Laboratoriumonderzoeken door niet-bevoegde personen

ASGB-BERICHT 2021.160
Icoon thema staatsblad

Op 21 september 2021 verscheen een KB en een MB  m.b.t. het verrichten van laboratoriumonderzoeken.

Deze besluiten verlengen met 6 maanden de toelating aan personen die niet wettig bevoegd zijn om de geneeskunde te beoefenen, om laboratoriumonderzoeken te verrichten  in het kader van de COVID-19 pandemie.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB en van het MB.

 

Publicatie: 2021-09-21

Numac: 2021032954

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

13 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 19 januari 1961 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in uitzonderlijke omstandigheden toelating wordt verleend om bepaalde geneeskundige handelingen te verrichten, artikel 1;
Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 september 2021;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op dringende noodzakelijkheid;
Overwegende het koninklijk besluit van 19 april 2020 houdende de afkondiging van de toestand van de coronavirus COVID-19 epidemie op het Belgisch grondgebied;
Overwegende het blijvend belang om in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis over voldoende testcapaciteit te beschikken om heropflakkeringen van besmettingen met het SARS-CoV-2 virus in te dijken en oversterfte te vermijden;
Overwegende dat het voorbehouden van moleculaire, antigen- en serologische testen aan de medisch laboratorium technoloog ook na 1 oktober 2021 nog tot onvoldoende testcapaciteit in de erkende laboratoria zal leiden;
Overwegende dat de COVID-19 teststrategie ook na 1 oktober 2021 een tijdelijke, maar sterke verhoging van de personeelskaders in de laboratoria zal vergen;
Overwegende de noodzaak om de tijdelijke uitzondering te verlengen met 6 maanden namelijk tot 1 april 2022 opdat ook ander gekwalificeerd personeel dan medische laboratorium technologen kan aangeworven blijven of worden om dergelijke testen te kunnen uitvoeren onder strikte voorwaarden teneinde de kwaliteit van de zorgverstrekking te garanderen;
Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten, worden de woorden `op 1 oktober 2021' vervangen door de woorden `op 1 april 2022'.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 30 september 2021.
Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gedaan te Brussel, 13 september 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE

 

Publicatie: 2021-09-21

Numac: 2021032953

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

10 SEPTEMBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten

De Minister van Volksgezondheid,
Gelet op de wet van 19 januari 1961 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in uitzonderlijke omstandigheden toelating wordt verleend om bepaalde geneeskundige handelingen te verrichten, artikel 2;
Gelet op koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten, artikel 3, 4° ;
Gelet op het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 8 september 2021;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op dringende noodzakelijkheid;
Overwegende het blijvend belang om in het kader van de COVID-19 gezondheidscrisis over voldoende testcapaciteit te beschikken om heropflakkeringen van besmettingen met het SARS-CoV-2 virus in te dijken en oversterfte te vermijden;
Overwegende dat het voorbehouden van moleculaire, antigen- en serologische testen aan de medisch laboratorium technoloog ook na 1 oktober 2021 nog tot onvoldoende testcapaciteit in de erkende laboratoria zal leiden;
Overwegende dat de COVID-19 teststrategie ook na 1 oktober 2021 een tijdelijke, maar sterke verhoging van de personeelskaders in de laboratoria zal vergen;
Overwegende de noodzaak om binnen de kortst mogelijke termijn de tijdelijke uitzondering te verlengen met 6 maanden namelijk tot 1 april 2022 opdat ook ander gekwalificeerd personeel dan medische laboratorium technologen kan aangeworven blijven/worden om dergelijke testen te kunnen uitvoeren onder strikte voorwaarden teneinde de kwaliteit van de zorgverstrekking te garanderen;
Overwegend dat een van deze strikte voorwaarden inhoudt dat bedoeld personeel een specifieke opleiding heeft gevolgd binnen een erkende inrichting onderricht door erkende artsen;
Overwegende dat hoogdringend moet worden voorzien dat dergelijke inrichtingen en artsen hun erkenning na 1 oktober 2021 blijven behouden met name voor een bijkomende periode van 6 maanden tot 1 april 2022;
Besluit :
Artikel 1. In artikel 3 van het ministerieel besluit van 21 september 2020 tot erkenning van de inrichtingen, centra en de artsen die de opleiding geven zoals bedoeld in artikel 3, 4°, van het koninklijk besluit van 21 september 2020 waarbij aan personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde te beoefenen, in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, toelating wordt verleend om bepaalde laboratoriumonderzoeken te verrichten, worden de woorden `op 1 oktober 2021' vervangen door de woorden `op 1 april 2022'.
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 30 september 2021.
Brussel, 10 september 2021.
F. VANDENBROUCKE