Verslag overleg RIZIV-syndicaten op 21 maart 2020

ASGB-BERICHT 2020.049
coronascrabble

 

Zaterdagmorgen 21 maart 2020 vond voor de eerste maal in de geschiedenis een vergadering op afstand plaats via teleconferentie tussen het RIZIV en vertegenwoordigers van de drie artsensyndicaten.

De bedoeling was om snel een aantal concrete beslissingen te nemen en voorstellen te doen, die te maken hebben met allerlei praktische regelingen, die nodig zijn bij de aanpak van de coronacrisis.

Over de triagecentra publiceerde het RIZIV inmiddels een bericht op de eigen website.

De volgende punten kwamen tijdens het overleg aan bod:

 

  1.  Uitoefening ambulante praktijk.

De richtlijnen werden hierover gepubliceerd door Sciensano (zie ASGB-bericht 2020.048 van 21 maart 2020). Er werd aangedrongen op klare, maar ook afdwingbare regels, zo goed mogelijk juridisch verankerd. Hierover moeten de juridische diensten van het RIZIV en de FOD Volksgezondheid voorstellen overmaken aan de politieke overheid in de loop van maandag 23 maart 2020.

commentaar: Wij hebben erop aangedrongen goed te bekijken hoe men kan formuleren dat noodzakelijke zorg aan bepaalde chronische patiënten wel kan plaats vinden, als deze maatregelen nog weken gaan duren.

 

 2.  Financiering van de activiteiten in de triagecentra.

(Voor alle duidelijkheid: dit zijn centra, die nu uit de grond worden gestampt door huisartsenkringen, meestal in samenwerking met één of meer ziekenhuizen. Hier worden patiënten naartoe gestuurd, die mogelijk besmet zijn met Covid-19, en waarvan men meent, na een eerste telefonische triage, dat een lichamelijk onderzoek noodzakelijk is. Dat lichamelijk onderzoek kan in zo’n triagecentrum plaatsvinden in veilige omstandigheden, zowel voor de arts als voor de patiënt. Dit is belangrijk zolang er niet overal voor iedereen voldoende beschermingsmateriaal voorhanden is. Het heeft bovendien als doel de huisartsen in staat te stellen de continuïteit van zorg  te verzekeren in hun eigen praktijk met telefonische triage, voor patiënten met andere acute pathologie en chronische pathologie, die niet kan wachten. Het kan er ook voor zorgen dat patiënten niet te snel op de spoed van de ziekenhuizen terechtkomen).

Het RIZIV stelt voor om in de triagecentra de artsen te honoreren aan de hand van een code met een identieke vergoeding voor huisartsen en specialisten.

De facturatie zal op een eenvoudige wijze gebeuren: de centra maken per week een verzamelstaat op. Hierin worden volgende elementen voorzien: datum, identificatie patiënt (geboortedatum en/of INSZ nummer), identificatie arts. Het RIZIV stelt hiervoor maandag een model voor. De verzamelstaten worden overgemaakt naar één centraal adres.Voor de coördinatieactiviteit zal een forfaitair honorarium per dag  of dagdeel worden vastgesteld. De triagecentra delen mee welke arts of artsen voor de coördinatie hebben ingestaan.

Deze regeling wordt opgestart vanaf maandag 23 maart 2020 om 8 uur.

Het RIZIV verzamelt zo snel mogelijk de contactgegevens van alle triagecentra.

commentaar: het ASGB/kartel heeft  er ook op aangedrongen dat zo snel mogelijk duidelijk wordt hoe administratief en verpleegkundig personeel in een triagecentrum wordt vergoed. Dit is zeker belangrijk voor huisartsenkringen die nog niet werken met een huisartsenwachtpost.

 

 3.  Ziekenvervoer

Bij de gemeenschappen zal worden aangedrongen om de nodige initiatieven te nemen die toelaten noodzakelijke huisbezoeken te verrichten en patiëntenvervoer naar triagecentra of ziekenhuizen te verzekeren. Dit vervoer kan enkel worden aangeroepen op vraag van een arts na triage. Timing: maandag 20/03/2020.

commentaar: het ASGB/kartel heeft aangedrongen op deze maatregel, omdat het aantal huisbezoeken aan mogelijk besmette patiënten sterk kan gereduceerd worden als men de patiënten kan vervoeren, die waarschijnlijk niet ziek genoeg zijn om gehospitaliseerd te worden en die absoluut de mogelijkheid niet hebben om zelf naar een triagepunt te komen. Dit geldt zeker voor kringen waar nog geen huisartsenwachtpost actief is.

 

  4.  Opvang na hospitalisatie

Op korte termijn zullen ook maatregelen moeten worden getroffen om patiënten op te vangen na hospitalisatie, maar waarvoor medische opvolging en toezicht noodzakelijk is. Het RIZIV bereidt een voorstel voor dat met de organisaties van artsen wordt afgestemd. Timing: eerste helft volgende week.

commentaar: net zoals voor de triagecentra is het belangrijk dat qua vergoeding maximale flexibiliteit wordt ingebouwd, zodat artsen van alle disciplines kunnen worden ingezet op de plaatsen waar dat het meest noodzakelijk is.

 

  5.  Medische attesten en  attesten arbeidsongeschiktheid

Het attest arbeidsongeschiktheid met het oog op het bekomen van een ziekte-uitkering (voor de mutualiteit) werd reeds vereenvoudigd, en dit model is al opgenomen in alle softwarepakketten. Wat betreft de attesten voor de werkgever dringt een maximale vereenvoudiging zich op: één attest, ongeacht de werkgever of de sector van tewerkstelling. De attesten moeten per e-mail door de arts kunnen worden overgemaakt, zonder formele handtekening. Timing: het RIZIV meldt dat maandag 23/03 een vergadering met de FOD Werkgelegenheid en de RVA is voorzien. Ook Medex zal hierop worden uitgenodigd. 

commentaar: het ASGB/kartel heeft gevraagd om de vernieuwingsperiode voor lopende zorgtrajectcontracten automatisch met 6 tot 12 maanden te verlengen.

