Rizivpremie gepensioneerden, bis

ASGB-BERICHT 2019.127
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

In ons ledenbericht ASGB.2019.120 hebben we de procedure uitgelegd volgens dewelke gepensioneerde artsen vooralsnog de Rizivpremie voor geconventioneerden kunnen aanvragen. De formulering zoals ze op de website van het Riziv staat is echter onvolledig. 

Wat zijn de voorwaarden?

Om het sociaal voordeel of het conventievoordeel na pensioenopname te kunnen genieten, moet u aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

U moet tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen toegetreden zijn:

-  hetzij voor de uitoefening van uw volledige beroepsactiviteit

-  hetzij onder de voorwaarden van tijd en plaats die u aan ons hebt meegedeeld.

U moet voor het hele jaar tot het akkoord toegetreden zijn, behalve voor het jaar waarin we uw 1e RIZIV-nummer toekennen.

U moet uw activiteit in het kader van de wet betreffende de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) gedurende    het hele jaar effectief uitgeoefend hebben. De ‘niet-effectieve perioden’ en alle uitzonderingen op de voorwaarde van effectieve uitoefening van de activiteit zijn reglementair bepaald (art. 1).

U moet een minimale activiteitsdrempel bereiken. We gaan dit na aan de hand van uw activiteitsprofielgegevens voor het jaar x-2 (=referentiejaar, x is het toepassingsjaar).

 

In het KB van 24/9/2019 staat in art. 2, 1°: “…, met dien verstande dat de voorwaarde van daadwerkelijke uitoefening van de beroepsactiviteit gedurende het gehele kalenderjaar vervalt voor het dienstjaar waarin de zorgverlener zijn professionele activiteit definitief stopt, onverminderd enige voorwaarden opgelegd inzake drempelactiviteit”.

Zo staat het ook op het aanvraagformulier -waarvan we nogmaals kopie toevoegen.

In het ASGB-bericht 2019.120 werd deze verduidelijking inmiddels ook toegevoegd. 

U voldoet aan de voorwaarden van toepassing voor de sociale voordelen. Dit betekent in het bijzonder dat u gedurende het volledige premiejaar (of desgevallend tot op het moment in het premiejaar waarop u uw activiteit volledig hebt stopgezet):

-       actief was in het kader van de verplichte ziekteverzekering en voldeed aan de voorwaarden inzake activiteitsdrempel

-       volledig of gedeeltelijk geconventioneerd was;

Een en ander laat u dus wel degelijk toe om de premie aan te vragen voor het ev. onvolledige jaar waarin u uw activiteit gestopt hebt, weliswaar op voorwaarde dat u de drempelactiviteit bereikt hebt.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2019.120
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 21/10/2019 verscheen eindelijk het KB i.v.m. het aanvragen van het sociaal statuut.

Ook de activiteitsdrempels en de assimilaties zijn toegevoegd.

Deze drempels gelden niet wanneer u minder dan 5 jaar actief bent of wanneer u ASO of HAIO bent.

Bijgevoegd vindt u de volledige procedure zoals die door het Riziv gepubliceerd werd, evenals de aanvraagformulieren.

ASGB-BERICHT 2019.130
Icoon thema telematica

 

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2020 wordt de eHealthMonitor gelanceerd.

Dit is uw kans om te laten weten wat u denkt over de beschikbaarheid, het gebruik en uw verwachtingen van de Health-toepassingen.

Ga via deze link naar het onderzoek.

Hopelijk wordt met de uitkomsten van dit onderzoek rekening gehouden bij de toekomstige verdere ontwikkeling van eHealth.

ASGB-BERICHT 2019.129
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een ASGB-brief aan het Riziv i.v.m. het sociaal statuut van de collega’s hematologen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur