Nomenclatuur borstplastie

ASGB-BERICHT 2019.033
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 19/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor borstplastie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

25 JANUARI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, c), II, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 20 februari 2018;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 februari 2018;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie Artsen-ziekenfondsen van 19 maart 2018;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 11 april 2018;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 16 april 2018;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 september 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 15 oktober 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 6 december 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 14, c), II, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 10 april 2016, wordt de bepaling onder 1 als volgt vervangen :
"1. Plastische heelkunde van de borstklier
A. Heelkunde in verband met misvormingen van de borstklier
251576-251580
Eénzijdige borstplastie door implantatie van een prothese of een weefselexpander . . . . . K 180
De handeling wordt uitgevoerd in geval van een tubereuze borst graad 2 of 3 (het ontbreken van borstontwikkeling in minimum 2 kwadranten).
De verstrekking dekt de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De adviserend arts heeft zijn akkoord vóór de ingreep gegeven.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een identieke verstrekking voor de andere borst.
251613-251624
Reducerende borstplastie wegens borsthypertrofie die functionele hinder veroorzaakt . . . . . K 225
De handeling wordt uitgevoerd wanneer de volgende elementen samen voorkomen :
1° ) de BMI (body mass index) van de patiënt is kleiner dan 35 kg/m2;
2° ) de chirurg verklaart zijn/haar intentie om minstens 400 gram klierweefsel per borst weg te nemen;
3° ) de afstand N-IMF (nipple - inframammary fold), vermeerderd met één cm voor een patiënt ≥ 180 cm en verminderd met één cm voor een patiënte ≤ 160 cm, bedraagt :
a) ofwel ≥ 14 cm;
b) ofwel ≥ 12 cm indien de borsthypertrofie klachten veroorzaakt.
De verstrekking wordt verleend indien de adviserend arts zijn akkoord vóór de heelkundige ingreep heeft gegeven op basis van de voormelde elementen die zijn meegedeeld via het gestandaardiseerd formulier dat het Verzekeringscomité heeft goedgekeurd. Het akkoord wordt ambtshalve verworven indien de adviserend arts zijn beslissing niet heeft meegedeeld binnen de zes weken na ontvangst van het formulier.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een identieke verstrekking voor de andere borst.
De preoperatieve foto's worden bewaard.
251635-251646
Reducerende borstplastie . . . . . K 225
De handeling wordt uitgevoerd in geval van een ernstige aangeboren heterolaterale hypoplasie.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een eenzijdige borstplastie onder het codenummer 251650-251661.
De adviserend arts heeft zijn akkoord vóór de ingreep gegeven.
251650-251661
Eénzijdige borstplastie door implantatie van een prothese of een weefselexpander . . . . . K 150
De handeling wordt uitgevoerd wanneer de volgende elementen samen voorkomen :
1° ) de lengte van de patiënt is sedert minstens 1 jaar stabiel;
2° ) de patiënt vertoont :
a) ofwel een volledige, eenzijdige of tweezijdige afwezigheid van borstweefsel die wordt aangetoond via een afwezigheid van tepel of een RX-profielopname;
b) ofwel een aplasie of een eenzijdige aangeboren hypoplasie van de borstspieren en de borst die door de beeldvorming wordt aangetoond.
De verstrekking dekt de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De adviserend arts heeft zijn akkoord vóór de ingreep gegeven.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een verstrekking verminderd met de helft voor een identieke handeling (251650-251661) of een reducerende borstplastie(251635-251646) van de andere borst.
251591-251602
Eénzijdige wegneming van een borstprothese of een borstweefselexpander . . . . . K 50
De handeling wordt uitgevoerd in geval van een gedocumenteerde complicatie die te wijten is aan het implantaat of de expander.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een identieke verstrekking voor de tweede borst.
251790-251801
Eénzijdige heelkundige correctie van een ingetrokken tepel . . . . . K 120
B. Borstreconstructie
De volgende ingrepen worden mutilerend genoemd :
a) de mastectomieën (227636-227640, 227651-227662, 227673-227684227695-227706, 227710-227721, 227894-227905);
b) de borsttumorectomieën (227732-227743, 227754-227765, 227776-227780227791-227802, 227813-227824, 227835-227846227850-227861, 227872-227883);
c) de volgende thoracale heelkundige handelingen die vóór 1 december 2008 worden verricht :
1) een ingreep volgens Urban, Halsted of Patey;
2) het verwijderen van een gezwel boven de spierfascia maar met volledige resectie van het orgaan waarin het gezwel is gelegen;
3) het verwijderen van een gezwel uit de borstklier;
4) een gedeeltelijke borsttumorectomie of mammectomie.
252593-252604
Borstreconstructie door implantatie van een borstimplantaat of een borstweefselexpander . . . . . K 150
De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, alsook de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252453-252464
Borstreconstructie door transpositiehuidlap . . . . . K 225
De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, het sluiten van de donorsite, alsook de eventuele lipostructuur, liposuctie en implantatie van een implantaat of een weefselexpander.
De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252475-252486
Borstreconstructie door middel van een gesteelde spier-huidflap die niet uit de rechte buikspier komt . . . . . K 300
De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, het sluiten van de donorsite, alsook de eventuele lipostructuur, liposuctie en implantatie van een implantaat of een weefselexpander.
De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252534-252545
Borstreconstructie door middel van een gesteelde flap van de rechte buikspier (TRAM) . . . . . K 400
De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, het sluiten van de donorsite, alsook de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252556-252560
Borstreconstructie door middel van een microchirurgische vrije flap . . . . . . . . . . K 650
De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, het sluiten van de donorsite, alsook de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252571-252582
Borstreconstructie door middel van een vrije perforatorflap (huid en vetweefsel) . . . . . K 750
De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking dekt de vergoeding voor de arts die de ingreep uitvoert en de operatieve hulp, het sluiten van de donorsite, alsook de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met de verstrekking voor de mutilerende ingreep.
252512-252523
Plastie van de heterolaterale borst . . . . . K 225
De verstrekking dekt de eventuele lipostructuur, liposuctie en implantatie van een implantaat of een weefselexpander.
De plastie van de heterolaterale borst volgt op een mutilerende ingreep.
De verstrekking mag integraal worden gecumuleerd met een verstrekking voor de mutilerende ingreep en een verstrekking voor de borstreconstructie (252593-252604, 252453-252464, 252475-252486252534-252545, 252556-252560, 252571-252582).
252490-252501
Reconstructie van de areola en de tepel . . . . . K 90
De reconstructie volgt op een mutilerende ingreep.
252615-252626
Tatoeage van de areolaire streek . . . . . K 36
252630-252641
Eénzijdige implantatie van een borstprothese of van een borstweefselexpander . . . . . K 150
De handeling wordt uitgevoerd in geval van een gedocumenteerde complicatie na een eerdere implantatie van een implantaat of een expander (251576-251580, 251650-251661, 252593-252604252512-252523).
De verstrekking dekt de eventuele lipostructuur en liposuctie.
De adviserend arts heeft zijn akkoord vóór de ingreep gegeven."
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 25 januari 2019.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.062
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 16/4/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor klinische biologie.

Het is de  (en onze) bedoeling om voor een reeks repetitief aangevraagde verstrekkingen klinische biologie de terugbetalingsfrequentie te beperken.

De voorschrijvers wordt met aandrang gevraagd om hiermee rekening te houden anders dreigt de patiënt de dupe te worden.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.061
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 11/4/2019 verscheen een Besluit i.v.m. het ziekenhuisnoodplan.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

VLAAMSE OVERHEID

15 FEBRUARI 2019. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan

ASGB-BERICHT 2019.060
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Een werkgroep van de TGR kreeg als opdracht om in de loop van de volgende maanden de nomenclatuur voor het MOC te actualiseren, te verbeteren waar nodig.

Graag vernamen we uw suggesties ter zake voor einde mei.

In het bijzonder wordt gevraagd hoe de huisarts beter bij het MOC en het daaropvolgende beleid kan betrokken worden. Eerdere experimenten met telecommunicatie kenden bedroevend weinig succes.

Bijgevoegd vindt u de huidige tekst van de nomenclatuur van artikel 11 en de bijhorende interpretatieregels.