Nieuw KB inzake financiële informatie ziekenhuizen

ASGB-BERICHT 2021.034
Icoon ziekenhuis

 

Ziekenhuizen zijn al lang verplicht om financiële informatie mee te delen aan de FOD Volksgezondheid. Die info moet opgeladen worden in de ‘portal’ van de FOD en wordt onder meer gebruikt om het BFM te bepalen.

Een nieuw KB dat op 19 februari 2021 in het Staatsblad werd gepubliceerd, frist deze verplichting nog eens op en verzamelt onder meer alle mee te delen gegevens en termijnen.

U vindt de integrale tekst van het KB hieronder dit bericht. De tabellen bij dit KB vindt u in bijlage.


Publicatie : 2021-02-19

6 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband houden

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 92;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel voor de ziekenhuizen;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband houden;
Gelet op het koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen;
Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 1999 houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 juli 2020;
Gelet op het advies 67.949/1/V van de Raad van State, gegeven op 17 september 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. § 1. De gegevens betreffende de financiële toestand en de bedrijfsuitkomsten omvatten:
1° de eindbalans, de resultatenrekening, de staten en inlichtingen zoals vermeld in het koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen;
2° een tabel waarin de samenstellende elementen van de verdeelsleutels, toegepast in de beheersboekhouding overzichtelijk worden weergegeven, onder de vorm van de opgenomen bijlage 1;
3° het detail van kosten en opbrengsten, opgemaakt voor elke rekening van kosten die wacht op een bestemming en voor elke kostenplaats, bedoeld in de bijlage 2 van het koninklijk besluit van 14 augustus van 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen, onder de vorm van de opgenomen bijlage 2;
4° de samenvattende tabel van de oppervlakten van het ziekenhuis met hun bestemming, onder de vorm van de opgenomen bijlage 3, afdeling 1;
5° de samenvattende tabel van de oppervlakten van het algemeen ziekenhuis van het budgettair type `acuut', onder de vorm van de opgenomen bijlage 3, afdeling 2;
6° de financieringsgegevens voor de zware medische apparatuur, onder de vorm van de opgenomen bijlage 3, afdeling 3;
7° de semestriële lijst van de forfaits radiotherapie per RIZIV code, onder de vorm van de opgenomen bijlage 3, afdeling 4;
8° het aantal erkende bedden per ziekenhuisdienst, onder de vorm van de opgenomen bijlage 3, afdeling 5;
9° het jaaroverzicht per ziekenhuisdienst van de volgende maandelijkse gegevens:
a) de gefactureerde verpleegdagen;
b) de gerealiseerde verpleegdagen;
c) de opnamen in het ziekenhuis;
d) ontslagen uit het ziekenhuis met inbegrip van de overlijdens;
e) de overlijdens;
f) de patiënten in observatie geplaatst;
en betreffende de patiënten voor wie de volgende verzekeringsinstellingen financieel tussenbeide zijn gekomen of waarvoor er geen tussenkomst is:
- Landsbond der Christelijke Mutualiteiten;
- Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten;
- Landsbond van de Neutrale Ziekenhuisfondsen;
- Landsbond van Liberale Mutualiteiten;
- Landsbond van Onafhankelijke Ziekenfondsen;
- Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
- Kas der Geneeskundige Verzorging van HR-Rail;
- Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid;
- O.C.M.W.;
- Zorgcontracten;
- Privé-initiatief;
- Aangeslotenen bij een instelling van internationaal of Europees recht;
- Niet-Europese patiënten, die niet vallen onder internationale overeenkomsten;
- Andere;
- Niet verzekerden;
onder de vormen van de opgenomen bijlage 3, afdeling 6;
10° verantwoording van de huur voor gebouwen per kostenplaats, onder de vorm van de opgenomen bijlage 4, afdeling 1;
11° de lijst van de lasten voor investeringsleningen per financiële instelling, onder de vorm van de opgenomen bijlage 4, afdeling 2;
12° de lijst, per kostenplaats, van de afschrijvingen van de kost van de onroerende goederen, van het materieel voor medische uitrusting, van het materieel voor niet-medische uitrusting en meubilair, van de grote onderhoudswerken, van de immateriële vaste activa, van de inrichting van gebouwen, van de aanloopkosten, van de intercalaire intresten, van het materieel en het meubilair voor informatieverwerking, van de kosten voor eerste inrichting, van het rollend materieel, van de financiële vaste activa en van de leasing, onder de vorm van de opgenomen bijlage 4, afdeling 3;
13° de lijst van de bestanddelen en het totaal bedrag van de personeelslasten per kostenplaats, per personeelscategorie, per soort personeel, per graad-functie en per geslacht, onder de vorm van de opgenomen bijlage 4, afdeling 4;
