Rizivpremie gepensioneerden, bis

ASGB-BERICHT 2019.127
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

In ons ledenbericht ASGB.2019.120 hebben we de procedure uitgelegd volgens dewelke gepensioneerde artsen vooralsnog de Rizivpremie voor geconventioneerden kunnen aanvragen. De formulering zoals ze op de website van het Riziv staat is echter onvolledig. 

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen genieten, moet u aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

U moet tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:

-  hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit

-  hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld.

U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn, behalve voor het jaar waarin we uw 1e RIZIV-nummer toekennen.

U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) gedurende    het hele jaar effectief uitgeoefend hebben. De ‘niet-effectieve perioden’ en alle uitzonderingen op de voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit zijn reglementair bepaald (art. 1).

U moet een minimale activiteitsdrempel bereiken. We gaan dit na aan de hand van uw activiteitsprofielgegevens voor het jaar x-2 (=referentiejaar, x is het toepassingsjaar).

 

In het KB van 24/9/2019 staat in art. 2, 1°: “…, met dien verstande dat de voorwaarde van daadwerkelijke uitoefening van de beroepsactiviteit gedurende het gehele kalenderjaar vervalt voor het dienstjaar waarin de zorgverlener zijn professionele activiteit definitief stopt, onverminderd enige voorwaarden opgelegd inzake drempelactiviteit”.

Zo staat het ook op het aanvraagformulier -waarvan we nogmaals kopie toevoegen.

In het ASGB-bericht 2019.120 werd deze verduidelijking inmiddels ook toegevoegd. 

U voldoet aan de voorwaarden van toepassing voor de sociale voordelen. Dit betekent in het bijzonder dat u gedurende het volledige premiejaar (of desgevallend tot op het moment in het premiejaar waarop u uw activiteit volledig hebt stopgezet):

-       actief was in het kader van de verplichte ziekteverzekering en voldeed aan de voorwaarden inzake activiteitsdrempel

-       volledig of gedeeltelijk geconventioneerd was;

Een en ander laat u dus wel degelijk toe om de premie aan te vragen voor het ev. onvolledige jaar waarin u uw activiteit gestopt hebt, weliswaar op voorwaarde dat u de drempelactiviteit bereikt hebt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT

2020.017

 

Geachte collega

Heden verscheen het nationaal akkoord 2020 in het BS.

Uw eventuele gehele of gedeeltelijke weigering moet u uiterlijk op 28/2/2020 betekenen via de MyRiziv applicatie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0
ASGB-BERICHT

2020.028

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 verscheen een interpretatieregel i.v.m. beeldvorming oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0
ASGB-BERICHT

2020.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/02/2020 wordt interpretatieregel 19 van artikel 2 retrograad geschrapt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

0