Jaarlijks verlies van vele GMD-forfaits, ook bij beheer eGMD via MyCarenet

ASGB-BERICHT 2018.087
Icoon thema telematica

 

Veel collega’s hadden de indruk dat zij minder inkomsten hadden via de GMD-forfaits, sinds zij waren overgeschakeld naar het beheer via MyCarenet.

Binnen de werkgroep, die zich bezig houdt met de noodzakelijke verbeteringen van  o.a. de MyCarenet diensten (Hoofdstuk IV aanvragen, transparante betalingen eFact en eGMD, enz.) is gebleken dat er inderdaad een belangrijk verlies kan optreden bij de patiënten, die gedurende een kalenderjaar geen contact hebben gehad.

Een beetje uitleg:

Ten eerste moet men weten dat bij opening of verlenging van een GMD de huisarts voor één jaar het GMD-forfait ontvangt, maar dat de rechten van de patiënt nog blijven doorlopen bij diezelfde huisarts tot het eind van het tweede jaar na opening of verlenging.

Stel: een GMD wordt geopend d.m.v. notificatie in 2015.

De huisarts ontvangt het GMD-forfait 2015, en de rechten lopen voor die patiënt t/m 31/12/2017.

Er is geen contact in 2016, maar wel in 2017. De huisarts ziet in zijn software een icoontje of mededeling dat de GMD-rechten van die patiënt bij hem doorlopen tot eind 2017. De huisarts kan ook de mededeling zien dat het GMD-forfait nog niet betaald is, en gaat ervan uit dat het getuigschrift verstrekte hulp (of tegenwoordig het eAttest) genoeg is om het GMD te verlengen en het forfait 2017 te ontvangen.

Maar dit gebeurt niet, want een voorwaarde voor verlenging is een contact in het voorafgaande jaar.

De huisarts zal er zich meestal niet van bewust zijn dat het GMD-forfait niet is uitbetaald en de patiënt merkt ook niets aan zijn terugbetaling, want zijn rechten lopen nog tot het eind van het jaar.

Omdat het door de niet-transparante en onoverzichtelijke manier van afrekenen van het GMD quasi onmogelijk is voor een huisarts om de betalingen op te volgen, zal deze situatie zich in de praktijk dikwijls kunnen voordoen.

Ditzelfde probleem werd in het verleden al door het ASGB/Kartel gesignaleerd voor de papieren GMD’s bij administratieve verlenging. Een aantal jaren geleden werd het jaarlijks verlies aan GMD’s toen geschat op bijna 20%.

We dachten hier vanaf te zijn met het elektronisch beheer van het GMD via MyCarenet, maar dit blijkt dus niet waar.

De enige goede manier om dit op te lossen is de automatische verlenging van het GMD, ook zonder patiëntencontact, zoals door het ASGB/kartel al jaren wordt voorgesteld.

In de werkgroep wordt nu door ons samen met de mutualiteiten en de softwareleveranciers gewerkt aan een definitieve goede oplossing.

Inmiddels hebben wij gevraagd aan de mutualiteiten om te bekijken over hoeveel gemiste GMD-forfaits het gaat, tijdens de afgelopen jaren.

Wij zullen binnen de medicomut onderzoeken hoe hiervoor in compensatie kan worden voorzien, want dit gaat over belangrijke gemiste inkomsten, zeker in praktijken met relatief veel jonge patiënten, die niet ieder jaar op consultatie komen.

Ook het feit dat binnen groepspraktijken de therapeutische relatie niet vanzelf geldt voor de andere leden van een officieel samenwerkingsverband bemoeilijkt nog eens extra het overzicht over de betalingen. Ook hiervoor moet een oplossing komen.

 

In afwachting van een definitieve oplossing raden wij u het volgende aan (hoewel het extra werk van u vraagt):

  -controleer bij iedere patiënt of het GMD-forfait dit jaar al betaald is (dit is gemakkelijk te vinden binnen ieder softwareprogramma)

   -als er nog geen betaling is geweest dit jaar, stuur dan een notificatie, ook als uw programma zegt dat de rechten van de patiënt lopen tot eind van het jaar

  -gebruik eAttest of eFact voor het afrekenen van de consultatie, om niet afhankelijk te zijn van het binnen leveren van het getuigschrift door de patiënt.

ASGB-BERICHT

2019.155

 

Voorbije nacht werd een nieuw akkoord artsen-ziekenfondsen afgesloten.

Wij waren gezien de politieke lacune voorstander van een akkoord voor 2 jaar, de andere partners wensten een akkoord van 1 jaar, zonder dat dit overigens verder geargumenteerd werd. Niettemin worden heel wat engagementen aangegaan voor 2021.

0
ASGB-BERICHT

2020.012

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. de toelage aan de representatieve artsensyndicaten.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

11 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de artsen

0
ASGB-BERICHT

2020.011

 

Geachte collega

In het BS van 17/1/2020 verscheen een KB i.v.m. nomenclatuur voor dunnelaagcytologie.

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

15 DECEMBER 2019. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 32 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de dunne laag cytologie

0