14° de lijst van de gegevens van het personeel met betrekking tot de eindeloopbaanmaatregelen, onder de vorm van de opgenomen bijlage 4, afdeling 5;
15° de lijst van de jaarlijkse lasten van de onregelmatige prestaties van het personeel per kostenplaats, per personeelscategorie, per soort personeel, per graad-functie en per geslacht, onder de vorm van de opgenomen bijlage 4, afdeling 6;
16° staat van de oprichtingskosten en van de immateriële en financiële vaste activa, onder de vorm van de opgenomen bijlage 4, afdeling 7;
17° staat van de materiele vaste activa:
- terreinen en gebouwen;
- materieel voor medische uitrusting;
- materieel voor niet-medische uitrusting en meubilair;
- leasing en soortgelijke rechten;
- andere materiele vaste activa;
- vaste activa in aanbouw en voorschotten;
onder de vorm van de opgenomen bijlage 4, afdeling 8;
18° gewaarborgde schulden per type schuldeiser:
- kredietinstellingen, schulden voor huur en gelijkgestelde financiering;
- andere leningen;
- andere schulden;
onder de vorm van de opgenomen bijlage 4, afdeling 9;
19° schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten per type gegevens:
a) belastingen:
- vervallen fiscale schulden;
- niet vervallen fiscale schulden.
a) bezoldigingen en sociale lasten :
- vervallen schulden tegenover de RSZ;
- niet vervallen schulden tegenover de RSZ;
b) andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten;
onder de vorm van de opgenomen bijlage 4, afdeling 10.
§ 2. De inlichtingen, bedoeld in paragraaf 1 van onderhavig artikel, worden medegedeeld voor wat betreft:
- de gegevens, bedoeld in 1°, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 19 juni 2007 betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen;
- de gegevens, bedoeld in 2° tot 19°, overeenkomstig de bijlagen 1 tot 4 van onderhavig besluit.
§ 3. De in de paragraaf 1 bedoelde gegevens moeten bezorgd worden overeenkomstig de richtlijnen gepubliceerd op de site van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Art. 2. Het verslag van de bedrijfsrevisor bedoeld in het artikel 88 van de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen en, bij voorkomend geval, het verslag bedoeld in artikel 90 van hetzelfde wet moeten worden ingediend terzelfder tijd als de inlichtingen, bedoeld in artikel 1, paragraaf 1, 1° van onderhavig besluit.
Art. 3. § 1. De statistische gegevens per instelling en, bij voorkomend geval, betrokken vestigingsplaats hebben betrekking op onderstaande rubrieken:
1° lijst van de medische en medisch-technische diensten, functies, zorgprogramma's en verpleegeenheden;
2° human resources;
3° uitrusting/infrastructuur;
4° samenwerkingsakkoorden;
5° ziekenhuisactiviteiten.
§ 2. De inlichtingen bedoeld in paragraaf 1 worden medegedeeld overeenkomstig het model van vragenlijst gepubliceerd op de site www.stathosp.be van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
§ 3. De in paragraaf 1 bedoelde gegevens moeten worden meegedeeld vóór 1 maart volgend op het jaar waarop die gegevens betrekking hebben.
Art. 4. § 1. De inlichtingen bedoeld in de artikelen 1, paragraaf 1, 1° tot en met 9° en 2, die betrekking hebben op het voorbije dienstjaar, moeten worden meegedeeld vóór 30 september van het daaropvolgende jaar.
De inlichtingen bedoeld in artikel 1, paragraaf 1, 10° tot en met 19°, die betrekking hebben op het voorbije dienstjaar, moeten worden meegedeeld vóór 31 december van het daaropvolgende jaar.
§ 2. Met het oog op de programmatie of op het ziekenhuisbeleid kan de Minister, die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, in de loop van het jaar sommige van de gegevens bedoeld in artikelen 1 en 3, opvorderen.
Art. 5. De stukken tot staving van de gegevens, bedoeld in de artikelen 1 en 3 moeten respectievelijk gedurende tien jaar en vijf jaar bewaard worden.
Art. 6. Worden opgeheven:
1° het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens dewelke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van het verslag van de bedrijfsrevisor en van alle statistische gegevens die met zijn inrichting verband houden;
2° het ministerieel besluit van 2 april 1999 houdende nadere precisering van de inhoud van de statistische gegevens alsmede vaststelling van de regels van gegevensverzameling en overdracht van die gegevens aan het Ministerie van Volksgezondheid.
Art. 7. Dit besluit is voor het eerst van toepassing op de gegevens van het dienstjaar 2020.
Art. 8. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 6 december 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE

Voor de raadpleging van de tabel, zie bijlage

 

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0