Toelage artsensyndicaten

ASGB-BERICHT 2020.012
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de toelage aan de representatieve artsensyndicaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 36nonies, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren;
Gelet op het artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat artikel 36nonies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 bepaalt dat de Koning het bedrag van de financiële tegemoetkoming voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen bepaalt die door artikel 211 van de voornoemde gecoördineerde wet worden beoogd; dat volgens artikel 3, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren, dit bedrag wordt vastgelegd tot 2018; dat het noodzakelijk is dat dit bedrag, zo snel mogelijk, ter beschikking wordt gesteld van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen voor het werk dat zij binnen de instanties van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering in 2019 hebben geleverd, dat het derhalve absoluut noodzakelijk is dat artikel 5, § 1, van het bovenbedoelde koninklijk besluit, dat de manier bepaalt waarop het toegekende jaarlijkse bedrag wordt betaald, zo snel mogelijk in werking treedt, zodat dit besluit, dat het bedrag voor het jaar 2019 bepaalt, zo snel mogelijk moet genomen en gepubliceerd worden;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 3 van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de geneesheren, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 april 2008, 11 juni 2011 en 12 november 2017, wordt aangevuld met een paragraaf 4, luidende:
« § 4. Voor het jaar 2019 is het jaarbedrag van de tegemoetkoming voor iedere representatieve beroepsorganisatie gelijk aan het jaarbedrag van 2018. ».
Art. 2. In artikel 5, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 april 2008, 11 juni 2011 en 12 november 2017, wordt de bepaling onder 1° aangevuld met de woorden « en wat 2019 betreft, in de dertig dagen die volgen op de inwerkingtredingsdatum van het bedrag bedoeld in artikel 3, § 4; ».
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 11 december 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0