BFM der ziekenhuizen

ASGB-BERICHT 2018.136
Icoon thema staatsblad

 

In het BS van 13/11/2018 verscheen een KB i.v.m. het BFM der ziekenhuizen.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, artikel 105, § 1, gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014 en 18 december 2016;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen;
Gelet op de adviezen van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, gegeven op 11 januari 2018, 30 januari 2018, 8 maart 2018, 26 april 2018 en 7 mei 2018;
Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 19 juli 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister voor Begroting, gegeven op 10 september 2018;
Gelet op het advies 64.305/3 van de Raad van State, gegeven op 22 oktober 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° paragraaf 1, 1°, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 juni 2007, wordt vervangen als volgt :
"1° verantwoorde bedden : het aantal bedden vastgesteld in toepassing van bijlage 3bis van dit besluit, waarbij de berekening rekening houdt met de sociale correctie-index waarvan de berekeningsregels in bijlage 3, punt 3bis;";
2° in paragraaf 3, 2°, b), b.1), a), laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 november 2012, worden de twee streepjes vervangen als volgt :
"- voor de ziekenhuizen erkend voor een functie `eerste opvang van spoedgevallen' : 3 punten;
- voor de ziekenhuizen erkend voor een functie `gespecialiseerde spoedgevallen' en/of een functie `intensieve zorgen' : 5 punten.";
3° in paragraaf 3, 2°, c), wordt het lid die aanvangt met de woorden "Om de waarde" en eindigt met de woorden "aantal verantwoorde bedden.", laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2009, vervangen als volgt :
"Om de waarde per bezet bed te bepalen wordt geen rekening gehouden met de medische prestaties en de verpleegdagen in de bedden erkend A, Ad, An, T, Td, Tn, K, Kd, Kn en IB. Voor de ziekenhuizen waarvan het aantal verantwoorde bedden onder kenletter G hoger is dan het nationaal gemiddelde, zonder A-, Ad-, An-, T-, Td-, Tn-, K-, Kd-, Kn en IB-bedden, worden de verminderd met een aantal dagen overeenkomend met een aantal verpleegdagen G vermenigvuldigd met het volgende percentage :
Aantal Ghi-bed.- aantal gemidd. G-bed. nationaalx 100
Aantal Ghi-bedden
waarbij :
- aantal bedden Ghi = Aantal verantwoorde G-bedden van het beschouwde ziekenhuis;
- gemiddeld nationaal aantal bedden G = het totaal aantal verantwoorde bedden van het beschouwde ziekenhuis, zonder A-, Ad-, An-, T-, Td-, Tn-, K-, Kd-, Kn en IB-bedden, vermenigvuldigd met het gemiddeld percentage verantwoorde G-bedden vastgesteld op nationaal vlak met betrekking tot het totaal aantal verantwoorde bedden, zonder A-, Ad-, An-, T-, Td-, Tn-, K-, Kd-, Kn en IB-bedden.
Met hospitalisatiedagen G wordt bedoeld : de dagen MZG behalve deze met betrekking tot A, Ad, An, T, Td, Tn, K, Kd, Kn en IB * (gerealiseerde dagen G van Finhosta / aantal totaal gerealiseerde dagen van Finhosta behalve deze gerealiseerd in A, Ad, An, T, Td, Tn, K, Kd, Kn en IB), wetende dat de gerealiseerde dagen gehaald uit Finhosta en de MZG betrekking hebben op het jaar dat dient als referentie voor de berekening van de verantwoorde activiteit van het beschouwde jaar. ».
Art. 2. In artikel 56, van hetzelfde besluit, wordt paragraaf 4, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 20 september 2009, vervangen als volgt :
« § 4. Vanaf 1 januari 2018 wordt om de coördinatie van de activiteiten in de ziekenhuizen op het vlak van kwaliteit en veiligheid te bevorderen een bedrag van 8.014.690 euro (index 1 januari 2018) verdeeld onder de ziekenhuizen die op vrijwillige basis een overeenkomst sluiten met de Directeur-generaal van het `DG Gezondheidszorg' van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.".
Art. 3. In artikel 63, § 1, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 december 2017, worden de woorden « op 1 januari 2018 is vastgesteld op 38.346.548 euro » vervangen door de woorden « op 1 juli 2018 is vastgesteld op 33.846.548 euro ».
Art. 4. In artikel 63, § 3, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 6 september 2016, worden de woorden "op 1 juli 2016 werd vastgesteld op 1.628.000 euro" vervangen door de woorden "op 1 juli 2018 werd vastgesteld op 5.193.771 euro".
Art. 5. In artikel 65, 2°, van hetzelfde besluit, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 januari 2015, wordt het tweede lid vervangen als volgt :
"De verblijven die in aanmerking worden genomen, zijn :
- de verblijven met als nevendiagnose - code ICD10-CM - Z515,
- en de verblijven met ernstgraad 3 of 4 en mortaliteitrisico 3 of 4 in de '3MTM APR DRG Classification System, Version 31.0, Definitions Manual'.".
Art. 6. In hetzelfde besluit wordt een artikel 74decies ingevoegd, luidende :
"Art. 74decies. Vanaf 1 juli 2018 wordt een budget van 1.000.000 euro (index 1 juli 2018) verdeeld onder de ziekenhuizen die erkend zijn voor de functie `zeldzame ziekten', in de zin van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie `zeldzame ziekten' moet voldoen om te worden erkend en erkend te blijven.
De verdeling van het beschikbare budget komt tot stand volgens de hieronder hernomen percentages voor elk betrokken ziekenhuis :
- UZ Brussel : 11,16 %;
- CHU Liège : 13,30 %;
- ULB Erasme Bruxelles : 13,30 %;
- CU Saint-Luc Bruxelles : 12,86 %;
- UZ Antwerpen : 13,26 %;
- UZ Gent : 15,38 %;
- UZ Leuven : 20,74 %.".
Art. 7. Artikel 79quater van hetzelfde besluit, opgeheven bij het koninklijk besluit van 20 september 2009, wordt hersteld als volgt :
"Art. 79quater. Er wordt op 1 januari 2018 een provisioneel budget toegekend voor de ziekenhuizen vallend onder het paritair comité 330, met het oog op de progressieve invoering van de nieuwe sectorale functieclassificaties van functies uitgewerkt door het instituut voor functieclassificatie (IFIC) alsook de nieuwe loonschalen die daarop betrekking hebben.
De provisie van 58.425.430 euro (waarde op 1 januari 2018) wordt verdeeld pro rata het aantal VTE van elk betrokken ziekenhuis.
De in aanmerking genomen VTE's zijn degene die gediend hebben voor de verdeling van het bedrag van 31.460.000 euro als tussenkomst onder de vorm van een eenmalige verhoging van het vaste deel van de eindejaarspremie voor de loontrekkenden zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 8 mei 2018 tot vaststelling en uitkering van de bedragen van de vergoedingen voor de invoering van de functieklassificatie die is voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de federale gezondheidssector en dat op 25 oktober 2017 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers.
De VTE's en het gefinancierde bedrag per ziekenhuis worden vastgelegd in bijlage 20."
Art. 8. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 3bis opgenomen die wordt toegevoegd als bijlage 1 van dit besluit.
Art. 9. In bijlage 6, B., van hetzelfde besluit worden de bepalingen onder b. en c. vervangen als volgt :
"b. patiënten met een geverifieerde opnamediagnose ICD-10 zoals hieronder vermeld, en die niet opgenomen worden in de verpleegeenheden intensieve zorgen : + 1;
De ICD-10 codes zijn de codes :
- I60 = nontraumatic subarachnoid hemorrhage;
- I61 = nontraumatic intracerebral hemorrhage;
- I62 = other and unspecified nontraumatic intracranial hemorrhage;
- I63 = cerebral infarction;
- I67 = other cerebrovascular diseases;
c. patiënten met psychiatrische diagnose met een ICD-10 code gaande van F01 tot F99 in geverifieerde opnamediagnose of in nevendiagnose en patiënten die worden gehospitaliseerd in een psychiatrische dienst die beiden niet beantwoorden aan de criteria vermeld onder a. en b. : + 1;".
Art. 10. In bijlage 8,2. van hetzelfde besluit, 4., laatstelijk aangepast door het koninklijk besluit van 8 januari 2015, wordt vervolledigd als volgt :
"(ICD9CM) of >= T20 en < = T32 (ICD10-CM) ".
Art. 11. In hetzelfde besluit wordt er een bijlage 20 opgenomen, die wordt toegevoegd als bijlage 2 van dit besluit.
Art. 12. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2018.
Art. 13. De minister bevoegd voor Sociale Zaken en Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Ciergnon, 30 oktober 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Bijlage 1 van het koninklijk besluit van 30 oktober 2018 betreffende de vaststelling en de vereffening
van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 30 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

