KB inzake federaal testplatform gepubliceerd

ASGB-BERICHT 2020.207
Icoon thema staatsblad

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 NOVEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de oprichting van een federaal platform voor het opsporen van het Sars-Cov2 virus door middel van een techniek van moleculaire amplificatie

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 56, § 2, eerste lid, 1°, vervangen bij de wet van 17 juli 2015;
Gelet op het advies van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, gegeven op 28 september 2020 met toepassing van artikel 2, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 20 van 13 mei 2020 houdende tijdelijke maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie en ter verzekering van de continuïteit van zorg in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 9 oktober 2020;
Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 16 november 2020;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het noodzakelijk is om zo snel mogelijk de middelen aan te reiken om een COVID-19-testcapaciteit aangepast aan de toestand van de pandemie in te zetten en de overeenkomsten te kunnen ondertekenen die de tussenkomst van het federaal platform mogelijk maken om de verschillende laboratoria te ondersteunen om beter te kunnen reageren op de pandemie die aan de gang is;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Onder de in dit besluit vastgestelde voorwaarden kan het Verzekeringscomité een overeenkomst sluiten om tijdelijk en ter aanvulling van de testcapaciteit beschikbaar in de erkende laboratoria voor klinische biologie een federaal platform op te richten voor het opsporen van het Sars-Cov2 virus door middel van een techniek van moleculaire amplificatie.
Art. 2. Het federaal platform is samengesteld uit universitaire of researchcentra die een samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten met een erkend laboratorium voor klinische biologie.
Art. 3. Het federaal platform voert analyses uit:
1° op verzoek van de gezondheidsinspectie van de gemeenschappen, voor de testen uitgevoerd in het kader van de teststrategie, inzonderheid de preventieve screening en voor het testen van collectiviteiten in geval van outbreaks;
2° op verzoek van de afnamecentra opgericht door zorgverleners, die ervoor hebben geopteerd beroep te doen op het federaal platform;
3° op verzoek en in onderaanneming van de erkende laboratoria voor klinische biologie, inzonderheid wanneer hun testcapaciteit tijdelijk ontoereikend is.
Art. 4. De analyses zoals bedoeld in artikel 3 kunnen worden uitgevoerd voor het testen van de rechthebbenden van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en de personen die in België wonen, behoudens indien ze recht hebben op tegemoetkomingen voor geneeskundige verzorging krachtens een regeling voor verplichte verzekering van een vreemd land of krachtens het statuut van een instelling van internationaal of Europees recht, gevestigd in België of waarbij de persoon in België tewerkgesteld is.
Art. 5. De financiering van het federaal platform bestaat uit volgende elementen:
1° een opstartkost,
2° een vergoeding voor de permanente beschikbaarheid van de overeengekomen testcapaciteit:
3° een vergoeding op basis van de gerealiseerde activiteit;
4° een forfaitaire tegemoetkoming voor het centrum dat belast wordt met het onderzoek en het aanleveren van expertise voor systemen van kwaliteitsbewaking, validatie van specifiek materiaal en toezicht op de overkoepelende organisatie van de processen.
Art. 6. De overeenkomst bedoeld in artikel 1 verduidelijkt het volgende:
1° de samenstelling van het federaal platform;
2° de regels betreffende het kwaliteitstoezicht;
3° de procedure voor de financiering en de facturatie;
4° het bedrag van de financiering;
5° de financiële en praktische modaliteiten betreffende de pre- en postanalytische fase en op het vlak van onderaanneming of het doorsturen van stalen;
6° de modaliteiten voor de opvolging en evaluatie van de uitvoering van de overeenkomst;
7° de geldigheidsduur van de overeenkomst en de voorwaarden voor de opzegging ervan door een van de partijen.
Art. 7. De uitgaven die met de betrokken overeenkomsten gepaard gaan worden aangerekend op de begroting voor administratiekosten van het Instituut. De uitgaven voor de analyses van personen die in België wonen maar waarvoor de geneeskundige verzorging ten laste genomen wordt krachtens een andere Belgische wetgeving worden ten laste genomen door de bevoegde instanties.
Art. 8. Dit besluit treedt in werking de dag volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.
Art. 9. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 22 november 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Fr. VANDENBROUCKE
 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.017

 

De Covidbarometer 2.0 van Sciensano wil de consultaties voor acute luchtweginfecties, griepsyndromen en vermoedelijke of bevestigde COVID-19-infecties in de huisartsenpraktijken beter in kaart brengen.

0