Nomenclatuur lange raadpleging

ASGB-BERICHT 2018.121
Icoon thema staatsblad

 

In het BS van 30/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor een langdurige raadpleging na majeure oncologische ingreep.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 16 mei 2017;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 16 mei 2017;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie Artsen-ziekenfondsen van 28 augustus 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 20 september 2017;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 25 september 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 maart 2018;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 9 mei 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 31 mei 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. Artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 september 2016, wordt als volgt aangevuld :
"350070
Raadpleging van lange duur (minstens 30 minuten) in de spreekkamer door de geneesheer-specialist die bij de patiënt minstens één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst van majeure oncologische ingrepen heeft uitgevoerd inclusief schriftelijk verslag aan de behandelende arts en aan de behandelende geneesheer-specialist in de medische oncologie . . . . . K 35
350092
Raadpleging van lange duur (minstens 30 minuten ) in de spreekkamer door de geneesheer-specialist geaccrediteerd die bij de patiënt minstens één van onderstaande ingrepen uit de limitatieve lijst van majeure oncologische ingrepen heeft uitgevoerd inclusief schriftelijk verslag aan de behandelende arts en aan de behandelende geneesheer-specialist in de medische oncologie . . . . . K 35 +
. . . . . Q 70
Limitatieve lijst :
241415-241426, 241430-241441, 241452-241463241555-241566, 242012-242023, 242034-242045242292-242303, 244753-244764, 243036-243040244016-244027, 244031-244042, 244856-244860244893-244904, 244915-244926, 244930-244941244952-244963, 227216-227220, 227275-227286227334,227345, 228012-228023, 228233-228244228174-228185, 228255-228266, 227695-227706227710-227721, 227776-227780, 227791-227802227813-227824, 231033-231044, 232772-232783232514-232525, 230473-230484, 260411-260422260433-260444, 261111-261122, 261472-261483261671-261682, 261796-261800, 431336-431340431351-431362, 254892-254903, 256771-256782259011-259022, 259033-259044, 259114-259125258392-258403, 258451-258462, 258871-258882288455-288466, 288470-288481, 312594-312605312653-312664.
De verstrekkingen 350070 en 350092 zijn eenmaal per jaar aanrekenbaar tijdens een postoperatieve follow-up periode van maximum drie jaar vanaf de datum van de ingreep.
De verstrekkingen 350070 en 350092 zijn niet cumuleerbaar met een technische verstrekking, noch met een andere raadpleging.".
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 3. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 5 oktober 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2018.139
Icoon thema honorarium

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

ASGB-BERICHT 2018.138
Icoon thema honorarium

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 3 december 2018 werd overeenstemming bereikt over de verdeling van de indexmassa voor 2019.

Zoals alle jaren stelde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om de index van 1,45% niet lineair toe te wijzen, maar om de indexmassa te herverdelen ten voordele van de intellectuele akten, het principe van herijking.