Nomenclatuur botmarkers

ASGB-BERICHT 2018.120

In het BS van 29/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur klinische biologie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 1, vijfde lid, en § 2, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997, en bij de wet van 10 augustus 2001;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 21 februari 2017;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 21 februari 2017;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 27 maart 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 19 april 2017;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 24 april 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 10 oktober 2017;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 29 januari 2018;
Gelet op advies 62.916/2 van de Raad van State, gegeven op 28 februari 2018, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 18, § 2, B, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 22 oktober 2010, in de rubriek 1/CHEMIE, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° onder het opschrift 1/Bloed,
a) worden de verstrekkingen 433215-433226 en 433230-433241 opgeheven;
b) wordt de volgende verstrekking vóór de verstrekking 433252-433263 ingevoegd :
"433355-433366
Doseren van de botaanmaak . . . . . B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71);
2° onder het opschrift 2/Urine,
a) wordt de verstrekking 433576-433580 opgeheven;
b) wordt het opschrift als volgt aangevuld :
"433370-433381
Doseren van de botafbraak . . . . . B 400
(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)".
Art. 2. In artikel 24, § 1, van dezelfde bijlage, laatstelijk gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de rubriek 1/CHEMIE,
a) onder het opschrift 1/Bloed,
1) worden de verstrekkingen 542673-542684, 542695-542706, 541936-541940 en 542754-542765 opgeheven;
2) wordt de volgende verstrekking vóór de verstrekking 541973-541984 ingevoegd :
"542894-542905
Doseren van de botaanmaak . . . . . B 400
"(Maximum 1) (Cumulregel 77) (Diagnoseregel 71)";
b) onder het opschrift 2/Urine,
1) wordt de verstrekking 543955-543966 opgeheven;
2) wordt de volgende verstrekking vóór de verstrekking 543432-543443 ingevoegd :
"542916-542920
Doseren van de botafbraak . . . . . B 400
"(Maximum 1) (Cumulregel 78) (Diagnoseregel 71)";
2° in de rubriek "Cumulregels",
a) wordt de regel 77 als volgt vervangen :
"77
De verstrekkingen 433355-433366 en 542894-542905 mogen onderling niet worden gecumuleerd.";
b) wordt de regel 78 als volgt vervangen :
"78
De verstrekkingen 433370-433381 en 542916-542920 mogen onderling niet worden gecumuleerd.";
3° in de rubriek "Diagnoseregels" wordt de regel 71 als volgt vervangen :
"71
De verstrekkingen 433355-433366, 542894-542905, 433370-433381 en 542916-542920 mogen enkel worden aangerekend ingeval van klinische tekenen van botpathologie.".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 23 september 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT 2019.027

 

Geachte collega

In het BS van 11/2/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor het opsporen van infectieuze agentia bij de follow up van getransplanteerden.

Ze gaat in voege op 1 maart.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

ASGB-BERICHT 2019.026

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verscheen een KB i.v.m. de programmatie van het zorgprogramma beroertezorg met invasieve procedures, d.w.z. 15 voor het Rijk.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

16 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit houdende vaststelling van het maximum aantal gespecialiseerde zorgprogramma's " acute beroertezorg met invasieve procedures"

ASGB-BERICHT 2019.025

 

Geachte collega

In het BS van 6/2/2019 verschenen een KB en een MB i.v.m. de benoemingen in de FRZV.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

19 DECEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Federale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen