Educatie voor een subgroep patiënten in het pretraject diabetes.

ASGB-BERICHT 2018.049
Icoon theme huisartsen

Sinds 1 mei 2018 heeft een subgroep van patiënten in het pretraject diabetes recht op 4 sessies educatie per jaar. Daarnaast blijven zij natuurlijk recht hebben op individueel dieetadvies en podologie (als ze behoren tot een risicogroep).

Op de begroting van 2016 stelde de regering een bedrag ter beschikking ‘ voor initiatieven ter versterking van de eerste lijn’, dat moest dienen voor interdisciplinaire samenwerking.

De initiatieven die in 2016 werden ontwikkeld, treden nu eindelijk in werking.

Op voorstel van het ASGB/kartel werd besloten het budget te gebruiken voor educatie van patiënten in het pretraject diabetes. Omdat het budget zeer beperkt was, werd een subgroep gedefinieerd, met verhoogd cardiovasculair risico, bij wie de meeste gezondheidswinst is te verwachten door bijkomende educatie. Die educatie zou moeten kunnen leiden tot een verandering van levensstijl en eetgewoonten, het stimuleren van rookstop en beweging.

De sessies zijn in groep of individueel, enkel op voorschrift van de huisarts.

Samen met de huisarts kiest de patiënt uit de verschillende mogelijkheden. Die mogelijkheden zijn misschien nog niet overal ter beschikking, maar daar is een taak weggelegd voor het LMN, de eerstelijns zones. De verschillende soorten educatie zijn in de nomenclatuur opgenomen.

ASGB-BERICHT 2018.140
Icoon ziekenhuis

Geachte collega

De parlementaire behandeling van het wetsontwerp op de netwerken dreigt aanzienlijke vertraging op te lopen.

Naar verluidt werkt de Vlaamse regering intussen gewoon verder aan het dossier. Wordt vervolgd.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


ASGB-BERICHT 2018.139
Icoon thema honorarium

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

ASGB-BERICHT 2018.138
Icoon thema honorarium

 

Tijdens de vergadering van de medicomut op 3 december 2018 werd overeenstemming bereikt over de verdeling van de indexmassa voor 2019.

Zoals alle jaren stelde het Kartel ASGB/GBO/MoDeS voor om de index van 1,45% niet lineair toe te wijzen, maar om de indexmassa te herverdelen ten voordele van de intellectuele akten, het principe van herijking.