wordt gehouden met de eisen inzake rechtszekerheid en individuele rechten;
Dat de aanneming in casu van een besluit met terugwerkende kracht tot doel heeft te voorkomen dat er een discontinuïteit ontstaat in de toepassing van de overgangsbepalingen op grond waarvan artsen die specialist zijn in andere disciplines of kandidaat-artsen die specialist zijn in die disciplines, onder de voorwaarden van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend, de medische permanentie in de functies "gespecialiseerde spoedgevallenzorg" van de ziekenhuizen kunnen waarborgen;
Dat de terugwerkende kracht dus voordeel voor de betrokkenen oplevert en, in die zin, gerechtvaardigd wordt;
Op de voordracht van de Minister van Gezondheid;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 ervan.
Art. 2. In artikel 18 van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie "mobiele urgentiegroep" (MUG) moet voldoen om te worden erkend, laatstelijk gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 7 september 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2 worden de woorden "Tot en met 31 december 2020" vervangen door de woorden "Tot en met 31 december 2024";
3° in paragraaf 3 worden de woorden "Tot en met 31 december 2020" vervangen door de woorden "Tot en met 31 december 2024".
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking op 1 januari 2021.
Art. 4. De Minister van Gezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Namen, 12 november 2021.
Voor de Regering:
De Minister-President,
E. DI RUPO
De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,
Ch. MORREALE

 

2021.184

Thomas Gevaert pleit nogmaals voor Covid-aanpak op lange termijn

De co-voorzitter van ASGB is deze week opnieuw prominent aanwezig in de Vlaamse media. Ditmaal in een dubbelinterview met Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Thomas benadrukt daarin nogmaals dat een aanpak op lange termijn nodig is, waarbij er ook voldoende aandacht geschonken wordt aan de positie (én het mentale welzijn) van de zorgverleners.

Via de link hierna (voor abonnees) kunt u het ganse interview lezen:

https://www.standaard.be/cnt/dmf20211126_97892493

2021.157

Afscheidnemend ASGB-voorzitter Hueting: ‘Syndicaal werk loont!’

Na 16 jaar ASGB blikt afscheidnemend voorzitter dr. Reinier Hueting nog even terug. Zijn belangrijkste conclusie: syndicaal werk loont, maar er is nog werk aan de winkel. Kijk en luister mee.

2021.193

Toch sociaal statuut voor BAG-artsen na interventie ASGB/Kartel

Om recht te hebben op een Riziv-sociaal statuut moet men een erkenning hebben in de “respectievelijke beroepsgroep”, aldus het KB van 5 mei 2020. Hieronder verstond het Riziv een erkenning als huisarts of specialist of in het bezit van een erkend stageplan.