Voorstel 'Begroting Gezondheidszorg 2020' van het Verzekeringscomité

ASGB-BERICHT 2019.115
Icoon vergadering/medicomut

 

Vandaag, 7 oktober 2019, werd tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van het RIZIV het voorstel voor de begroting voor de gezondheidszorg 2020 bijna unaniem goedgekeurd. Ook onze vertegenwoordigers stemden voor.

Naar aanleiding daarvan stelden de drie artsensyndicaten samen bijgaande persmededeling op.

PERSMEDEDELING

De drie representatieve artsensyndicaten – BVAS, Kartel ASGB/GBO/MoDes en AADM – verheugen zich over de quasi éénparigheid, waarmee al de zorgverstrekkers het voorstel van begroting op 7 oktober 2019 in het Verzekeringscomité van het RIZIV hebben goedgekeurd.

Ze zijn tevreden, omdat het document  zeer positieve voorstellen bevat en blijk geeft van een innoverende benadering van het budget voor gezondheidszorg.

Voorstellen die de drie artsensyndicaten kunnen onderschrijven zijn:

  • -  De ontwikkeling van een globale visie  op lange termijn, van de gezondheidszorg. In dit perspectief is het noodzakelijk dat de gezondheidszorgpolitiek  zich kan inschrijven in een stabiel budgettair meerjarenplan;
  • -  Het huidig budgettair kader komt niet overeen met de noden die zich stellen. De wettelijk vastgelegde groeinorm moet verhoogd worden. Het is prioritair om op een significante wijze te investeren in de ziekteverzekering in de loop van de volgende legislatuur;
  • - Het verzekeringscomité moet het initiatief kunnen nemen inzake de verdeling van het budget van de ziekteverzekering;
  • -  Men moet verder gaan met het aanpassen van ons gezondheidszorgsysteem aan de noden van de verouderende bevolking en de chronisch zieken. We moeten evolueren naar een geneeskunde die de noden van de patiënt op globale wijze identificeert en de behandeling ervan plant op een multidisciplinaire en gecoördineerde manier;
  • -  Er moet vastgesteld worden dat, met uitzondering van de sector van de farmaceutische specialiteiten, de meeste actoren in de gezondheidszorg minder uitgegeven hebben dan voorzien in hun begrotingsdoelstelling. Eventuele nieuwe initiatieven  in deze sectoren, die zich situeren binnen de globale begrotingsdoelstelling, zijn niet mogelijk omdat de onderschrijding in sommige sectoren wordt te niet gedaan door de overschrijding in de sector van de farmaceutische specialiteiten.

 

De drie artsensyndicaten hebben bijgevolg het budget goedgekeurd, wetende dat:

  1. -  Er  een methodologie ontwikkeld moet worden die een transversale reflectie mogelijk maakt en de drie syndicaten zullen hieraan actief deelnemen.
  2. -  De huidige actuele en voorlopige verdeling van de mogelijke marge voor nieuwe initiatieven ,  zeker niet gunstig is voor de artsen, die hun budgettaire verbintenissen in 2019 hebben nageleefd, en van wie de uitgaven een geringe stijging hebben vertoond in vergelijking met de andere sectoren.
  3. -  Er rekening is gehouden met de verplichting om de beschikbare marge te verdelen,  opdat dit budgetvoorstel zou beantwoorden aan de reglementaire vereisten. Deze verdeling moet  aangepast worden in de volgende weken op basis van nieuw overleg en nieuwe adviezen.

 

AADM                                BVAS/ABSYM                   KARTEL/CARTEL

Dr. Roel VAN GIEL            Dr. Philippe DEVOS          Dr. Reinier HUETING 

ASGB-BERICHT

2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

0
ASGB-BERICHT

2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0