Nomenclatuur voor radiotherapie - BS 27-04-2020

ASGB-BERICHT 2020.096
Icoon thema honorarium

 

Geachte collega

In het BS van 27/4/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor radiotherapie.

De beslissing van de NCAZ dateert van oktober 2017 !

Een grondiger herziening van de nomenclatuur van artikel 18 is aan de orde en is tevens voorwerp van de studie door Möbius.

Leden die daarvoor suggesties hebben kunnen deze overmaken aan het secretariaat.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

16 APRIL 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 1, A, en 19, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 9ter ingevoegd bij de wet van 19 maart 2013, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 3 oktober 2017;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 3 oktober 2017;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 16 oktober 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor begrotingscontrole, gegeven op 27 juni 2018;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 2 juli 2018;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 oktober 2018;
Gelet op het advies nr. 04/2019 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 16 januari 2019;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 7 oktober 2019;
Gelet op de regelgevingsimpactanalyse, uitgevoerd overeenkomstig artikels 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;
Gelet op advies 66.897/2 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 18, § 1, A, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° de volgende verstrekkingen en toepassingsregel worden na de verstrekking 444172-444183 ingevoegd:
"444636-444640
Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria of lijdt aan een aandoening opgenomen in categorie 4bis, primaire tumoren, uitgezonderd hersentumoren . . . . . K 2000
444651-444662
Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria opgenomen in categorie 4bis, oligometastasen, uitgezonderd hersenmetastasen . . . . . K 2000
444673-444684
Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria opgenomen in categorie 4bis, maligne hersentumoren en hersenmetastasen . . . . . K 2000
444695-444706
Forfaitair honorarium voor een stereotactische bestralingsreeks voor een patiënt die beantwoordt aan de criteria opgenomen in categorie 4bis, niet maligne hersentumoren en arterioveneuze malformaties (AVM) . . . . . K 2000
De vergoeding van de verstrekkingen 444636-444640, 444651-444662, 444673-444684, 444695-444706, is afhankelijk, van de registratie van de uitgevoerde stereotactische bestralingen.
De gegevens worden geregistreerd bij de Stichting Kankerregister.
De gegevens worden geregistreerd door het personeel van de dienst voor radiotherapie, erkend overeenkomstig het koninklijk besluit van 5 april 1991 houdende vaststelling van de normen waaraan een dienst radiotherapie moet voldoen om te worden erkend als medisch-technische dienst zoals bedoeld in artikel 44 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, onder de verantwoordelijkheid van de arts-diensthoofd in een registratiemodule beheerd en verwerkt door de Stichting Kankerregister.
De Stichting Kankerregister is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.
De lijst van persoonsgegevens bevat identificatiegegevens van de patiënt, de indicatie voor de bestraling (tumortype, lokalisatie, primaire tumor, metastatisch letsel), de algemene toestand van de patiënt (volgens de "WHO performance status" score) evenals informatie over eventuele andere oncologische behandelingen (type van behandeling en periode van behandeling).
De doeleinden van deze registratie zijn de volgende:
a) kwaliteitscontrole en opvolging van de kosten van de verstrekte zorgen;
b) prospectieve opvolging op lange termijn over mortaliteit en over de incidentie van recidieven en secundaire tumoren om het nationaal beleid te kunnen evalueren en aan te passen.
De persoonsgegevens zullen bewaard worden tot 30 jaar na het overlijden van de betrokken patiënt." ;
2° worden in de omschrijving van de verstrekking 444356-444360 de woorden "4bis," tussen de woorden "4," en "5" ingevoegd;
3° in de verstrekking 444371-444382, in de omschrijving en in de toepassingsregel, worden de woorden "4bis," tussen de woorden "4," en "5" ingevoegd;
4° in de omschrijving van de verstrekking 444393-444404 worden de woorden "4bis," tussen de woorden "4," en "5" ingevoegd;
5° in de verstrekking 444415-444426, in de omschrijving en in het tweede lid van de toepassingsregels, worden de woorden "4bis," tussen de woorden "4," en "5" ingevoegd;
6° in de omschrijving van de verstrekkingen 444430-444441, 444452-444463, 444496-444500, 444511-444522, 444533-444544 en 444570-444581, worden de woorden "3 of 4" telkens vervangen door de woorden "3, 4, 4bis".
Art. 2. In artikel 19 van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in § 1,
a) in de rubriek Categorie 4 wordt de zin die aanvangt met de woorden "- Stereotactische radiotherapie" en eindigt met de woorden "maligne hersentumoren beschouwd" opgeheven;
b) wordt de rubriek "Categorie 4bis" tussen de rubrieken "Categorie 4" en "Categorie 5" ingevoegd, luidende:
"Categorie 4bis
- Cerebrale stereotactische radiotherapie ter behandeling van hersentumoren, hersenmetastasen en arterioveneuze malformatie (AVM).
Voor cerebrale locaties kan er per behandelingsprocedure slechts één behandelingsreeks aangerekend worden ongeacht het aantal afzonderlijke letsels.
- Stereotactische radiotherapie voor extracerebrale letsels:
- primaire tumoren
- oligometastatische letsels (beperkt tot maximaal 5 letsels).
Een stereotactische bestralingsreeks kan maximum 3 maal per 12 maanden en per orgaan, en maximum 6 maal per 12 maanden in het ganse lichaam, inclusief de hersenen, worden aangerekend.
Een multidisciplinair consult waarbij stereotactische radiotherapie wordt geadviseerd is vereist voorafgaandelijk aan elke bestralingsreeks.";
2° in § 1bis wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende :
"Onder stereotactische bestraling wordt een uitwendige complexe bestraling verstaan met minstens 6 Gy per fractie.".
Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 16 april 2020.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK


