Correctie nomenclatuur klinische biologie

ASGB-BERICHT 2021.159
Icoon thema staatsblad

Op 13 september 2021 is een KB i.v.m. nomenclatuur klinische biologie gepubliceerd. Het betreft een aanpassing van forfaitaire honoraria bij ambulante patiënten in uitvoering van het akkoord 2020. De bedoeling is om de scheeftrekkingen in de vergoeding voor de accreditering geleidelijk aan recht te trekken.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf als bijlage de onderliggende beslissing van de Medicomut. 

Publicatie : 2021-09-13
Numac : 2021032767

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 60, § 3, vervangen bij de wet van 24 december 1999 en gewijzigd bij de wetten van 23 december 2009 en 11 augustus 2017;
Gelet op het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen;
Gelet op het voorstel van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 17 februari 2020;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 11 maart 2020;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 16 maart 2020;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 12 maart 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 7 april 2021;
Gelet op advies 69.454/2 van de Raad van State, gegeven op 21 juni 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van de nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen, vervangen door het koninklijk besluit van 11 januari 2012 en laatstelijk gewijzigd door het koninklijk besluit van 10 oktober 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de eerste paragraaf wordt vervangen als volgt:
"De forfaitaire honoraria bedoeld in artikel 60, § 2, van de wet worden als volgt gedefinieerd:
592815 19,45 EUR
indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen lager is dan B 700;
592911 31,53 EUR
indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen gelijk aan of groter is dan B 700 en kleiner dan B 1750;
593014 35,74 EUR
indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen gelijk aan of groter is dan B 1750 en kleiner dan B 3500;
593110 37,87 EUR
indien de betrekkelijke waarde van het geheel van de voorgeschreven verstrekkingen gelijk aan of groter is dan B 3500;
592992 0,51 EUR
bijkomend honorarium voor de verstrekkingen 592815, 592911, 593014 en 593110 die aangerekend worden door geaccrediteerde zorgverleners.
De sleutelletter B en het coëfficiëntgetal dat erop volgt, waarnaar verwezen wordt in eerste lid, worden gedefinieerd in artikel 1, §§ 2 en 3, van de bijlage bij het voornoemd koninklijk besluit van 14 september 1984.";
2° in de tweede paragraaf wordt het eerste lid vervangen als volgt:
"De honoraria 592815, 592911, 593014, 593110 mogen onderling niet worden gecumuleerd.".
3° in de derde paragraaf worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in eerste lid worden de woorden "juni 2015" vervangen door de woorden "juni 2019";
b) in tweede lid worden de woorden "1 januari 2017" vervangen door de woorden "1 januari 2022".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 29 augustus 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE