KB over regularisatie COVID-voorschotten gepubliceerd

ASGB-BERICHT 2020.193
Staatsblad

 

De voorbije maanden werd in een ad hoc werkgroep van het Riziv intensief overlegd over de principes waarmee de aan de ziekenhuizen toegestane ‘voorschotten’ moeten geliquideerd worden. Zoals u wel kan vermoeden, was dit geen gemakkelijke oefening.

In een eerste schijf werd 1 miljard euro toegekend aan de algemene ziekenhuizen, nadien werden nog twee schijven van elk 500 miljoen toegekend aan zowel de algemene als de psychiatrische ziekenhuizen. De bedoeling van deze voorschotten was niet om eventueel inkomensverlies van de ziekenhuisartsen te compenseren maar wel om de ziekenhuizen voldoende liquiditeit te verschaffen om de lopende kosten te kunnen blijven financieren (en dus onrechtstreeks ook de medische diensten) en om de extra kosten i.v.m. beschermingsmateriaal, verbouwingen, investeringen, het verplicht vrijhouden van bedden voor COVID-19 patiënten, enz. te compenseren. Tevens konden hiermee bijzondere inspanningen in het kader van de COVID-19 pandemie worden gehonoreerd, zeker deze die niet via de gewone nomenclatuur konden vergoed worden.

 

Het heeft heel wat tijd gevergd maar heden - 12 november 2020 - is het KB over de specifieke modaliteiten gepubliceerd. Hierbij enkele krachtlijnen:

- De forfaitaire permanentiehonoraria worden voor de periode maart t/m juni gegarandeerd op het (geïndexeerde) niveau van dezelfde periode in 2019 en bijkomend voor de ontdubbelde permanenties op spoed en intensieve zorg. Ook bijkomende andere permanenties worden vergoed.

- Vergoedingen worden voorzien voor medische coördinatie, ziekenhuishygiëne, opleiding evenals een forfaitaire tegemoetkoming per verplicht vrij te houden bed.

 

Het ASGB/Kartel is blijven aandringen op een billijke vergoeding voor het door de ASO gepresteerde werk tijdens deze periode.

- Het basisloon wordt gegarandeerd, en de tegemoetkoming voor de stagedienst wordt gemoduleerd in functie van eventueel inkomensverlies.

- Aan alle ASO wordt maandelijks (maart t/m juni) een forfaitair bedrag van € 250 toegekend.

- We zijn verheugd dat onze uitdrukkelijke vraag om het principe van loon naar werk te behouden positief beantwoord werd: een bijkomende vergoeding wordt voorzien per gepresteerde wachtdienst.

 

We hebben er als ASGB/Kartel lang op aangedrongen opdat de medische raden, en niet allerlei andere overlegorganen zoals de beheerders bleven eisen, een belangrijke stem zouden krijgen in de verdeling van deze middelen. We rekenen er dan ook op dat zij dit op een correcte en transparante manier zullen uitvoeren. Zo is het bijvoorbeeld evident dat de voor hen voorziene bedragen ook effectief aan de ASO worden uitgekeerd. Wij zijn van mening dat ook de HAIO recht hebben op een bijzondere tegemoetkoming maar die discussie moet in een ander forum gevoerd worden. Alle verantwoordingsstukken moeten ter beschikking gehouden worden.

Last but not least: de ziekenhuizen mogen op deze bedragen geen afhoudingen toepassen. Zij kregen immers de geraamde ‘retrocessies’ al rechtstreeks uitbetaald. Noch de supplementen noch de afdrachten mogen in 2020 hoger liggen dan deze van 2019.

Ondertussen heeft de regering voor de maanden oktober t/m december nog een bijkomende ‘uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming’ ter beschikking gesteld van de zelfstandige zorgverleners (inclusief de ASO) in de ziekenhuizen. Hoe dit bedrag moet worden aangewend is nog voorwerp van overleg dat op 13/11 zal plaatvinden.

 

ASGB-BERICHT

2021.067

Als ASGB/kartel onderschrijven we de vraag van de Belgische beroepsvereniging voor Intensieve Zorgen naar een billijke verdeling van de uitzonderlijke federale financiële tegemoetkoming aan de ziekenhuizen in het kader van de coronavirus COVID-19 epidemie. (KB 20/10/2020)
Het KB voorziet in een billijke verdeling van deze bedragen, waarbij de Medische Raad een centrale rol heeft, en waarbij ziekenhuisartsen en ASO’s die Covid-zorg hebben geleverd prioritair dienen te worden vergoed.

0
ASGB-BERICHT

2021.066

 

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor endocrinologie-inwendige geneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte

0
ASGB-BERICHT

2021.065

In de schoot van de NCAZ en het VC zijn de besprekingen i.v.m. de structurele hervorming van de nomenclatuur lopende.

Bijgevoegd vindt u een uitnodiging voor een eerste overleg voor intensieve zorg en spoedgeneeskunde.

Het algemene kader wordt geschetst in het document dat is bijgevoegd. Met gelijkgestelde handelingen bedoelt men in hoofdzaak intellectuele akten.

Leden die geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen kunnen zich opgeven bij het secretariaat. We schrijven u dan in om de ZOOM-link te ontvangen.


Geachte,

0