Aanpassing nomenclatuur voor elektroconvulsieve therapie

ASGB-BERICHT 2021.158
Icoon thema staatsblad

Op 10 september 2021 is een KB i.v.m. nomenclatuur voor elektroconvulsieve therapie gepubliceerd. Het betreft een opwaardering van de bestaande verstrekking. Het geraamde budget bedraagt nagenoeg 2 miljoen. De goedkeuring van het dossier in de Medicomut en in het Verzekeringscomité dateert echter al van 18/3/2019 resp. 29/4/2019…

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB en in de pdf als bijlage de onderliggende Riziv-documenten.

 

Publicatie : 2021-09-10
Numac : 2021032733

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

29 AUGUSTUS 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 26 februari 2019;
Overwegende dat door de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle geen advies is geformuleerd binnen de termijn van vijf dagen, vermeld in artikel 27, vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en dat het betrokken advies dienvolgens met de toepassing van die wetsbepaling wordt geacht te zijn gegeven;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 18 maart 2019;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 24 april 2019;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 29 april 2019;
Gelet op de adviezen van de Inspecteurs van Financiën, gegeven op 21 juni 2019 en 12 april 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 17 juni 2021;
Gelet op adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 17 juni 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn ;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 oktober 2018, wordt de verstrekking 477050-477061 vervangen als volgt:
"477050-477061
Zitting van elektroconvulsietherapie....................K 103".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 29 augustus 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
F. VANDENBROUCKE