Programmatie NMR-toestellen

ASGB-BERICHT 2019.085
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 24/6/2019 verscheen een protocolakkoord i.v.m. de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen.

met collegiale groeten,

het ASGB-bestuur

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

22 MEI 2019. - Protocolakkoord over de verdeling onder de deelstaten van de programmatie van 18 bijkomende NMR-toestellen voorzien in de addendum op het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische beeldvorming van 5 november 2018

Context
Door haar ondertekening van de addendum van 5 november 2018 op het protocolakkoord van 24 februari 2014 inzake de medische beeldvorming, engageerde de federale overheid zich om de programmatie van het aantal NMR-toestellen uit te breiden met 18 eenheden, en zo volledige uitvoering te geven aan het onderdeel "NMR" van het protocolakkoord van 24 februari 2014.
De erkennende overheden engageerden zich op hun beurt om gezamenlijk met de federale overheid een verdere onderverdeling van dit bijkomend aantal toestellen over de geografische gebieden overeen te komen zoals gedefinieerd in het Koninklijk besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden (meer bepaald : op het gebied van het Vlaams Gewest, op het gebied van het Waals Gewest en op het gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
Een akkoord over deze verdeling is van belang om het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 tot vaststelling van het maximum aantal toestellen voor magnetische resonantie tomografie dat uitgebaat mag worden, aan te passen. Dit besluit bepaalt naast het maximaal aantal toestellen die uitgebaat mogen worden, ook de verdeling van dat aantal over de drie gebieden.
Het protocolakkoord bepaalt ook dat er binnen het cijfer van 18 bijkomende toestellen een oplossing moet gevonden worden voor de toestellen die wel over een erkenning beschikken, maar door omstandigheden niet gevat zijn geweest binnen het bestaande programmatiecijfer.
Analyse van de huidige situatie
Begin 2014 telde ons land 109 erkende en geprogrammeerde NMR-toestellen :
• 58 in Vlaanderen
• 32 in Wallonië
• 19 in Brussel
Op vlak van het aantal NMR-toestellen per 100.000 inwoners waren er in ons land grote regionale verschillen.
Met de vorige uitbreiding van de NMR-programmatie werd gepoogd om de verschillen te verkleinen. Hiertoe werd, in samenspraak met experten uit BELMIP, een methodiek uitgewerkt waarbij de ratio van het aantal NMR-toestellen per 100.000 inwoners per regio werd bepaald. Volgens deze methodiek werd in 2014 de NMR-programmatie uitgebreid met 12 bijkomende NMR-toestellen : 7 in Vlaanderen en 5 in Wallonië.
De NMR-uitbreiding had volgende impact op de ratio aantal MR-toestellen per 100.000 inwoners (met bevolkingscijfers op 01/01/2011) :
- voor Vlaanderen ging de ratio van 0,92 naar 1,03
- voor Wallonië (met inbegrip van de Duitstalige Gemeenschap) ging de ratio van 0,91 naar 1,05
- voor Brussel bleef de ratio op 1,31 (inclusief aantrekking uit het hinterland van 30%)
Ons land telt bijgevolg op heden 121 erkende en geprogrammeerde NMR-toestellen :
• 65 in Vlaanderen
• 37 in Wallonië
• 19 in Brussel
Het aantal NMR-toestellen per 100.000 inwoners op basis van de bevolkingsaantallen op 01/01/2018 bereikt nu :
• 0,99 in Vlaanderen
• 1,02 in Wallonië
• 1,22 in Brussel (inclusief aantrekking uit het hinterland van 30%)
Verdeling van de 18 bijkomende NMR-toestellen
Het is belangrijk dat een objectieve, maar bovendien gemakkelijk berekenbare parameter wordt gehanteerd om tot een correcte en snelle verdeling te komen. De methodiek die in het kader van het protocolakkoord van 24 februari 2014 werd gebruikt, lijkt nog steeds valabel. Door een correcte spreiding van de NMR-toestellen over de deelgebieden versterken we de toegankelijkheid voor de patiënt.
De uitbreiding van de NMR-programmatie geeft dus de gelegenheid om de ratio's van aantal NMR-toestellen per 100.000 inwoners dichter naar elkaar toe te brengen.
De leden van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid gaan akkoord met de volgende verdeling :
• 9 extra toestellen voor het gebied van het Vlaams Gewest
• 7 extra toestellen voor het gebied van het Waals Gewest
• 2 extra toestellen voor het gebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wanneer meerdere entiteiten bevoegd zijn op een bepaald grondgebied, moet in voorkomend geval een overeenkomst worden gesloten tussen de betrokken entiteiten voor de verdeling van de toestellen onder hen.
Deze bijkomende verdeling brengt het aantal NMR-toestellen per regio en per 100.000 inwoners op :
• 74 NMR in Vlaanderen - 1,13/100.000 inw.
• 44 NMR in Wallonië - 1,21/100.000 inw.
• 21 NMR in Brussel - 1,35/100.000 inw. (inclusief aantrekking uit het hinterland van 30%)
Alle overheden komen ook overeen om transparant de genomen stappen binnen een lopende erkenningsprocedure mede te delen aan andere betrokken overheden. Het moet de bedoeling zijn om het ontstaan van nieuwe probleemdossiers die mogelijk leiden tot gerechtelijke procedures, te vermijden.
Toestellen die erkend worden bovenop de hierboven vastgestelde programmatiecijfers per regio en/of voor het Rijk, zullen het voorwerp uitmaken van gerechtelijke stappen door de federale overheid om de programmatie te laten respecteren. De betrokken toestellen zullen niet in aanmerking komen voor een facturatienummer.
Na ondertekening van het huidige protocol engageert de federale overheid zich om alle noodzakelijke procedurele stappen te nemen om het KB van 25 april 2014 aan te passen en dit binnen de kortst mogelijke termijnen.
Zo engageert zij zich om de programmatie van de diensten uit te breiden zodat ook toestellen kunnen toegekend worden aan ziekenhuizen die nog geen NMR-toestel beschikken.
De betrokken overheden verbinden zich ertoe de situatie na de indienststelling van deze 18 extra toestellen te analyseren en, indien nodig, na te denken over een bijkomende aanbod
Aldus gesloten te Brussel op 22 mei 2019.
Voor de Federale Staat :
M. DE BLOCK,
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie
Voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest :
J. VANDEURZEN,
Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Pour la Région Wallonne :
A. GREOLI,
Vice-Présidente, Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
Pour la Communauté française :
R. DEMOTTE,
Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad :
D. GOSUIN,
Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la Santé, les Finances, le Budget, la Fonction publique, le Patrimoine et les Relations extérieures
G. VANHENGEL,
Lid van het Verenigd college, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, de Financiën, de Begroting, het Openbaar Ambt, het Patrimonium en de Externe Betrekkingen
Voor het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :
C. JODOGNE,
Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétente pour la Politique de Santé
Für die Deutschsprachige Gemeinschaft:
A. ANTONIADIS,
Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Familie, Gesundheit und Soziales

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0