Implantaten orthopedie BS 13/07/2020

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.139
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 13/7/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten orthopedie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

6 JULI 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 3° en § 2, 1°, 2° en 3°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;
Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 30 januari 2020;
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 10 februari 2020;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 2 maart 2020;
Gelet op het advies 67.455/2 van de Raad van State, gegeven op 15 juni 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
Besluit :
Artikel 1. In het hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 20 april 2020, waarbij hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" gewijzigd werd van de lijst en de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, worden de volgende wijzigingen aangebracht in het opschrift "L.9 Fixatie- en verankeringsimplantaten voor weke weefsels:
1° De verstrekking 169411-169422 en haar vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt :

Vergoedingscategorie: I.D.h

Nominatieve lijst: /

Vergoedingsbasis
€ 205,00

Veiligheidsgrens (%)
/

Persoonlijk
aandeel (%)
15,00%

Plafond-/ maximum prijs /

Veiligheidsgrens (€)
/

Persoonlijk
aandeel (€)
€ 30,75

 

 

Vergoedings-
bedrag
€ 174,25

Vergoedingsvoorwaarde: /";

 

2° De verstrekking 169433-169444 en haar vergoedingsmodaliteiten worden geschrapt;
3° De verstrekking 170855-170866 en haar vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt:
"170855-170866 Anker ter fixatie van meniscusscheuren gebruikt tijdens de verstrekking 277653-277664 of 300414-300425 van de nomenclatuur

Vergoedingscategorie: I.D.h

Nominatieve lijst: /

Vergoedingsbasis
€ 196,34

Veiligheidsgrens
/

Persoonlijk
aandeel (%)
15,00 %

Plafond-/
maximum prijs /

Veiligheidsgrens
(€)
/

Persoonlijk
aandeel (€)
€ 29,45

 

 

Vergoedings-
bedrag
€ 166,89

Vergoedingsvoorwaarde: /";

 

4° De verstrekking 170870-170881 en haar vergoedingsmodaliteiten worden geschrapt;
5° De verstrekking 169455-169466 en haar vergoedingsmodaliteiten worden vervangen als volgt:
"169455-169466 Interferentiesysteem voor de intraosseuze fixatie van een pees of een ligament in een tunnel

Vergoedingscategorie: I.D.c

Nominatieve lijst : /

Vergoedingsbasis
€ 218,17

Veiligheidsgrens
/

Persoonlijk
aandeel (%)
45,00 %

 

Plafond-/
maximum prijs /

Veiligheidsgrens
(€)
/

Persoonlijk
aandeel (€)
€ 98,17

 

 

 

Vergoedings-
bedrag
€ 120,00

 

Vergoedingsvoorwaarde: /";

 

6° De verstrekkingen 169470-169481, 169492-169503 en 169514-169525 en hun vergoedingsmodaliteiten worden geschrapt;
7° De volgende verstrekkingen en hun vergoedingsmodaliteiten worden toegevoegd:
"180935-180946 Verankerings- of schroefsysteem voor functioneel herstel van de ligamenten en pezen (uitgezonderd implantaten voor de plastie van één of beide gekruiste knieligamenten, interferentiesystemen voor intraosseuze fixatie van een pees of ligament in een tunnel, ankers en krammen) voor het geheel van de samenstellende delen per fixatiepunt

Vergoedingscategorie: I.E.j

Nominatieve lijst: 38201

Vergoedingsbasis
€ 254,13

Veiligheidsgrens
/

Persoonlijk
aandeel (%)
30,00 %

Plafond-/
maximum prijs /

Veiligheidsgrens (€)
/

Persoonlijk
aandeel (€)
€ 76,23

 

 

Vergoedings-
bedrag
€ 177,90

Vergoedingsvoorwaarde: /";

 

"180891-180902 Geheel van implantaten voor de plastie van het voorste gekruiste knieligament gebruikt tijdens de verstrekking 277351-277362 of 294114-294125 van de nomenclatuur

Vergoedingscategorie: I.D.c

Nominatieve lijst: /

Vergoedingsbasis
€ 518,45

Veiligheidsgrens (%)
/

Persoonlijk
aandeel (%)
45,00 %

Plafond-/
maximum prijs /

Veiligheidsgrens (€)
/

Persoonlijk
aandeel (€)
€ 233,30

 

 

Vergoedings-bedrag
€ 285,15

Vergoedingsvoorwaarde: /";

 

"180913-180924 Geheel van implantaten voor de plastie van het achterste gekruiste knieligament gebruikt tijdens de verstrekking 277351-277362 of 294114-294125 van de nomenclatuur

Vergoedingscategorie: I.D.c

Nominatieve lijst: /

Vergoedingsbasis
€ 726,43

Veiligheidsgrens (%)
/

Persoonlijk aandeel (%)
45,00 %

Plafond-/ maximum prijs /

Veiligheidsgrens (€)
/

Persoonlijk
aandeel (€)
€ 326,89

 

 

Vergoedings-
bedrag
€ 399,54

Vergoedingsvoorwaarde: /";

 

Art. 2. In de Nominatieve lijsten, gevoegd als bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in de lijst van "Implantaten voor arthroscopie" worden de nominatieve lijsten behorende bij de verstrekkingen 169411-169422, 169433-169444, 170855-170866, 170870-170881, 169455-169466, 169470-169481, 169492-169503 en 169514-169525 geschrapt;
2° een nieuwe nominatieve lijst 38201, behorende bij de verstrekking 180935-180946, wordt toegevoegd en deze is als bijlage gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Gegeven te Brussel, 6 juli 2020.
M. DE BLOCK

Bijlage bij het Ministerieel besluit van 6 juli 2020 tot invoeging van een nieuwe nominatieve lijst voor de verstrekking betreffende de implantaten voor artroscopie

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld
Gezien om te worden gevoegd bij het Ministerieel besluit van 6 juli 2020 tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen.
De Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2020.146

 

 

Morgen nemen we afscheid van mevrouw Rita Cuypers, onze juriste die sedert 1978 onafgebroken in dienst was van het ASGB.

 

Ook tijdens onze beginjaren, toen ons ledenaantal en onze financiële situatie niet waren wat ze nu zijn, is zij steeds trouw op post gebleven.

 

In de loop der jaren heeft zij in gans Vlaanderen ontelbare associatiecontracten en Impulseodossiers begeleid. 

 

Onze Algemene Vergadering en Raad van Bestuur zijn haar erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor onze vereniging.

 

1
ASGB-BERICHT

2020.127

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 6 juli 2020 stond opnieuw ter discussie of de wachtposten, die gestart waren met het organiseren van een weekwacht tijdens de coronapiek, daarmee verder konden gaan.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal en op 29 juni 2020 werd het ontwerp KB goedgekeurd.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

4