Jaarlijks verlies van vele GMD-forfaits, ook bij beheer eGMD via MyCarenet

ASGB-BERICHT 2018.087
Icoon thema telematica

 

Veel collega’s hadden de indruk dat zij minder inkomsten hadden via de GMD-forfaits, sinds zij waren overgeschakeld naar het beheer via MyCarenet.

Binnen de werkgroep, die zich bezig houdt met de noodzakelijke verbeteringen van  o.a. de MyCarenet diensten (Hoofdstuk IV aanvragen, transparante betalingen eFact en eGMD, enz.) is gebleken dat er inderdaad een belangrijk verlies kan optreden bij de patiënten, die gedurende een kalenderjaar geen contact hebben gehad.

Een beetje uitleg:

Ten eerste moet men weten dat bij opening of verlenging van een GMD de huisarts voor één jaar het GMD-forfait ontvangt, maar dat de rechten van de patiënt nog blijven doorlopen bij diezelfde huisarts tot het eind van het tweede jaar na opening of verlenging.

Stel: een GMD wordt geopend d.m.v. notificatie in 2015.

De huisarts ontvangt het GMD-forfait 2015, en de rechten lopen voor die patiënt t/m 31/12/2017.

Er is geen contact in 2016, maar wel in 2017. De huisarts ziet in zijn software een icoontje of mededeling dat de GMD-rechten van die patiënt bij hem doorlopen tot eind 2017. De huisarts kan ook de mededeling zien dat het GMD-forfait nog niet betaald is, en gaat ervan uit dat het getuigschrift verstrekte hulp (of tegenwoordig het eAttest) genoeg is om het GMD te verlengen en het forfait 2017 te ontvangen.

Maar dit gebeurt niet, want een voorwaarde voor verlenging is een contact in het voorafgaande jaar.

De huisarts zal er zich meestal niet van bewust zijn dat het GMD-forfait niet is uitbetaald en de patiënt merkt ook niets aan zijn terugbetaling, want zijn rechten lopen nog tot het eind van het jaar.

Omdat het door de niet-transparante en onoverzichtelijke manier van afrekenen van het GMD quasi onmogelijk is voor een huisarts om de betalingen op te volgen, zal deze situatie zich in de praktijk dikwijls kunnen voordoen.

Ditzelfde probleem werd in het verleden al door het ASGB/Kartel gesignaleerd voor de papieren GMD’s bij administratieve verlenging. Een aantal jaren geleden werd het jaarlijks verlies aan GMD’s toen geschat op bijna 20%.

We dachten hier vanaf te zijn met het elektronisch beheer van het GMD via MyCarenet, maar dit blijkt dus niet waar.

De enige goede manier om dit op te lossen is de automatische verlenging van het GMD, ook zonder patiëntencontact, zoals door het ASGB/kartel al jaren wordt voorgesteld.

In de werkgroep wordt nu door ons samen met de mutualiteiten en de softwareleveranciers gewerkt aan een definitieve goede oplossing.

Inmiddels hebben wij gevraagd aan de mutualiteiten om te bekijken over hoeveel gemiste GMD-forfaits het gaat, tijdens de afgelopen jaren.

Wij zullen binnen de medicomut onderzoeken hoe hiervoor in compensatie kan worden voorzien, want dit gaat over belangrijke gemiste inkomsten, zeker in praktijken met relatief veel jonge patiënten, die niet ieder jaar op consultatie komen.

Ook het feit dat binnen groepspraktijken de therapeutische relatie niet vanzelf geldt voor de andere leden van een officieel samenwerkingsverband bemoeilijkt nog eens extra het overzicht over de betalingen. Ook hiervoor moet een oplossing komen.

 

In afwachting van een definitieve oplossing raden wij u het volgende aan (hoewel het extra werk van u vraagt):

  -controleer bij iedere patiënt of het GMD-forfait dit jaar al betaald is (dit is gemakkelijk te vinden binnen ieder softwareprogramma)

   -als er nog geen betaling is geweest dit jaar, stuur dan een notificatie, ook als uw programma zegt dat de rechten van de patiënt lopen tot eind van het jaar

  -gebruik eAttest of eFact voor het afrekenen van de consultatie, om niet afhankelijk te zijn van het binnen leveren van het getuigschrift door de patiënt.

ASGB-BERICHT

2020.122

 

In het KB 20 van 13 mei 2020 staan de maatregelen, die worden getroffen om de problemen op te vangen, die worden veroorzaakt door de coronacrisis.

De wachtposten krijgen in art. 53 t/m 56 de mogelijkheid om een weekwacht te organiseren. Dit was belangrijk om de wachtbelasting te verminderen in een periode van grote drukte enerzijds en een vaak minder aantal beschikbare huisartsen om de wacht te doen, anderzijds.

0
ASGB-BERICHT

2020.119

 

Tijdens de vergadering van het Verzekeringscomité van maandag 15 juni 2020 werden de grote lijnen uitgewerkt van een systeem voor financiële tussenkomst voor het beschermingsmateriaal.

Het KB 2O had uitdrukkelijk gesteld dat er geen extra kosten aan de patiënt hiervoor mogen worden aangerekend, maar dat een regeling zou worden uitgewerkt. Er werd daarom een werkgroep opgericht door het Verzekeringscomité en de zaak is ook besproken tijdens de medicomut van 8 juni.

Voor de artsen komt de regeling hierop neer:

0
ASGB-BERICHT

2020.126

 

Geachte collega

Na de NCAZ (ASGB-bericht 2020.121) werd het dossier van het verhoogde toezichthonorarium voor (pediatrische) hematologen (ASGB-bericht 2019.156) ook in de e-vergadering van het Verzekeringscomité van 29/6/2020 goedgekeurd.

Het dossier verlaat nu het Riziv en we hebben er dan ook weinig of geen vat meer op.

Het is nu wachten op publicatie in het Belgisch Staatsblad.

We houden u op de hoogte.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur

0