Ombudsfunctie in de ziekenhuizen

ASGB-BERICHT 2019.040

 

Geachte collega

In het BS van 7/3/2019 verscheen een Besluit i.v.m. de ombudsfunctie in de ziekenhuizen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

25 JANUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20 van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten en artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen, wat betreft het jaarverslag

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 29;
Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 10 augustus 2018;
Gelet op het verslag van de algemene vergadering van het Rekenhof, uitgebracht op 28 november 2018;
Gelet op advies 64.935/3 van de Raad van State, gegeven op 9 januari 2019, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid van de wetten op de Raad Van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,
Besluit :
Artikel 1. Artikel 20 van het koninklijk besluit van 10 juli 1990 houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 8 juli 2003, wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 20. § 1. De ombudspersoon stelt jaarlijks een verslag op over zijn werkzaamheden en maakt daarbij een opsplitsing per aangesloten instelling of dienst. Het verslag bevat ook aanbevelingen die de ombudspersoon nuttig acht en vermeldt de eventuele moeilijkheden die hij bij de uitoefening van zijn opdracht ondervindt.
De identiteit van klagers en van andere natuurlijke personen die betrokken zijn bij de afhandeling van de klacht, mag niet in het verslag worden vermeld.
§ 2. Het jaarverslag, vermeld in paragraaf 1, wordt uiterlijk 10 februari van het daaropvolgende kalenderjaar bezorgd aan:
1° het comité, vermeld in artikel 10 van dit besluit. De vertegenwoordigers die in het comité zetelen, zorgen voor de verspreiding van het jaarverslag in de instellingen en diensten die van het samenwerkingsverband deel uitmaken en die zij vertegenwoordigen;
2° de Vlaamse ombudsman, vermeld in artikel 2 van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst.
Het jaarverslag moet kunnen worden geraadpleegd door de Zorginspectie, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein.".
Art. 2. Artikel 9 van het koninklijk besluit van 8 juli 2003 houdende vaststelling van de voorwaarden waaraan de ombudsfunctie in de ziekenhuizen moet voldoen wordt vervangen door wat volgt:
"Art. 9. § 1. De ombudspersoon stelt jaarlijks een verslag op over zijn werkzaamheden. Het verslag bevat ook aanbevelingen die de ombudspersoon nuttig acht en vermeldt de eventuele moeilijkheden die hij bij de uitoefening van zijn opdracht ondervindt.
De identiteit van klagers en van andere natuurlijke personen die betrokken zijn bij de afhandeling van de klacht, mag niet in het verslag worden vermeld.
§ 2. Het jaarverslag, vermeld in paragraaf 1, wordt uiterlijk 10 februari van het daaropvolgende kalenderjaar bezorgd aan:
1° de beheerder, de hoofdgeneesheer, de directie en de medische raad van het ziekenhuis;
2° de Vlaamse ombudsman, vermeld in artikel 2 van het decreet van 7 juli 1998 houdende instelling van de Vlaamse ombudsdienst.
Het jaarverslag moet kunnen worden geraadpleegd door de Zorginspectie, vermeld in artikel 3, § 2, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein.".
Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit.
Brussel, 25 januari 2019.
De minister-president van de Vlaamse Regering,
G. BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

ASGB-BERICHT 2019.049

 

Geachte collega

In het BS van 14/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten thoracale heelkunde en cardiologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.048
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 8/3/2019 verscheen een MB i.v.m. implantaten neurochirurgie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


13 FEBRUARI 2019. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

ASGB-BERICHT 2019.047

 

Geachte collega

Tijdens een recente vergadering op het Riziv werd bijgevoegde studie over de hervorming van de nomenclatuur voorgesteld.

Ze moet een aanzet geven tot herijking van de nomenclatuur, een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt.

De tekst is vrij moeilijk leesbaar en de onmiddellijke praktische toepassing is nog niet duidelijk.

Niettemin vragen we u om ons uw kritische opmerkingen al te laten geworden zodat we die kunnen meenemen naar volgende besprekingen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur