Aanvulling op nomenclatuur pathologische anatomie gepubliceerd

ASGB-BERICHT 2021.062
Icoon thema staatsblad

Op 31 maart 2021 werd een KB gepubliceerd dat een bestaand nomenclatuurnummer toevoegt aan art 32 §1 van de nomenclatuur. Dit was per vergetelheid niet mee opgenomen in het vernieuwde art 32.

Het gaat om nummer 589875-589886: een honorarium voor het ter beschikking stellen van het representatief tumorweefsel voor moleculair onderzoek in het kader van het voorschrijven van tumorspecifieke medicatie bij oncologische patiënten.

Hieronder vindt u de integrale tekst van het KB.


Publicatie: 2021-03-31

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 22 februari 2021 tot wijziging van artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, de verstrekking 589875-589886 en de toepassingsregels die erop volgen, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 september 2018 tot wijziging van artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, opheft;
Overwegende dat deze maatregel die het gevolg is van een materiële fout, een ernstig nadeel berokkent aan de artsen-specialisten in de pathologische anatomie en aan hun patiënten;
Overwegende dat het voornoemde koninklijk besluit inwerking treedt op 1 april 2021, zodat voorliggend koninklijk besluit zo spoedig mogelijk moet worden gepubliceerd;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 32, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 februari 2021, wordt de bepaling onder a) als volgt aangevuld:
"589875-589886
Honorarium voor het ter beschikking stellen van het representatief tumorweefsel voor moleculair onderzoek in het kader van het voorschrijven van tumorspecifieke medicatie bij oncologische patiënten................B 2000
Het ter beschikking stellen van het representatief tumorweefsel vergt een revisie van de bestaande microscopische preparaten, correlatie met het restmateriaal, selectie en voorbereiding van het representatieve weefsel vanaf het restmateriaal.
De verstrekking 589875 - 589886 kan enkel worden uitgevoerd en aangerekend door een arts-specialist voor pathologische anatomie op basis van een beslissing genomen in het multidisciplinair oncologisch consult over de te behandelen patiënt. De resultaten van de test worden toegevoegd aan het patholoog-anatomisch verslag.
De verstrekkingen 589875 - 589886 en 588976 - 588980 zijn onderling niet cumuleerbaar.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 april 2021.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 22 maart 2021.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE
 

 

ASGB-BERICHT

2021.067

Als ASGB/kartel onderschrijven we de vraag van de Belgische beroepsvereniging voor Intensieve Zorgen naar een billijke verdeling van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. (KB 20/10/2020)
Het KB voorziet in een billijke verdeling van deze bedragen, waarbij de Medische Raad een centrale rol heeft, en waarbij ziekenhuisartsen en ASO’s die Covid-zorg hebben geleverd prioritair dienen te worden vergoed.

0
ASGB-BERICHT

2021.066

 

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor endocrinologie-inwendige geneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte

0
ASGB-BERICHT

2021.065

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor intensieve zorg en spoedgeneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte,

0