Behandeling van wijnvlekken

ASGB-BERICHT 2018.152
Icoon thema honorarium

Geachte collega

In het BS van 17/12/2018 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor de behandeling van wijnvlekken.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

28 NOVEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 20 februari 2018;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 20 februari 2018;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 19 maart 2018;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 11 april 2018;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 16 april 2018;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 september 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 10 oktober 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 17 oktober 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 27 maart 2017, worden de volgende aanwijzingen aangebracht :
1° het opschrift dat voorafgaat aan de verstrekking 532733-532744 wordt opgeheven;
2° in de verstrekking 532733-532744,
1) wordt de omschrijving als volgt vervangen :
"Proefbehandeling van een aangeboren wijnvlek op het hoofd, in de hals of op de handen, met laser";
2) worden de volgende toepassingsregels na de verstrekking ingevoegd :
"De aangeboren wijnvlek beantwoordt aan de volgende criteria :
a) de vlek vertoont geen neiging om spontaan te verdwijnen;
b) de oppervlakte ervan (of de gecumuleerde oppervlakte van de verschillende vlekken) moet minstens 4 cm2 bedragen;
c) de vlek is gelokaliseerd op de zichtbare gedeelten van het hoofd, de hals of de handen.
De zichtbare gedeelten zijn:
a) het hoofd, met uitzondering van de behaarde hoofdhuid;
b) de hals, boven een lijn die de 2 acromions verbindt;
c) de handen, onder een lijn op 1 cm boven de processus styloïdeus ulnaris en radialis.
De verstrekking wordt maximaal tweemaal toegekend.
De eerste verstrekking wordt toegekend voor een proefbehandeling met een gepulseerde kleurstoflaser (PDL).
De verstrekking dekt de kosten voor de apparatuur, de medische handeling en het opstellen van en verslag omvattend:
a) een beschrijving van de aard, de lokalisatie en de afmetingen van de letsels;
b) recente en gedateerde kleurenfoto's van de letsels samen met een meetlat ter referentie;
c) een demonstratie met beeldmateriaal van het resultaat van de proefbehandeling.";
3° de verstrekking 532755-532766 en de toepassingsregels die erop volgen worden opgeheven;
4° paragraaf 1 wordt aangevuld als volgt :
"532873-532884
Verwijdering van de aangeboren wijnvlek(ken) op het hoofd, in de hals of op de handen, met een totale oppervlakte van ≤ 200 cm2, met laser . . . . . K 105
De verwijdering betreft de wijnvlekken die een proefbehandeling (532733-532744) rechtvaardigden en waarvoor deze behandeling werkzaam bleek. Als twee proefbehandelingen uitgevoerd werden, wordt de verwijdering van de aangeboren wijnvlekken (532873-532884) met het doeltreffendste type laser uitgevoerd.
De verstrekking dekt één behandelingsfase, meer bepaald de behandeling van het hele oppervlak van de vlekken op de zichtbare gedeelten van het hoofd, de hals of de handen. Een behandelingsfase kan, indien nodig, over verschillende zittingen worden gespreid.
De verstrekking wordt maximaal 8 keer toegekend.
De verstrekking dekt de kosten van de apparatuur en de medische handeling.
532895-532906
Verwijdering van de aangeboren wijnvlek(ken) op het hoofd, in de hals of op de handen, met een totale oppervlakte van > 200 cm2, met laser . . . . . K 175
De verwijdering betreft de wijnvlekken die een proefbehandeling (532733-532744) rechtvaardigden en waarvoor deze behandeling werkzaam bleek. Als twee proefbehandelingen uitgevoerd werden, wordt de verwijdering van de aangeboren wijnvlekken (532895-532906) met het doeltreffendste type laser uitgevoerd.
De verstrekking dekt één behandelingsfase, meer bepaald de behandeling van het hele oppervlak van de vlekken op de zichtbare gedeelten van het hoofd, de hals of de handen. Een behandelingsfase kan, indien nodig, over verschillende zittingen worden gespreid.
De verstrekking wordt maximaal 8 keer toegekend.
De verstrekking dekt de kosten van de apparatuur en de medische handeling.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 28 november 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.078
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

ASGB-BERICHT 2019.077
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.076
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen