Implantaten neurochirurgie - BS 08-03-2019

ASGB-BERICHT 2019.048
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/4, ingevoegd bij de wet van 15 december 2013;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, artikel 178;
Gelet op het voorstel van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering geformuleerd op 22 oktober 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 19 november 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Besluit :
Artikel 1. In de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 26 oktober 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het hoofdstuk « B. Neurochirurgie », in de vergoedingsvoorwaarde B- § 11 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in het punt "6.1. Eerste implantatie", tweede lid, worden de woorden "via de adviserend geneesheer" en viertiende lid, de woorden "en aan de adviserend-geneesheer" geschrapt;
b) in het punt "6.2. Vervanging", eerste lid, worden de woorden "via de adviserend geneesheer" en derde lid, de woorden "en aan de adviserend geneesheer" geschrapt;
c) in het punt "6.3. Voortijdige vervanging", tweede lid, worden de woorden "en aan de adviserend geneesheer" geschrapt;
d) in het punt "6.4. Derogatie aan de procedure", tweede lid, worden de woorden "via de adviserend geneesheer" geschrapt;
2° in het hoofdstuk « F. Heelkunde op de thorax en cardiologie » worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) in het opschrift « F.1.8 Pericardsubstitutie », in de omschrijving van de verstrekking 159375-159386, worden de woorden « de 684714-684725 » vervangen door de woorden « de180331-180342, 180353-180364, 180375-180386180390-180401, 180412-180423 of 180434-180445 »;
b) in de vergoedingsvoorwaarde F- § 12, wordt het punt "7. Allerlei" vervangen als volgt:
« 7. Allerlei
De verstrekking 159375-159386, die wordt uitgevoerd tussen 1 augustus 2016 en 31 maart 2018, kan worden geattesteerd na plaatsen van de verstrekkingen 172793-172804, 172815-172826, 172830-172841172852-172863, 172874-172885 of 172896-172900 »;
c) in de Franse tekst, in de vergoedingsvoorwaarde F- § 24, in het punt "5.2 Andere regels", derde lid, worden de woorden "de dilatation" geschrapt;
3° in het hoofdstuk « L. Orthopedie en traumatologie » wordt het opschrift "L.2.2.1.2 Kop voor heupsteel" aangevuld met de volgende verstrekking en haar vergoedingsmodaliteiten :
"172550-172561 Kop voor heupsteel voor gebruik met acetabulaire cupula - metaal voor contact met metalen oppervlak, met een diameter groter dan of gelijk aan 36mm
 

Vergoedingscategorie: I.D.a

 

 

Nominatieve lijst: /

Vergoedingsbasis
€ 0,00

Veiligheidsgrens (%)
/

Persoonlijk aandeel (%)
0,00%

Plafond-/ maximum prijs /

Veiligheidsgrens (€)
/

Persoonlijk aandeel (€)
0,00€

 

 

Vergoedings-bedrag
€ 0,00

Vergoedingsvoorwaarde: L- § 09".

 

Art. 2. Het artikel 1, 1° van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2016.
Het artikel 1, 2°, a) van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018.
Het artikel 1, 2°, b) van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2016.
Het artikel 1, 2°, c) van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 augustus 2016.
Het artikel 1, 3° van dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2018.
Gegeven te Brussel, 13 februari 2019.
M. DE BLOC
K

ASGB-BERICHT 2019.078
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

ASGB-BERICHT 2019.077
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.076
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen