Elektronische publicatie van laboresultaten*

ASGB-BERICHT 2019.006
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 27/12/2018 verscheen een verordening van het Verzekeringscomité i.v.m. de elektronische publicatie van laboresultaten.

met collegiale groeten,  het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

17 DECEMBER 2018. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Het Verzekeringscomité voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994,
Gelet op het koninklijk besluit van 19 december 2018 tot wijziging van het artikel 24, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
Gelet op het advies van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 20 februari 2018;
Gelet op het advies van de Nationale commissie Artsen-ziekenfondsen van 4 juli 2018;
Na erover te hebben beraadslaagd in haar vergadering van 17 december 2018;
Besluit :
Artikel 1. In de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 wordt een hoofdstuk XV/2 ingevoegd, luidende :
"Hoofdstuk XV/2. - Modaliteiten van publicatie van de resultaten van de analyses van de klinische biologie
Art. 32/13. Voor de elektronische vorm bedoeld in artikel 24, § 9, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, moet gebruik gemaakt worden van tekst, pdf, of xml-formaat.".
Art. 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.
Brussel, 17 december 2018.
De Leidend ambtenaar,
Alain GHILAIN Directeur-generaal a.i.
De Voorzitter,
J. VERSTRAETEN

ASGB-BERICHT 2019.12
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Op onze volgende vergadering van de raad van bestuur op 14 februari zullen we een aantal problemen in de chirurgie bespreken (nomenclatuur endoscopie, subspecialisaties, complexe chirurgie, laagvariabele zorg, assistentiehonoraria,…).

Graag nodigen we onze leden chirurgen (en andere geïnteresseerden) uit om hierbij aanwezig te zijn (om 21u).

Indien u bijkomende  agendapunten wil bespreken dan vernemen we het graag via het secretariaat.

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen a.u.b.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

ASGB-BERICHT 2019.011
Icoon vergadering/medicomut

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de samenstelling van de Commissie voor tegemoetkoming geneesmiddelen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

 

ASGB-BERICHT 2019.010
Icoon thema honorarium

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u de forfaitaire honoraria per opneming voor medische beeldvorming vanaf 1/1/2019.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur