COVID-voorschotten psychiatrische ziekenhuizen

ASGB-BERICHT 2021.033
Corona

Toebedeling van de COVID-voorschotten aan psychiatrische ziekenhuizen: besluit verschenen

Op 12 november 2020 werd het KB inzake de regularisatie van de COVID-voorschotten gepubliceerd. Het besluit dat deze voorschotten moest verdelen over de verschillende algemene ziekenhuizen, verscheen al op 30 december 2020, maar op het besluit voor de psychiatrische ziekenhuizen was het nog langer wachten.

Dat MB (ministerieel besluit) is vandaag, 22 februari 2021, eindelijk verschenen. Hierin is sprake van 3 forfaits:

  • Een eenmalig forfait van € 130,12 per VTE voor het COVID-klaarmaken van het ziekenhuis
  • Een forfait van € 144,10 per verpleegdag op een niet-intensief bed
  • Een forfait voor de zorg aan niet-COVID-19-patiënten van € 165,96 per VTE per (volledige) maand waarvoor aanvullende beschermingsmaatregelen van toepassing zijn

U vindt de integrale tekst van dit MB hieronder dit bericht.


Publicatie: 2021-02-22

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

11 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit tot vastlegging van de forfaitaire tegemoetkomingen zoals voorzien in artikel 3, § 1, van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, voor wat betreft de psychiatrische ziekenhuizen

De Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken,
Gelet op de Grondwet, artikel 108;
Gelet op het koninklijk besluit nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, artikel 3/1, ingevoegd bij het koninklijk besluit nr. 35 van 24 juni 2020;
Gelet op het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, artikel 3, § 2;
Gelet op de adviezen van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 24 september 2020 en 10 december 2020;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 januari 2021;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatsecretaris voor Begroting, gegeven op 9 februari 2021,
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de voorlopige afrekening van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie voor het eerste semester 2020 plaatsvind in januari 2021; dat de psychiatrische ziekenhuizen niet in aanmerking kwamen voor de voorschotten in het eerste semester 2020; en dat ze dringend deze financiële ondersteuning behoeven om de continuïteit van hun werkzaamheden te verzekeren gelet op de meerkosten ten gevolge van de COVID-19 epidemie;
Overwegende dat de kosten van het zorgpersoneel, van ondersteunende functies die in de zorgteams zijn geïntegreerd, zijnde het personeel dat is opgenomen in de personeelsnormen voor ziekenhuisdiensten, -functies en -programma's, alsmede het ondersteunend personeel dat het zorgpersoneel bijstaat in hun administratieve en logistieke taken, dat is aangeworven om het hoofd te bieden aan de coronavirus Covid-19 epidemie, in aanmerking komen in het kader van nieuwe tewerkstelling die bekostigd wordt door het zorgpersoneelfonds; dat de andere soorten bijkomend personeel, aangeworven om het hoofd te beiden aan de epidemie in aanmerking worden genomen bij de forfaitaire financiering die in dit besluit is vastgesteld;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Besluit :
Artikel 1. De forfaitaire tegemoetkoming, zoals voorzien in artikel 3, § 1, a), van het koninklijk besluit van 30 oktober 2020 tot vaststelling van de nadere regels voor de toekenning van een uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie, voor het COVID-19-klaar maken van het ziekenhuis, wordt voor de drie genoemde bedragen globaal vastgesteld op 130,12 euro per VTE.
Deze forfaitere tegemoetkoming wordt slechts éénmaal toegekend.
Art. 2. De forfaitaire tegemoetkoming zoals voorzien in artikel 3 § 1, b) van hetzelfde besluit, voor de niet-intensieve zorg aan COVID-19-patiënten, wordt vastgesteld op 144,10 euro per verpleegdag van de patiënt op een niet-intensieve bed.
Art. 3. De forfaitaire tegemoetkoming voorzien in artikel 3, § 1, c), van hetzelfde besluit, voor de zorg aan niet-COVID-19-patiënten, wordt vastgesteld op 165,96 euro per VTE en per volledige kalendermaand waarbij aanvullende beschermingsmaatregelen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie van toepassing zijn.
Art. 4. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 11 februari 2021.
Fr. VANDENBROUCKE

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0