Peer-reviewed tijdschriften en implantaten

ASGB-BERICHT 2019.100
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 29/8/2019 verscheen een interpretatieregel i.v.m. de definitie van peer-reviewed tijdschriften.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen
Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 16 mei 2019, en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, heeft het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging op 15 juli 2019 de hiernagaande interpretatieregel gewijzigd:
Interpretatieregel betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen:
INTERPRETATIEREGEL 5
VRAAG
In de Lijst wordt verwezen naar "internationaal peer-reviewed tijdschrift" of "peer-reviewed journal". Aan welke criteria dienen tijdschriften te voldoen om hiervoor in aanmerking te komen?
ANTWOORD
Onder "internationaal peer-reviewed tijdschrift" of "peer-reviewed journal" wordt een wetenschappelijk tijdschrift bedoeld, dat aan al de volgende criteria voldoet:
• het tijdschrift publiceert artikelen met originele resultaten van wetenschappelijk onderzoek zoals onder andere klinische studies of reviews van de wetenschappelijke literatuur.
• publicatie van de artikelen gebeurt enkel nadat ze werden beoordeeld door een panel van vakgenoten, die onafhankelijk zijn van de auteurs.
• Indien het tijdschrift reeds meer dan 3 jaar wordt gepubliceerd, dient het een `impact factor' te hebben, berekend door Thomson Reuters/Clarivate Analytics.
De interpretatieregel 5 treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
De leidend ambtenaar, De Voorzitter,
Alain GHILAIN, J. VERSTRAETEN,
Directeur-generaal a.i.

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.008

 

Sinds 1 januari 2020 is het verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven.

Slechts in enkele situaties is het toegestaan om op papier voor te schrijven.

Alle informatie hierover vindt u in de rubriek 'Hoe kunnen we u helpen' op onze website.

 

0
ASGB-BERICHT

2020.007

 

Het KCE-rapport over de materniteiten werd enkele weken geleden al aan de stakeholders voorgesteld en werd toen positief onthaald.

De studie is zeer degelijk uitgevoerd,  trekt geen besluiten die uit de gegevens niet te trekken zijn, en stelt duidelijk dat de toegankelijkheid en de keuzeuvrijheid niet in het gedrang komen.

0