 

  6.  Overbruggingsvergoeding zelfstandigen (‘wet Ducarme’)

Het RIZIV deelt mee dat hierover een overleg met RSVZ/INASTI is gepland.

commentaar: het wordt natuurlijk zeer moeilijk het werk van artsen in allerlei verschillende situaties hieraan te aligneren, want in de wet is sprake van volledige sluiting, sluiting aan 50%, enz.

 

  7.  Financiële injectie ziekenhuizen

Door de regering werd beslist om een extra bedrag van 1 miljard euro toe te kennen aan de algemene en universitaire ziekenhuizen. Dit bedrag zal voor 15 april aan de ziekenhuizen worden gestort. Dit bedrag is bestemd voor de financiering van de ziekenhuisactiviteit (ambulante en gehospitaliseerde patiënten) met inbegrip van de honorering van artsen. De FOD Volksgezondheid en het RIZIV werken een voorstel uit, dat in een gemengde werkgroep Federale Raad Ziekenhuis Voorzieningen-Medicomut zal worden besproken op korte termijn (begin april). Bedoeling hierbij is tot een eenvormige regeling in de ziekenhuizen te komen. De artsenorganisaties dringen er op aan dat de assistenten in opleiding niet in de kou blijven staan.

commentaar: het ASGB/kartel heeft aangedrongen op een uniforme billijke vergoeding van de ASO’s per wachtbeurt. Meer dan ooit zullen kritieke diensten op hen een beroep moeten doen. Ook moet worden bekeken hoe HAIO’s vergoed kunnen worden als zij meer wachten presteren dan oorspronkelijk was voorzien.

 

  8.  Elektronische voorschriften geneesmiddelen en bewijsstukken

Samen met de apothekers en artsenorganisaties zal in de loop van volgende week een vereenvoudigde procedure worden uitgewerkt.

commentaar: hoewel in samenspraak met de apothekers al een vereenvoudigde procedure werd afgesproken (zie ASGB-bericht 2020.046 van 20 maart 2020), moet deze nog officieel worden vastgelegd.

 

  9.  Televerstrekkingen

Het RIZIV organiseert maandag 23/03/20 een overleg met de organisaties van psychiaters om na te gaan hoe en onder welke voorwaarden televerstrekkingen kunnen worden georganiseerd en desgevallend vergoed.

 

10.  Verplichte inzet en opvordering van artsen

Het is wenselijk om ter zake het juridisch kader snel op punt te stellen, temeer dat vastgesteld wordt dat sommige zorgverstrekkers zich beroepen op ‘privileges’ (i.v.m. de wacht) of zich onttrekken aan de solidariteit. Kringen, wachtdiensten en artsenorganisaties hebben ter zake geen afdwingbare instrumenten.

 

 11.  Beschermend materiaal

Er wordt nogmaals beklemtoond dat voldoende adequaat beschermend materiaal moet kunnen ter beschikking gesteld worden. Bovendien moet ook dringend ingegrepen worden op de prijsevolutie.

 

  12.  Beschikbaarheid geneesmiddelen

Het FAGG heeft een lijst van 44 geneesmiddelen opgesteld waarvan de beschikbaarheid moet worden gegarandeerd. Het zijn geneesmiddelen waar alle Europese landen een grote vraag naar hebben. Dit leidt tot prijscompetitie. Aangedrongen wordt op het snel nemen van maatregelen met betrekking tot het beperken van de uitvoer, het aanleggen van een strategische voorraad en het invoeren van een prijsstop.

 

 

ASGB-BERICHT

2020.217

Op 16 december 2020 werd door de medicomut een akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 afgesloten. Een akkoord van één jaar, afgesloten in een bijzonder jaar onder bijzondere omstandigheden: via teleconferentie en met een budget, dat niet veel speelruimte liet. Met een index van 1,01 % was er niet veel indexmassa. Maar aan de andere kant heeft de Covid-pandemie nog eens duidelijk een aantal pijnpunten in ons gezondheidssysteem blootgelegd en spreekt uit dit akkoord de wil om daar versneld naar oplossingen te zoeken.

0
ASGB-BERICHT

2020.209

Minister Vandenbroucke legde onlangs in een tv-debat de herijking en hervorming van de nomenclatuur opnieuw op tafel. Het dossier zit al jaren muurvast, terwijl de geesten nu stilaan wat gerijpt zijn. De minister kan dan ook rekenen op ASGB/Kartel om het debat te heropenen. Echter niet met een blanco cheque. Want we zeggen nu al dat dit dient te kaderen in een grondige hervorming waarbij ook de onderfinanciering van de ziekenhuizen en het bestuursmodel mee op tafel moet komen.

1
ASGB-BERICHT

2021.012

 

Op 18 januari 2021 is een wetswijziging in het Staatsblad gepubliceerd die de Ziekenhuiswet aanvult, en meer bepaald het hoofdstuk ‘Financiering van de werkingskosten’.

Enerzijds wordt met “de opname van een patiënt die besmet is met het SARS-coV-2 virus of van wie vermoed wordt dat hij daarmee besmet is” een vijfde situatie toegevoegd aan de lijst van situaties waarin het verboden is om ereloonsupplementen te vragen in een eenpersoonskamer.

De andere vier waren al:

0