Implantaten vasculaire heelkunde - BS 08-05-2020

ASGB-BERICHT 2020.100
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 8/5/2020 verscheen een MB i.v.m. implantaten vasculaire heelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

21 APRIL 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 1° en § 2, 1° en 2°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013 ;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;
Gelet op het voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen van 19 december 2019;
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 15 januari 2020;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 4 februari 2020;
Gelet op het advies 67.077/2 van de Raad van State, gegeven op 30 maart 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State,
Besluit :
Artikel 1. In het hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 2 december 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° het opschrift "G.4 Endoprothesen" wordt met de volgende verstrekkingen en hun vergoedingsmodaliteiten aangevuld:
"180854-180865 Geïsoleerde iliacale bifurcatie-endoprothese, in combinatie met een additionele extensie of beklede stent geplaatst in de arteria iliaca interna, gebruikt tijdens de verstrekking 589610-589621 van de nomenclatuur

Vergoedingsbasis : I.E.a

Nominatieve lijst : 32713

Vergoedingsbasis
€ 4.050,15

Veiligheidsgrens (%)

/

Persoonlijk aandeel (%)
0,00€

Plafond-/ maximum prijs
/

Veiligheidgrens (€)
/

Persoonlijk aandeel (€)
0,000€

 

 

Vergoedingsbedrag
€ 4.050,15

Vergoedingsvoorwaarde : G- § 04";

 

"180876-180880 Geïsoleerde iliacale bifurcatie-endoprothese, in combinatie met een additionele extensie of beklede stent geplaatst in de arteria iliaca interna, gebruikt aan de contralaterale zijde tijdens de verstrekking 589610-589621 van de nomenclatuur

Vergoedingsbasis : I.E.a

Nominatieve lijst : 32713

Vergoedingsbasis
€ 3.037,62

Veiligheidsgrens (%)

 /

Persoonlijk aandeel (%)
0,00€

Plafond-/ maximum prijs
/

Veiligheidgrens (€)
/

Persoonlijk aandeel (€)
0,000€

 

 

Vergoedingsbedrag
€ 3.037,62

Vergoedingsvoorwaarde : G- § 04";

 

2° de volgende wijzigingen worden aan de vergoedingsvoorwaarde G- § 04 aangebracht:
a) in het opschrift "Gelinkte verstrekking(en) :" worden de verstrekkingen "180854-180865" en "180876-180880" toegevoegd.
b) in "1. Criteria betreffende de verplegingsinrichting" wordt de eerste lid vervangen als volgt:
"De verstrekkingen 161114-161125, 161136-161140, 161151-161162, 161173-161184, 161195-161206, 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161210-161221, 161350-161361, 161372-161383, 161416-161420, 161394-161405, 161431-161442, 161453-161464, 172690-172701, 172712-172723, 180493-180504, 180515-180526, 180854-180865 en 180876-180880 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien ze zijn uitgevoerd in een verplegingsinrichting die aan de volgende criteria voldoet:"
c) in "2. Criteria betreffende de rechthebbende" wordt het eerste lid vervangen als volgt:
"De verstrekkingen 161114-161125, 161136-161140, 161151-161162, 161173-161184, 161195-161206, 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161210-161221, 161350-161361, 161372-161383, 161416-161420, 161394-161405, 161431-161442, 161453-161464 172690-172701, 172712-172723, 180493-180504, 180515-180526, 180854-180865 en 180876-180880 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien de rechthebbende aan de volgende criteria voldoet:"
d) in "2.1.1." wordt het eerste lid vervangen als volgt:
"voor de verstrekkingen 161114-161125, 161136-161140, 161151-161162, 161173-161184, 161195-161206, 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161210-161221, 161350-161361, 161372-161383, 161416-161420, 161394-161405, 161431-161442, 161453-161464, 180493-180504, 180515-180526, 180854-180865 en 180876-180880: "
e) in 2.1.1., 1), a), wordt de zin "- aneurysma van de arteria iliaca met een diameter van meer dan 3 cm zonder proximale iliacale nek;" vervangen door de zin "- aneurysma van de arteria iliaca met een diameter van meer dan 3,5 cm zonder proximale iliacale nek;"
f) 2) van "2.1.1." wordt vervangen als volgt:
"2) Arteria iliacaal aneurysma
Het aneurysma beantwoordt aan één van de volgende criteria :
- Geïsoleerd iliacaal aneurysma waarvan de diameter meer dan 3,5 cm bedraagt met een proximale en distale landingszone, welke het gebruik van een rechte iliacale endoprothese mogelijk maakt;
of
- geruptureerd iliacaal aneurysma, ongeacht de diameter.
of
- iliacaal of aorto-iliacaal aneurysma waarvan de iliacale diameter meer dan 3,5 cm bedraagt zonder een distale landingszone in de arteria iliaca communis maar met een distale landingszone in de arteria iliaca externa, welke het gebruik van een iliacale bifurcatie-endoprothese mogelijk maakt;"
g) in "3. Criteria betreffende het hulpmiddel" wordt het eerste lid vervangen als volgt:
"De verstrekkingen 161114-161125, 161136-161140, 161151-161162, 161173-161184, 161195-161206, 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161210-161221, 161350-161361, 161372-161383, 161416-161420, 161394-161405, 161431-161442, 161453-161464, 172690-172701, 180493-180504, 180515-180526, 180854-180865 en 180876-180880 kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de verplichte verzekering indien het hulpmiddel aan de volgende criteria voldoet:"
h) in "3.1. Definitie" worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1) in de Franse tekst, in het achtste lid dat betrekking heeft op de verstrekkingen 180493-180504 en 180515-180526, worden de woorden "extension iliaque bifurquée" vervangen door de woorden "extension de bifurcation iliaque"
2) "3.1 Definitie" wordt aangevuld met een lid, luidende:
"Voor de verstrekkingen 180854-180865 en 180876-180880:
De tegemoetkoming van de verplichte verzekering omvat de iliacale bifurcatie-endoprothese, de extensie of beklede stent voor plaatsing in de arteria iliaca interna, alsook al het toebehoren voor het plaatsen van de prothesen."
i) "5.1. Cumul en non-cumulregels" wordt vervangen als volgt :
"5.1. Cumul en non-cumulregels
De verstrekkingen 161232-161243, 161254-161265, 161276-161280, 161291-161302, 161313-161324, 161335-161346, 161416-161420, 172690-172701, 180493-180504 en 180854-180865 kunnen slechts éénmaal per opname aangerekend worden en zijn onderling niet cumuleerbaar.
De verstrekking 172690-172701 is niet cumuleerbaar met verstrekkingen 160532 - 160543, 160554 - 160565, 160613 - 160624 of 160635 - 160646.
De verstrekkingen 180493-180504, 180515-180526, 180854-180865 en 180876-180880 zijn niet cumuleerbaar met verstrekkingen 160532 - 160543, 160554 - 160565, 160613 - 160624, 160635 - 160646 of 161136 - 161140.
De verstrekking 172712-172723 kan enkel aangerekend worden in combinatie met de verstrekking 172690-172701.
De verstrekking 180515-180526 kan enkel aangerekend worden in combinatie met de verstrekking 180493-180504.
De verstrekking 180876-180880 kan enkel aangerekend worden in combinatie met de verstrekking 180854-180865.
Het aantal verstrekkingen 172712-172723 bij een ingreep kan niet meer zijn dan het aantal vertakkingen of fenestraties van de endoprothese geattesteerd in de verstrekking 172690-172701.
De verstrekkingen 180493-180504 en 180515-180526 kunnen alleen maar aangerekend worden in combinatie met de verstrekking 161114-161125 of 161151-161162.
De verstrekkingen 180854-180865 en 180876-180880 zijn cumuleerbaar met de verstrekking 161210-161221."
Art. 2. In de Nominatieve lijsten, gevoegd als bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen wordt een nieuwe nominatieve lijst 32713, behorende bij de verstrekking 180854-180865 en 180876-180880 toegevoegd die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 21 april 2020.
M. DE BLOCK

ASGB-BERICHT

2020.104

 

De Vlaamse regering voert een bezuiniging door van 6% in het Impulsfonds.

Uit een eerdere studie wisten we al dat de vestigingspremie in zijn huidige vorm het probleem van het gebrek aan vestigingen in huisartsarme zones niet aanpakt.

O.a. daarom werd in overleg met de beroepsgroep in 2019 een document afgewerkt (‘Multidisciplinaire praktijkvormen en zorgcapaciteit ondersteunen’), waarin voorstellen staan om tot een andere definitie van huisartsarme zones te komen en de vestigingspremie op een andere manier toe te kennen.

2
ASGB-BERICHT

2020.112

 

Er is nu ook een oplossing beschikbaar voor artsen die niet beschikken over EMD-software om de elektronische formulieren in te vullen die nodig zijn om de contactopvolging te starten (en die de verplichte melding vervangen). 
Hieronder vindt u de instructies.

BELANGRIJK: Enkel gedurende de COVID19 crisis wordt de toepassing gratis aangeboden. Nadien wordt de Hector licentie geschrapt of indien gewenst omgezet in een betalende licentie (25€ per maand).

0
ASGB-BERICHT

2020.111

 

In de werkgroep klinische biologie van de TGR zijn momenteel deze dossiers voorwerp van discussie (screening na beenmergtransplantatie en respiratoir panel). Zie de documenten in bijlage.

Een beslissing werd uitgesteld in afwachting van voorstellen om beide dossiers (en de er aan verbonden vergoedingen) beter op mekaar af te stemmen.

Er is een aanzienlijke budgettaire impact en het risico op overconsumptie moet van in het begin beperkt worden.

 

Graag kregen we hiervoor uw input.

0