KB over regularisatie COVID-voorschotten gepubliceerd

ASGB-BERICHT 2020.193
Staatsblad

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

In een eerste schijf werd 1 miljard euro toegekend aan de algemene ziekenhuizen, nadien werden nog twee schijven van elk 500 miljoen toegekend aan zowel de algemene als de psychiatrische ziekenhuizen. De bedoeling van deze voorschotten was niet om eventueel inkomensverlies van de ziekenhuisartsen te compenseren maar wel om de ziekenhuizen voldoende liquiditeit te verschaffen om de lopende kosten te kunnen blijven financieren (en dus onrechtstreeks ook de medische diensten) en om de extra kosten i.v.m. beschermingsmateriaal, verbouwingen, investeringen, het verplicht vrijhouden van bedden voor COVID-19 patiënten, enz. te compenseren. Tevens konden hiermee bijzondere inspanningen in het kader van de COVID-19 pandemie worden gehonoreerd, zeker deze die niet via de gewone nomenclatuur konden vergoed worden.

 

Het heeft heel wat tijd gevergd maar heden - 12 november 2020 - is het KB over de specifieke modaliteiten gepubliceerd. Hierbij enkele krachtlijnen:

- De forfaitaire permanentiehonoraria worden voor de periode maart t/m juni gegarandeerd op het (geïndexeerde) niveau van dezelfde periode in 2019 en bijkomend voor de ontdubbelde permanenties op spoed en intensieve zorg. Ook bijkomende andere permanenties worden vergoed.

- Vergoedingen worden voorzien voor medische coördinatie, ziekenhuishygiëne, opleiding evenals een forfaitaire tegemoetkoming per verplicht vrij te houden bed.

 

Het ASGB/Kartel is blijven aandringen op een billijke vergoeding voor het door de ASO gepresteerde werk tijdens deze periode.

- Het basisloon wordt gegarandeerd, en de tegemoetkoming voor de stagedienst wordt gemoduleerd in functie van eventueel inkomensverlies.

- Aan alle ASO wordt maandelijks (maart t/m juni) een forfaitair bedrag van € 250 toegekend.

- We zijn verheugd dat onze uitdrukkelijke vraag om het principe van loon naar werk te behouden positief beantwoord werd: een bijkomende vergoeding wordt voorzien per gepresteerde wachtdienst.

 

We hebben er als ASGB/Kartel lang op aangedrongen opdat de medische raden, en niet allerlei andere overlegorganen zoals de beheerders bleven eisen, een belangrijke stem zouden krijgen in de verdeling van deze middelen. We rekenen er dan ook op dat zij dit op een correcte en transparante manier zullen uitvoeren. Zo is het bijvoorbeeld evident dat de voor hen voorziene bedragen ook effectief aan de ASO worden uitgekeerd. Wij zijn van mening dat ook de HAIO recht hebben op een bijzondere tegemoetkoming maar die discussie moet in een ander forum gevoerd worden. Alle verantwoordingsstukken moeten ter beschikking gehouden worden.

Last but not least: de ziekenhuizen mogen op deze bedragen geen afhoudingen toepassen. Zij kregen immers de geraamde ‘retrocessies’ al rechtstreeks uitbetaald. Noch de supplementen noch de afdrachten mogen in 2020 hoger liggen dan deze van 2019.

Ondertussen heeft de regering voor de maanden oktober t/m december nog een bijkomende ‘uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming’ ter beschikking gesteld van de zelfstandige zorgverleners (inclusief de ASO) in de ziekenhuizen. Hoe dit bedrag moet worden aangewend is nog voorwerp van overleg dat op 13/11 zal plaatvinden.

ASGB-BERICHT

2020.205

De ploeg van prof. Ann Van den Bruel zoekt kandidaat praktijken voor een pilootproject met sneltesten voor Covid-19.
Het project is niet bedoeld om de accuraatheid te bestuderen, maar wel om de mogelijke praktische toepasbaarheid in een aantal klinische settings na te gaan in België.

0
ASGB-BERICHT

2020.193

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

0
ASGB-BERICHT

2020.207

Er werd onlangs een Federaal Platform COVID Testing opgericht om extra PCR-testen mogelijk te maken in de strijd tegen COVID-19. In dat kader werden door de overheid overeenkomsten gesloten met 8 universiteiten of researchcentra die samenwerken met een erkend laboratorium. De wettelijke basis voor dit platform is op 27 november jl. in het Belgisch Staatsblad verschenen (een KB van 22.11.2020).

U vindt de integrale tekst van dit KB hieronder.


Publicatie: 2020-11-27

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0