Nomenclatuur inzake bothistomorfometrie in Staatsblad

ASGB-BERICHT 2021.085
Icoon thema staatsblad

Vandaag, 12 mei 2021, is er een KB inzake bothistomorfometrie (art. 32 van de nomenclatuur) gepubliceerd.

U vindt hierna de integrale tekst van dit KB .


Publicatie : 2021-05-12

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

28 APRIL 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot bothistomorfometrie

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 10 maart 2020;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 10 maart 2020;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 8 juni 2020;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 24 juni 2020;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 29 juni 2020;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 9 maart 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting van 18 maart 2021;
Gelet op advies 69.064/2 van de Raad van State, gegeven op 13 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 maart 2021, worden in de bepalingen onder "a) Histologische onderzoeken" de volgende verstrekking en toepassingsregels ingevoegd na de verstrekking 589875-589886:
"590074-590085
Kwantitatieve bothistomorfometrie... . . . . . ......B 12330
Onderzoek van botbiopsie door middel van kwantitatieve histomorfometrie voor de evaluatie van:
- hyperparathyreoïdie bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie G4-5D of na niertransplantatie;
- osteoporose, gedefinieerd door een voorgeschiedenis van fragiliteitsfracturen en/of een T-score van -2,5 of lager, gemeten met DXA ter hoogte van de lumbale wervelkolom, totale heup of femurhals, bij patiënten met chronische nierinsufficiëntie G4-5D of na niertransplantatie;
- onverklaarde botfragiliteit met vermoeden van osteomalacie of zeldzame erfelijke botziekte.
Het onderzoek omvat een licht- en fluorescentie microscopisch onderzoek, met bepaling van statische en dynamische botparameters en classificatie van bot turnover, mineralisatie en volume.
De resultaten van alle nodige onderzoeken worden omvat in één anatoom-pathologisch verslag.
Het honorarium omvat alle kosten voor benodigd materiaal, reagentia en personeel.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 28 april 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE
 

ASGB-BERICHT

2021.110

 

Op 1 juli a.s. zal Dr. Reinier Hueting stoppen als voorzitter van artsensyndicaat ASGB. Twee evenwaardige covoorzitters zullen vanaf dan het voorzittersstokje overnemen. Het gaat om Dr. Michel Creemers, huisarts te Lint, en Dr. Thomas Gevaert, anatoom-patholoog in AZ Klina en onderzoeker aan de KUL.

Dr. Gevaert zal tot de zomer van 2022 ook voorzitter van het Kartel worden.

Gans de ASGB-familie wil bij deze Dr. Hueting van harte danken voor zijn tomeloze inzet en harde werk gedurende 16 jaar als bestuurslid, waarvan de laatste 10 jaar als voorzitter.

0
ASGB-BERICHT

2021.109

 

Op 9 juni 2021 werd een MB gepubliceerd  i.v.m. de vergoedbaarheid van implantaten Orthopedie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van het MB.

0
ASGB-BERICHT

2021.108

 

OP 9 juni 2021 zijn twee  KB’s gepubliceerd  i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor NMR.

Het betreft een nieuwe verstrekking voor NMR-arthrografie.

Als bijlage bij dit bericht vindt u de integrale tekst van de twee KB’s en van de onderliggende beslissing van het Verzekeringscomité.

0