Implantaten vaatheelkunde

ASGB-BERICHT ASGB-BERICHT2018.031

Geachte collega

 

In het BS van 8/3/2018 verscheen een MB i.v.m. implantaten vaatheelkunde.

  

met collegiale groeten, het ASGB-bestuur


Publicatie: 2018-03-08

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

27 FEBRUARI 2018. - Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

De Minister van Sociale Zaken,
Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35septies/2, § 1, 1° en § 2, 1°, zoals ingevoegd door de wet van 15 december 2013;
Gelet op het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;
Gelet op het ontbreken van het gemotiveerd definitief voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Implantaten en Invasieve Medische Hulpmiddelen;
Gelet op het artikel 33 van het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen;
Gelet op het advies van de inspecteur van financiën, gegeven op 17 november 2017;
Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting gegeven op 8 december 2017;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 11 januari 2018 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,
Besluit :
Artikel 1. In de Lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 30 oktober 2017, worden in het hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" de volgende wijzigingen aangebracht:
1° Het opschrift "G.4. Endoprothesen" wordt met de volgende verstrekkingen aangevuld:
"180493-180504 Iliacale bifurcatie-extensie, in combinatie met een additionele extensie of beklede stent geplaatst in de arteria iliaca interna, gebruikt tijdens de verstrekking 589595-589606 van de nomenclatuur

 

Vergoedingscategorie: I.E.a

Nominatieve lijst : 32712

Catégorie de remboursement : I.E.a

Liste nominative : 32712

Vergoedingsbasis
€ 4089,00

Veiligheidsgrens
/

Persoonlijk aandeel
0,00%

Base de remboursement € 4089,00

Marge de sécurité  /

Intervention personnelle
0,00%

Plafond-/ maximum prijs /

Veiligheidsgrens (€)
/

Persoonlijk aandeel (€)
0,00€

Prix plafond/maximum
/

Marge de sécurité (€) /

Intervention personnelle (€)
0,00€

 

 

Vergoedings-bedrag
€ 4089,00

 

 

Montant du remboursement € 4089,00

Vergoedingsvoorwaarde: G- § 04";

Condition de remboursement: G- § 04";

"180515-180526 Iliacale bifurcatie-extensie, in combinatie met een additionele extensie of beklede stent geplaatst in de arteria iliaca interna, gebruikt aan de contralaterale zijde tijdens de verstrekking 589595-589606 van de nomenclatuur

 

Vergoedingscategorie: I.E.a

Nominatieve lijst : 32712

Catégorie de remboursement : I.E.a

Liste nominative : 32712

Vergoedingsbasis
€ 3066,75

Veiligheidsgrens
/

Persoonlijk aandeel
0,00%

Base de remboursement € 3066,75

Marge de sécurité  /

Intervention personnelle
0,00%

Plafond-/ maximum prijs /

Veiligheidsgrens (€)
/

Persoonlijk aandeel (€)
0,00€

Prix plafond/maximum
/

Marge de sécurité (€) /

Intervention personnelle (€)
0,00€

 

 

Vergoedings-bedrag
€ 3066,75

 

 

Montant du remboursement € 3066,75

Vergoedingsvoorwaarde: G- § 04";

Condition de remboursement: G- § 04";

2° In de vergoedingsvoorwaarde G- § 04 worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1) In punt 1 "Criteria betreffende de verplegingsinrichting", 1ste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) Het woord "en" wordt geschrapt vóór de woorden "161453" en "172712";
b) De woorden "180493-180504 en 180515-180526" worden ingevoegd tussen de woorden "172723" en "kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming";
2) In punt 2 "Criteria betreffende de rechthebbende", 1ste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) Het woord "en" wordt geschrapt vóór het woord "172712";
b) De woorden "180493-180504 en 180515-180526" worden ingevoegd tussen de woorden "172723" en "kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming";
3) In punt 2.1.1., 1ste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) Het woord "en" wordt geschrapt vóór het woord "161453";
b) De woorden "180493-180504 en 180515-180526" worden toegevoegd na het woord "161464";
4) In punt 2.1.1, "2) Arteria iliacaal aneurysma", 2de lid, worden de woorden "rechte beklede stents" vervangen door de woorden "een rechte iliacale endoprothese";
5) In punt 2.1.1, wordt het punt "2) Arteria iliacaal aneurysma" als volgt aangevuld:
"of
- iliacaal of aorto-iliacaal aneurysma waarvan de iliacale diameter meer dan 3 cm bedraagt zonder een distale landingszone in de arteria iliaca communis maar met een distale landingszone in de arteria iliaca externa, welke het gebruik van een gebifurceerde iliacale endoprothese mogelijk maakt;";
6) In punt 3 "Criteria betreffende het hulpmiddel", 1ste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) Het woord "en" wordt geschrapt vóór het woord "172690";
b) De woorden "180493-180504 en 180515-180526" worden ingevoegd tussen de woorden "172701" en "kunnen enkel in aanmerking komen voor een tegemoetkoming";
7) Het punt 3.1. "Definitie" wordt aangevuld als volgt:
"Voor de verstrekkingen 180493-180504 en 180515-180526:
De tegemoetkoming van de verplichte verzekering omvat de iliacale bifurcatie-extensie, de extensie of beklede stent voor plaatsing in de arteria iliaca interna, alsook al het toebehoren voor het plaatsen van de prothesen.";
8) In punt 4.1. "Eerste implantatie", 1ste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) Het woord "en" wordt geschrapt vóór het woord "172690";
b) De woorden "180493-180504 en 180515-180526" worden ingevoegd tussen de woorden "172701" en "mag slechts worden toegekend";
9) In punt 5.1. "Cumul en non-cumulregels", 1ste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) Het woord "en" wordt geschrapt vóór de woorden "161416" en "172690";
b) De woorden "180493-180504 en 180515-180526" worden ingevoegd tussen de woorden "172701" en "kunnen slechts éénmaal";
10) In punt 5.1. "Cumul en non-cumulregels", worden de volgende wijzigingen aangebracht:
a) Een lid wordt ingevoegd tussen het 2de en het 3de lid, luidende :
"De verstrekkingen 180493-180504 en 180515-180526 zijn niet cumuleerbaar met verstrekkingen 160532 - 160543160554 - 160565160613 - 160624160635 - 160646 of 161136 - 161140.";
b) Een lid wordt toegevoegd op het einde van het punt, luidende :
"De verstrekkingen 180493-180504 en 180515-180526 kunnen alleen maar aangerekend worden in combinatie met de verstrekking 161114-161125.".
Art. 2. In de Nominatieve lijsten, gevoegd als bijlage 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen wordt een nieuwe nominatieve lijst 32712, behorende bij de verstrekkingen 180493-180504 en 180515-180526 toegevoegd die als bijlage is gevoegd bij dit besluit.
Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
Brussel, 27 februari 2018.
M. DE BLOCK

 

ASGB-BERICHT 2018.122

 

In het BS van 31/10/2018 verscheen een KB i.v.m. immunohematologie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

19 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 24, § 1, en 33bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2018.121

 

In het BS van 30/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur voor een langdurige raadpleging na majeure oncologische ingreep.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

5 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 11, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ASGB-BERICHT 2018.120

In het BS van 29/10/2018 verscheen een KB i.v.m. nieuwe nomenclatuur klinische biologie.

Ze gaat in voege op 1 december.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID

23 SEPTEMBER 2018. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 18, § 2, B, e), en 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen