Nomenclatuur heelkunde, lateraliteit

ASGB-BERICHT 2021.161
Icoon thema staatsblad

Op 27 september verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur heelkunde.

Bij de aanrekening van alle heelkundige verstrekkingen dient voor elk lidmaat en elk paar orgaan de lateraliteit (links of rechts) vermeld te worden en dit ongeacht de wijze van aanrekenen.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf als bijlage de onderliggende beslissing van de Medicomut. 


Publicatie: 2021-09-27

Numac: 2021033221

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

6 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 15 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 20 oktober 2020;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 oktober 2020;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 16 november 2020;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 25 november 2020;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 30 november 2020;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juni 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 7 juli 2021;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 12 juli 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 15 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 19
a) wordt in de Nederlandse tekst het woord "mag" vervangen door het woord "mogen";
b) wordt het woord "verstrekking" telkens vervangen door het woord "verstrekkingen";
2° het artikel wordt als volgt aangevuld:
" § 20. Bij de aanrekening van alle heelkundige verstrekkingen dient voor elk lidmaat en elk paar orgaan de lateraliteit (links of rechts) vermeld te worden en dit ongeacht de wijze van aanrekenen.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 6 september 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE