Operatieve hulp bij borstrecontstructie

ASGB-BERICHT 2019.072
Icoon thema staatsblad

Geachte collega

In het BS van 6/6/2019 verscheen een KB i.v.m. de nomenclatuur voor borstreconstructie.

Het niet-bedoelde verbod op het aanrekenen van assistentie wordt hierbij opgeheven.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

8 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, c), II, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, de artikelen 53, § 1, eerste lid, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 10 april 2014, 73, § 1/1, ingevoegd bij de wet van 10 april 2014, en 218, § 2, vervangen bij de wet van 7 februari 2014;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op artikel 15 van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg;
Gezien de hoogdringendheid;
Overwegende dat het koninklijk besluit van 25 januari 2019 tot wijziging van het artikel 14, c), II, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen voorziet dat de honoraria voor de verstrekkingen betreffende de borstreconstructie de operatieve hulp dekken;
Overwegende dat deze maatregel die het gevolg is van een materiële fout, een ernstig nadeel berokkent aan de artsen-specialisten in de plastische heelkunde en aan hun patiënten;
Overwegende dat het voornoemde koninklijk besluit inwerking is getreden op 1 april 2019, zodat voorliggend besluit zo spoedig mogelijk moet worden gepubliceerd;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 14, c), II, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 januari 2019, worden de woorden "en de operatieve hulp" telkens opgeheven.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2019.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 8 mei 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT 2019.096

 

Geachte collega

Ter herinnering:

De aanvraagperiode voor het sociaal statuut voor het jaar 2019 is uitzonderlijk verlengd van 30 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019. De artsen die geheel of gedeeltelijk tot het akkoord artsenziekenfondsen van 02.02.2018 zijn toegetreden dienen, om het sociaal statuut 2019 te genieten, dus vóór 31 augustus hun aanvraag daartoe terug te sturen.

ASGB-BERICHT 2019.095
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 9/8/2019 verscheen een KB i.v.m. het rekeningstelsel en de jaarrekening van de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

29 JULI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 augustus 1987 tot bepaling van de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel voor de ziekenhuizen

ASGB-BERICHT 2019.094
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 12/7/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor echografische cardiale stresstest die voorbehouden wordt aan cardiologen en pediaters.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID