Covid-19 tegemoetkomingen aan de ziekenhuizen, vervolg

ASGB-BERICHT 2021.154
Icoon thema financiering

Tijdens de ministerraad van 10 september werd een ontwerp KB goedgekeurd i.v.m. de Covid-19 tegemoetkomingen aan de ziekenhuizen. Het brengt een aantal wijzigingen en verduidelijkingen aan aan het KB van 30 oktober 2020.

Tijdens een Zoomvergadering op 15 september werd tekst en uitleg verschaft aan de vertegenwoordigers van artsen, ziekenhuizen en verzekeringsinstellingen.

Het Kartel is verheugd over de voortzetting van de steunmaatregelen en de verduidelijkingen die aan het vorige KB werden aangebracht. In het bijzonder over de bijkomende middelen voor de ASO en de HAIO en de garantie dat deze ook effectief bij hen zullen terecht komen. Daartoe zullen strikte controles worden uitgevoerd.

Het is niet omdat de maatregelen eindigen op 30 september 2021 dat er bij eventuele nieuwe opstoten - God beware ons - geen bijkomende maatregelen zouden kunnen genomen worden.

De ruim 2 miljard die reeds werd toegekend werd in 2020 niet volledig  opgebruikt en met het saldo kunnen maatregelen voor 2021 gefinancierd worden.

Een samenvatting vindt u hieronder en een ppt in bijlage.


Wijzigingen betreffende de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van COVID-19

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus-epidemie.

Het ontwerp voorziet in de volgende wijzigingen:

- tijdelijke aanpassingen:

  • de periode van de tussenkomst wordt uitgebreid tot het tweede semester 2020, behalve voor enkele eenmalige tussenkomsten
  • er wordt een einddatum op 30 september 2021 voorzien voor de meerkostenforfaits en de beschikbaarheidsforfaits

- materiële aanpassingen ingevolge de beslissing van de ministerraad van 30 oktober 2020:

  • een uitbreiding van de tussenkomst in de werkingskosten van de ziekenhuizen die voortkomen uit de gederfde inkomsten met:
    • de persoonlijke aandelen in de honoraria en het forfaitair persoonlijk aandeel van de geneesmiddelen van deze patiënten. Er is tevens een tussenkomst in de afleveringsmarges van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
    • de facturatie aan patiënten die niet aangesloten zijn bij een (Belgische) verzekeringsinstelling
  • een aantal tussenkomsten voor de artsen-specialisten in opleiding (ASO) wordt nu ook voorzien voor de huisartsen in opleiding in de ziekenhuizen (HAIO). De specifieke tegemoetkomingen ten voordele van artsen in opleiding worden uitgebreid en ze krijgen een uitzonderlijke aanmoedigingspremie zoals het ziekenhuispersoneel
  • de financiering van een betrokkenheidsforfait voor de periode oktober tot en met december 2020, te verdelen onder de zelfstandige zorgverleners

- een aantal verduidelijkingen en technische verbeteringen 

- een aantal mogelijkheden voor controle door de federale overheid (van de financieringen, van de parameters op basis waarvan de bedragen worden berekend etc.) worden explicieter beschreven

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.