Verdeling van beroepstitels over de gemeenschappen

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.037

Geachte collega

 

In het BS van 29/3/2018 verscheen een Wet i.v.m. de verdeling van beroepstitels over de gemeenschappen.

 

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-29

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

22 MAART 2018. - Wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (1)

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Artikel 91, § 2, 1°, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, wordt aangevuld met de woorden "en van de bevolking. Bedoelde adviezen betreffen de behoeften van het Rijk;".
Art. 3. Artikel 92, § 1, van dezelfde wet wordt vervangen als volgt :
"Art. 92. § 1. Op gezamenlijk voorstel van de ministers die respectievelijk bevoegd zijn voor Volksgezondheid en voor Sociale Zaken, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad :
1° kan de Koning, overeenkomstig de bij paragraaf 1/1 bepaalde procedure, het globaal aantal kandidaten bepalen per gemeenschap, dat jaarlijks, na het behalen van het in de artikelen 3, § 1, eerste lid, en 4, eerste lid, bedoelde diploma, toegang heeft tot het verkrijgen van de bijzondere beroepstitels, die het voorwerp uitmaken van de in artikel 86 bedoelde erkenning;
2° kan de Koning, overeenkomstig de bij paragraaf 1/1 bepaalde procedure, het globaal aantal kandidaten bepalen, die houders zijn van een diploma afgeleverd door een instelling die onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap of van de Vlaamse Gemeenschap valt, per gemeenschap, dat jaarlijks, na het behalen van de in artikel 43, § 1, eerste lid, bedoelde erkenning toegang krijgt tot de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging, voor de in artikel 34, eerste lid, 1°, c), van de Ziekteverzekeringswet van 14 juli 1994, bedoelde verstrekkingen;
3° kan de Koning, overeenkomstig de bij paragraaf 1/1 bepaalde procedure, het globaal aantal kandidaten bepalen per gemeenschap, dat jaarlijks toegang heeft tot het verkrijgen van een erkenning voor de uitoefening van een beroep waarvoor een erkenning bestaat;
4° kan de Koning de criteria en nadere regels vastleggen voor de selectie van de in 1°, in 2° en in 3° bedoelde kandidaten binnen het globale aantal kandidaten;
5° kan de Koning, voor de in 1°, 2° en 3° bedoelde kandidaten, indien het totaal aantal toegelaten kandidaten voor een gegeven jaar, per gemeenschap, hoger of lager ligt ten opzichte van het totaal aantal vastgestelde kandidaten voor datzelfde jaar, bepalen onder welke voorwaarden het verschil naar een volgend jaar kan worden overgedragen.".
Art. 4. In artikel 92 van dezelfde wet wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende :
" § 1/1. De in paragraaf 1, 1° tot en met 3°, bedoelde besluiten worden genomen na advies van de Planningscommissie met inachtneming van de verdeelsleutel zoals vastgesteld door het Rekenhof.
Het Rekenhof stelt deze verdeelsleutel jaarlijks vast voor 31 maart van ieder jaar.
Deze verdeelsleutel wordt vastgesteld op basis van het inwonersaantal per gemeenschap.
Het inwonersaantal van de Vlaamse Gemeenschap is gelijk aan de som van het inwonersaantal van het Vlaamse Gewest en het Nederlandstalige inwonersaantal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het Nederlandstalige inwonersaantal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bepaald a rato van het aandeel van de studenten in het Nederlandstalige basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verhouding tot het totaal aantal studenten in het Nederlands- en Franstalig basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het inwonersaantal van de Franse Gemeenschap is gelijk aan de som van het inwonersaantal van het Waalse Gewest en het Franstalige inwonersaantal van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het Franstalige inwonersaantal in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bepaald a rato van het aandeel van de studenten in het Franstalige basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verhouding tot het totaal aantal studenten in het Nederlands- en Franstalig basis- en secundair onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.".
Art. 5. In hoofdstuk 8, afdeling 2, van dezelfde wet, wordt een artikel 92/1 ingevoegd, luidende :
"Art. 92/1. § 1. Het overschot aan de in artikel 92, § 1, 1°, bedoelde kandidaten ten opzichte van de maximale aantallen voor de periode 2004-2021 wordt vastgesteld op 1531. Het overschot situeert zich in de Franse Gemeenschap en betreft de periode 2004-2021. Dit overschot wordt vanaf 2024 jaarlijks in mindering gebracht van de toekomstige quota en dit tot het overschot is weggewerkt. Het aantal dat jaarlijks in mindering wordt gebracht is gelijk aan het verschil tussen het toekomstige quotum voor een bepaald jaar en een vast aantal van 505.
§ 2. De Koning kan bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad de nadere regels bepalen voor het corrigeren van de toekomstige quota rekening houdend met het tekort dat op basis van het advies 2017/03 van de Planningscommissie is vastgesteld.".
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekend gemaakt.
Gegeven te Brussel, 22 maart 2018.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid,
M. DE BLOCK
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS
_______
Nota
(1) Stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers :
54-2652/2017/2018
Nr. 1 : Wetsontwerp.
Nr. 2 : Amendement.
Nr. 3 : Verslag.
Nr. 4 : Artikelen bij eerste stemming aangenomen.
Nr. 5 : Amendement.
Nr. 6 : Verslag.
Nr. 7 : Aangenomen tekst.
Nr. 8 : Verslag.
Nr. 9 : Amendement.
Nr. 10 : Aangenomen tekst.

 

ASGB-BERICHT 2018.078

 

Het KARTEL (ASGB, GBO, MoDeS), Le Cartel (ASGB, GBO, MoDeS) dankt zijn kiezers voor hun stem uitgebracht bij de medische verkiezingen van 2018.

Huisartsen

BVAS 24,61 %

KARTEL 40,11 %

AADM 34,41%

Specialisten

BVAS 84,29 %

KARTEL 11,90 %

AADM 2,72 %

 

De zetelverdeling in de Nationale Commissie Artsen Ziekenfondsen is de volgende:

            huisartsen: BVAS 2, KARTEL 2, AADM 2.

            specialisten: BVAS 5, KARTEL 1

ASGB-BERICHT 2018.077
Icoon theme huisartsen

Criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018.

Op 4 juli 2018 werden door de medicomut de criteria goedgekeurd voor de praktijkpremie 2018. De criteria hadden al eerder bekend moeten zijn. Op de vorige medicomut werd veel te laat een voorstel gedaan, dat door ons niet geaccepteerd kon worden. Daarom werd besloten op 29 juni een extra bijeenkomst te houden om alternatieve criteria voor te stellen. Deze werden nu dus aanvaard.

ASGB-BERICHT 2018.076
Icoon thema telematica

 

In tegenstelling tot wat we eerder meldden en wat in de instructies van sommige softwarepakketten wordt beweerd, is het dit jaar niet meer nodig eerst een xml-bestand te genereren en dan op te laden.

Er wordt nu enkel gevraagd welk softwarepakket wordt gebruikt.