Berekening forfaitaire honoraria klinische biologie

ASGB-BERICHT 2020.010
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de berekeningswijze van de forfaitaire honoraria klinische biologie per verpleegdag.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

17 DECEMBER 2019. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitere honoraria inzake klinische biologie

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 57, § 2, tweede lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997 en bij de wetten van 24 december 1999, 23 december 2009 en 11 augustus 2017;
Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie;
Gelet op het voorstel van de Nationale Commissie geneesheren-ziekenfondsen van 13 november 2017;
Gelet op het advies uitgebracht door het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 4 december 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 augustus 2019;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 9 oktober 2019;
Gelet op het advies 66.654/2 van de Raad van State, gegeven op 18 november 2019, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;
Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In de bijlage van het koninklijk besluit van 12 november 2008 tot uitvoering van artikel 57, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, betreffende de berekeningsregels voor de per verpleegdag betaalde forfaitaire honoraria inzake klinische biologie worden de volgende wijzigingen aangebracht :
In het punt 3. "Berekening van de begroting van het ziekenhuis" worden volgende wijzigingen aangebracht :
1° het woord "ICD-9-CM " wordt vervangen door "ICD-10-BE;
2° de opsomming beginnende met de woorden "140 t.e.m. 149" en eindigend met het woord "chemotherapy" wordt vervangen door de volgende opsomming : "
- C00-C14 : malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx
- C15-C26 : malignant neoplasms of digestive organs
- C30-C39 : malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs
- C40-C41 : malignant neoplasms of bone and articular cartilage
- C43-C44 : melanoma and other malignant neoplasms of skin
- C45-C49 : malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue
- C50 : malignant neoplasms of breast
- C51-C58 : malignant neoplasms of female genital organs
- C60-C63 : malignant neoplasms of male genital organs
- C64-C68 : malignant neoplasms of urinary tract
- C69-C72 : malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system
- C73-C75 : malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands
- C76-C80 : malignant neoplasms of ill-defined, other secondary and unspecified sites
- C81-C96 : malignant neoplasms of lymphoid, hematopoietic and related tissue
- H47.42 : disorders of optic chiasm in (due to) neoplasm
- H47.52 : disorders of visual pathways in (due to) neoplasm
- H47.63 : disorders of visual cortex in (due to) neoplasm
- M31.2 : lethal midline granuloma
- C4A : merkel cell carcinoma
- C7A : malignant neuroendocrine tumors
- C7B : secondary neuroendocrine tumors
- D00-D09 : in situ neoplasms
- D37-D48 : neoplasms of uncertain behavior, polycythemia vera and myelodysplastic syndromes
- D49 : neoplasms of unspecified behavior
- E34.0 : carcinoid syndrome
- T45.1 : poisoning by, adverse effect of and underdosing of antineoplastic and immunosuppressive drugs
- Z51.0 : encounter for antineoplastic radiation therapy
- Z51.11 : encounter for antineoplastic chemotherapy
- Z51.12 : encounter for antineoplastic immunotherapy".
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2018.
Art. 3. De Minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 17 december 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0