Herinvesteringen inzake doelmatige zorg: heeft u ook een suggestie?

ASGB-BERICHT 2021.045
Icoon vergadering/medicomut

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

Dit bedrag kan echter onmiddellijk geherinvesteerd worden in andere, meer onderbouwde initiatieven. Een groot verschil met vorige, gelijkaardige operaties waarbij de regering na het geleverde werk het uitgespaarde bedrag simpelweg uit het budget afroomde. Het kan bv. gaan om obsolete of te frequent uitgevoerde prestaties, aanpassing van toepassingsregels, of verstrekkingen die beter op een andere manier zouden gefinancierd worden, bv. meer forfaitair i.p.v. volledig per akte. Het  Choosing Wisely project is u ongetwijfeld bekend (https://www.choosingwisely.org/getting-started/lists/).

Tevens moet een meerjarenbegroting worden uitgewerkt o.a. gebaseerd op gezondheidsdoelstellingen.

Een aantal nieuwe initiatieven werden op verzoek van het ASGB/Kartel overigens reeds als prioritair voor 2022 weerhouden (ASO/HAIO, geriatrie, pneumologie, consult, GMD).

Graag doen we beroep op onze leden voor suggesties, zowel voor wat betreft de beoogde besparing, hetzij in uw eigen hetzij in andere disciplines, als voor wat betreft de gezondheidsdoelstellingen. U kunt deze suggesties mailen naar info@asgb.be door in het onderwerp te vermelden ‘suggestie doeltreffende zorg’.

Hierna vindt u een link naar de Rizivwebpagina waar u de informatie vindt die tijdens de kick off vergadering van 1 maart 2021 werd voorgesteld:

https://www.riziv.fgov.be/nl/themas/financiering/Paginas/kick_off_uitgebreid_verzekeringscomite.aspx

 

Bijlage
ASGB-BERICHT

2021.067

Als ASGB/kartel onderschrijven we de vraag van de Belgische beroepsvereniging voor Intensieve Zorgen naar een billijke verdeling van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. (KB 20/10/2020)
Het KB voorziet in een billijke verdeling van deze bedragen, waarbij de Medische Raad een centrale rol heeft, en waarbij ziekenhuisartsen en ASO’s die Covid-zorg hebben geleverd prioritair dienen te worden vergoed.

0
ASGB-BERICHT

2021.066

 

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor endocrinologie-inwendige geneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte

0
ASGB-BERICHT

2021.065

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor intensieve zorg en spoedgeneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte,

0