Beste arts,

In bijlage vindt u de presentatie van de desk research (achtergrondinfo) en het “eindverslag radiotherapie fase 1” voor de herziening van de nomenclatuur van radiotherapie.

Het is de bedoeling om in de eerste fase (fase 1A) voor elke discipline inzicht te krijgen in de huidige situatie en na te gaan wat de gebreken en sterktes zijn van de huidige nomenclatuur.

Deze informatie is terug te vinden in de PowerPoint presentatie “desk research” en dient als achtergrondinformatie om een antwoord te kunnen bieden op volgende vragen:

  • Is er nood aan een nieuwe classificatie of een herstructurering?
  • Volgens welke algemene principes moet de toekomstige nomenclatuur geformuleerd worden en moet radiotherapie gefinancierd worden?
  • Maakt de huidige codificatie het mogelijk om het echte werk van de gespecialiseerde arts te isoleren en te honoreren? Hoe kan een nomenclatuur opgesteld worden die dit medische werk beter kan benadrukken en waarbij de overige kosten vergoed worden a.d.h.v. een andere methode?
  • Is het nodig om sommige activiteiten (management, coördinatie, …) die niet gekoppeld zijn aan een specifieke handeling of actie te financieren?
  • Wat wordt de aanpak om dit concreet te maken (methodologie volgende fases)?

Zoals reeds vermeld in de vorige mail zal door de maatregelen tegen COVID-19 de werkgroep voor radiotherapie - oncologie niet kunnen doorgaan op maandag 20 april 2020.

Van zodra er meer duidelijkheid is, zal bekeken worden hoe het vervolg te plannen en wordt u op de hoogte gebracht.

Om de werkgroep goed te kunnen voorbereiden vragen wij om het eindverslag (Word doc) grondig door te nemen en uw feedback naar ons door te sturen.

Graag geven we mee dat we geen feedback verwachten over de deskresearch (PowerPoint) dat u ter info wordt meegestuurd.

Omdat de groep van experten voor de werkgroep groot is, en er vaak meerdere artsen opgegeven zijn binnen 1 organisatie, vragen wij om jullie opmerkingen te bundelen per organisatie en dit door te sturen naar siel.vanrenterghem@mobius.eu .

Indien mogelijk, gelieve de opmerkingen rechtstreeks in het document te noteren met “wijzigingen bijhouden” of “track changes”. Gelieve de opmerkingen door te sturen voor 31 mei. Indien deze deadline niet haalbaar is voor u, aarzel dan niet om ons dit te laten weten.

Met vriendelijke groeten, Siel Van Renterghem - +32477573005

 

 

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0