Verklaring van arbeidsongeschiktheid

ASGB-BERICHT 2020.040
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 14/2/2020 verscheen een verordening i.v.m. verklaring van arbeidsongeschiktheid.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

18 DECEMBER 2019. - Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering;
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 80, § 1, 5° ;
Gelet op de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
Na erover beraadslaagd te hebben tijdens zijn zitting van 18 december 2019,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 2 van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, gewijzigd bij de verordeningen van 20 juni 2001, 17 oktober 2001 en 28 november 2018, wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Voor de toepassing van de vorige leden wordt het uiterlijk op de laatste dag van de toepasselijke termijn ondertekende geneeskundig getuigschrift of de door het werkloosheidsbureau uitgereikte kennisgeving van arbeidsongeschiktheid geacht tijdig via de post aan de adviserend arts te zijn verzonden als de poststempel uiterlijk de vijfde werkdag na het verstrijken van de toepasselijke termijn is aangebracht.".
Art. 2. Artikel 4, § 2 van dezelfde verordening wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Voor de toepassing van het vorige lid wordt het uiterlijk op de laatste dag van de toepasselijke termijn ondertekende geneeskundig getuigschrift of de door het werkloosheidsbureau uitgereikte kennisgeving van arbeidsongeschiktheid geacht tijdig via de post aan de adviserend arts te zijn verzonden als de poststempel uiterlijk de vijfde werkdag na het verstrijken van de toepasselijke termijn is aangebracht.".
Art. 3. In artikel 5 van dezelfde verordening, gewijzigd bij de verordeningen van 15 september 2004 en 28 november 2018, wordt tussen het eerste en het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:
"Voor de toepassing van het vorige lid wordt de uiterlijk op de eerste dag van de ongeschiktheid ondertekende "verklaring van arbeidsongeschiktheid" of het uiterlijk op de eerste dag van de ongeschiktheid ondertekende geneeskundig getuigschrift geacht tijdig via de post aan de adviserend arts te zijn verzonden als de poststempel uiterlijk de vijfde werkdag na de eerste dag van de ongeschiktheid is aangebracht.".
Art. 4. In artikel 9 van dezelfde verordening, vervangen bij de verordening van 20 juni 2001 en gewijzigd bij de verordeningen van 19 september 2001, 17 oktober 2001 en 28 november 2018, worden het eerste en het tweede lid vervangen als volgt:
"Wanneer de gerechtigde de in de artikelen 2, 4, § 2, en 5, bepaalde formaliteiten niet tijdig heeft vervuld en onverminderd de andere voorwaarden tot vergoeding, kan hij aanspraak maken op volledige uitkeringen:
a) vanaf de vierde werkdag voorafgaandelijk de dag van toezending van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, van de verklaring van arbeidsongeschiktheid of van de kennisgeving van arbeidsongeschiktheid, of vanaf de eerste dag die volgt op de dag van ondertekening van het voormelde document indien die na de voormelde vierde werkdag ligt, waarbij de poststempel bewijskracht heeft;
b) vanaf de eerste werkdag die volgt op die waarop hij de voormelde documenten heeft afgegeven aan de adviserend arts.
Voor de periode voorafgaandelijk de in het vorige lid bedoelde periode worden de uitkeringen aan de gerechtigde of aan zijn vertegenwoordiger uitbetaald, na een vermindering van 10 procent die op het dagbedrag van de uitkeringen verschuldigd voor die periode wordt toegepast.".
Art. 5. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2020 en is van toepassing op de documenten bedoeld in de artikelen 2 en 5 van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, § 1, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 waarop de poststempel ten vroegste vanaf deze datum is aangebracht.
De Voorzitter,
I. VAN DAMME
De Leidend ambtenaar,
F. PERL

ASGB-BERICHT

2020.061

 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.

Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem verder doen toenemen.

0
ASGB-BERICHT

2020.057

Vandaag publiceerde het RIZIV een aantal maatregelen waardoor verschillende zorgverleners zonder fysiek contact zorg kunnen verlenen aan hun patiënten, deze diensten kunnen factureren aan de ziekteverzekering en patiënten kunnen terugbetaald worden. Vertegenwoordigers van het ASGB/kartel namen deel aan het overleg voor het uitwerken van deze maatregelen.

Hiermee worden de regels vastgelegd voor de videocommunicatie tijdens de Coronacrisis.

0
ASGB-BERICHT

2020.063

De CRA's staan onder grote druk tijdens de coronacrisis. Daarom stuurden wij onderstaande brief aan minister Beke om hem te verzoeken hiervoor een premie te voorzien.

 

Kontich, 7 april 2020

Aan de heer Wouter BEKE, Vlaams Minister van Welzijn, Gezondheid en Armoedebestrijding

Aan de heer Dirk DE WOLF, Administrateur - Generaal

 

Mijnheer de Minister

Mijnheer de Administrateur - Generaal

We danken u voor de talrijke inspanningen die u reeds geleverd heeft voor de ondersteuning van de zorgsector in deze uitzonderlijke crisistijd.

0