Bijlage 2 van het koninklijk besluit van 30 oktober 2018 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget
van financiële middelen van de ziekenhuizen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 30 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

30 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen - Erratum

In het Belgisch Staatsblad, nr. 265 van 13 november 2018, acte 14643, blz. 86924 moet in de Nederlandse tekst de bijlage 2, op blz. 86942 worden vervangen door :
Bijlage 2 van het koninklijk besluit van 30 oktober 2018 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld 
Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 30 oktober 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.120
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 21/10/2019 verscheen eindelijk het KB i.v.m. het aanvragen van het sociaal statuut.

Ook de activiteitsdrempels en de assimilaties zijn toegevoegd.

Deze drempels gelden niet wanneer u minder dan 5 jaar actief bent of wanneer u ASO of HAIO bent.

Bijgevoegd vindt u de volledige procedure zoals die door het Riziv gepubliceerd werd, evenals de aanvraagformulieren.

ASGB-BERICHT 2019.130
Icoon thema telematica

 

In het kader van het plan eGezondheid 2019-2020 wordt de eHealthMonitor gelanceerd.

Dit is uw kans om te laten weten wat u denkt over de beschikbaarheid, het gebruik en uw verwachtingen van de Health-toepassingen.

Ga via deze link naar het onderzoek.

Hopelijk wordt met de uitkomsten van dit onderzoek rekening gehouden bij de toekomstige verdere ontwikkeling van eHealth.

ASGB-BERICHT 2019.129
Icoon thema financiering

 

Geachte collega

Bijgevoegd vindt u een ASGB-brief aan het Riziv i.v.m. het sociaal statuut van de collega’s hematologen.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur