Nomenclatuur beenmergtransplantatie, corrigendum

ASGB-BERICHT 2018.139
Icoon thema honorarium

 

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrigendum

In het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2018, nr. 256, eerste editie, pagina's 82731 en 82732, worden de volgende wijzigingen aangebracht in artikel 1:
1) in 1°,
a. wordt de bepaling onder b) vervangen als volgt:
« b) wordt in de omschrijving van de verstrekkingen 555376-555380, 556452-556463, 555391-555402555450-555461 en 555472-555483, het woord "beenmergtransplantatie" telkens vervangen door de woorden "hematopoïetische stamceltransplantatie";
b/1) wordt in de omschrijving van de verstrekking 555494-555505 het woord "beenmergdonor" vervangen door het woord "hematopoïetische stamceldonor"; » ;
b. wordt in de bepalingen onder e), f), g) en h) het nummer "127" vervangen door "128";
2) In 2°, b), wordt het nummer "127" vervangen door "128".

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35, § 2, eerste lid, 1°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 25 april 1997, bekrachtigd bij de wet van 12 december 1997;
Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen;
Gelet op het voorstel van de Technische geneeskundige raad, gedaan tijdens zijn vergadering van 21 februari 2017;
Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 21 februari 2017;
Gelet op de beslissing van de Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen van 27 maart 2017;
Gelet op het advies van de Commissie voor Begrotingscontrole, gegeven op 19 april 2017;
Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering van 24 april 2017;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 26 oktober 2016;
Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 17 november 2017;
Gelet op advies 62.545/2 van de Raad van State, gegeven op 13 december 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken,
Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. In artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, laatstelijk gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 18 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° in de rubriek 9/IMMUNO-HEMATOLOGIE & NIET INF.SEROLOGIE,
a) worden de verstrekkingen 555354-555365, 555413-555424 en 555435-555446 opgeheven;
b) wordt in de omschrijving van de verstrekkingen 555376-555380, 556452-556463, 555391-555402555450-555461, 555472-555483 en 555494-555505, het woord "beenmergtransplantatie" telkens vervangen door de woorden "hematopoïetische stamceltransplantatie";
c) wordt in de omschrijving van de verstrekking 555332-555343 het woord "orgaantransplantatie" vervangen door de woorden "hematopoïetische stamceltransplantatie";
d) worden in de omschrijving van de verstrekking 555516-555520 de woorden "orgaan- of beenmergtransplantatie" vervangen door de woorden "hematopoïetische stamceltransplantatie";
e) wordt de volgende verstrekking na de verstrekking 555516-555520 ingevoegd :
"556636-556640
Leucocytaire compatibiliteitsproef die voorafgaat aan een orgaantransplantatie B 6000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 127)";
f) wordt de volgende verstrekking na de verstrekking 555553-555564 ingevoegd :
"556651-556662
Opzoeken van anti-HLA cytotoxische antilichamen (bepalen van de immunoglobulineklasse of autoreactiviteit of HLA-specificiteit) B 1600
(Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 127)";
g) worden de omschrijving en de betrekkelijke waarde van de verstrekking 556290-556301 als volgt vervangen :
"Identificeren van anti-HLA antilichamen van Klasse I bij een kandidaat voor orgaantransplantatie B 6000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 127)";
h) wordt de volgende verstrekking na de verstrekking 556290-556301 ingevoegd :
"556673-556684
Identificeren van anti-HLA antilichamen van klasse II bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie B 6000
(Maximum 1) (Diagnoseregel 53, 127)";
i) worden in de omschrijving van de verstrekking 555575-555586 het woord "orgaantransplantatie" vervangen door de woorden "orgaantransplantatie of een stamceltransplantatie";
2° in de rubriek "Diagnoseregels",
a) wordt de regel 53 als volgt vervangen :
"De verstrekkingen 556290-556301, 556651-556662 en 556673-556684 mogen maximum 4 maal per jaar aangerekend worden.";
b) wordt de volgende diagnoseregel toegevoegd :
"127.
De verstrekkingen 556290-556301, 556636-556640, 556651-556662 en 556673-556684 mogen alleen worden aangerekend door een HLA-laboratorium met een geldig EFI-certificaat voor de categorie orgaantransplantatie en dat beschikt over een Eurotransplant Tissue Typing Program dat formeel aan een erkend transplantatiecentrum is geassocieerd.".
Art. 2. In artikel 33bis van dezelfde bijlage, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 7 juni 2007 en laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 juni 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht :
1° wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende :
" § 1/1. HLA typeringen door moleculaire biologische testen.
555354-555365
Bepalen van de loci HLA-A en/of B en/of Cw en/of DR en/of DQ en/of DP bij een kandidaat voor een orgaantransplantatie, door middel van een methode van moleculaire biologie, per locus B 2000
(Maximum 5) (Diagnoseregel 25)
555413-555424
Bepalen van de loci HLA-A en/of B en/of Cw en/of DR en/of DQ en/of DP bij een kandidaat levende donor, met het oog op een orgaantransplantatie, door middel van een methode van moleculaire biologie B 2000
(Maximum 5) (Diagnoseregel 25)
555435-555446
Bepalen van de loci HLA-A en/of B en/of Cw en/of DR en/of DQ en/of DP bij een overleden donor, met het oog op een orgaantransplantatie, door middel van een methode van moleculaire biologie B 4000
(Maximum 6) (Diagnoseregel 25)";
2° wordt de rubriek "Diagnoseregels"als volgt aangevuld :
"25. De verstrekkingen 555354-555365, 555413-555424, 555435-555446 mogen alleen worden aangerekend door een HLA-laboratorium dat beschikt over een geldig EFI-certificaat voor de categorie orgaantransplantatie en over een Eurotransplant Tissue Typing Program dat formeel gelinkt is aan een erkend transplantatiecentrum. Dat HLA-laboratorium verbindt zich ertoe binnen een tijdspanne van twee jaar volgend op de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 27 september 2016 tot wijziging van het artikel 33bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen over een ISO15189-certificaat te beschikken.".
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Art. 4. De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 19 september 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT 2019.078
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een MB i.v.m. de erkenning van geneesheer-specialisten, stagemeesters en stagediensten.

Het bevat nog een aantal onduidelijkheden.

Wat is een functionele band met een faculteit geneeskunde?

Hoe wordt deze erkend?

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

ASGB-BERICHT 2019.077
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur transplantatieheelkunde.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, m), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2019.076
Icoon thema staatsblad

 

Geachte collega

In het BS van 7/6/2019 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur oftalmologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

22 MEI 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, h), § 1, I, 2°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen