Wetswijziging bevestigt verbod op ereloonsupplementen tijdens Covid-pandemie

ASGB-BERICHT 2021.012
Icoon thema staatsblad

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

- een verblijf in een eenpersoonskamer ingevolge medische redenen

- een verblijf in dat type van kamer omdat er geen twee- of meerpersoonskamer beschikbaar is

- als de opname geschiedt op een eenheid voor intensieve zorg of voor spoedgevallenzorg (voor de duur van het verblijf in deze eenheid)

- als er samen met een minderjarig kind een begeleidende ouder opgenomen wordt.

Anderzijds wordt er uitdrukkelijk bepaald dat er “aan de patiënt van een epidemie of pandemie voor wie de kosten van de dienstverlening gedekt zijn door het BFM”, geen bijkomende kosten in de vorm van niet-vergoedbare prestaties aangerekend mogen worden.

Beide bepalingen treden (retroactief) in werking op 11 maart 2020.

De tekst van de wetswijziging vindt u hieronder.


Publicatie: 2021-01-18

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

26 JUNI 2020. - Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen tot bescherming van de slachtoffers van de pandemie veroorzaakt door het coronavirus SARS-CoV-2 tegen de aanrekening van ereloonsupplementen en tot bescherming van de patiënt voor wie de kosten van de dienstverlening gedekt worden door het budget van financiële middelen tegen de aanrekening van bijkomende kosten (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Artikel 97, § 2, van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gewijzigd bij de wet van 23 december 2009, wordt aangevuld met een bepaling onder e), luidende:
"e) wanneer de opname een patiënt betreft die besmet is of van wie vermoed wordt dat hij besmet is met het SARS-CoV-2 virus."
Art. 3. Artikel 104 van dezelfde wet wordt aangevuld met het volgende lid:
"Aan de patiënt van een epidemie of een pandemie of aan de slachtoffers van een ramp of catastrofe voor wie de kosten voor de dienstverlening gedekt zijn door het budget van financiële middelen zoals bedoeld in artikel 101, kunnen geen bijkomende kosten in de vorm van niet-vergoedbare prestaties worden aangerekend."
Art. 4. Deze wet heeft uitwerking met ingang van 11 maart 2020.
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Gegeven te Brussel, 26 juni 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
_______
Nota
(1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be)
Stukken: 55-1129
Integraal Verslag: 18 JUNI 2020

ASGB-BERICHT

2021.038

Sinds 1 januari 2021 worden de GMD-erelonen proactief (in februari) betaald op basis van het aantal dossiers dat u ‘had’ op 31 december van het jaar voordien.

Een ongewenst effect van deze nieuwe regeling is dat startende huisartsen financieel benadeeld dreigen te worden. Het is voor ASGB/kartel essentieel dat er een mouw gepast wordt aan dit ongewenst effect. Daarom hebben wij vroeger al voorgesteld om deze jonge huisartsen tegemoet te komen met een forfaitaire premie.

0
ASGB-BERICHT

2021.024

De Interministeriële Conferentie (de verzameling van ministers van volksgezondheid) heeft op 3 februari 2021 beslist om de geplande vaccinatiestrategie aan te houden waarbij er voorrang gegeven wordt aan patiënten met comorbiditeiten.

Deze beslissing kwam er tegen het advies in van de meerderheid van de huisartsen(verenigingen).

1
ASGB-BERICHT

2021.045

 

Het akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 bepaalt dat er een oefening in het meer doeltreffend gebruik van de middelen moet gebeuren waarbij 40 miljoen euro moet bespaard worden (zie punt 2.3 in de pdf  in bijlage  ‘akkoord 2021’).

0